Podívejte se, jak vypadala bývalá tvrz v Janovicích a přečtěte si o příslušnících šlechtických rodů, kterým patřily Janovice a Klenová, o Janovi Janovském v Janovic, Janu Jiřím Harantovi a Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic a Petrovi Sudovi z Řenče…
Chata se stala jednou z prvních vybudovaných útulen v šumavském pohraničí. Dnes zbyly jen ruiny.
30. července 1979 byla otevřena naučná stezka. Místo v těsné blízkosti drátěných zátarasů bylo přes celé léto monitorováno skrytou hlídkou Pohraniční stráže.
Výstava Vás provede bohatými dějinami města a hradu, který byl ve středověku sídlem mocného a bohatého rodu Švihovských z Rýzmberka.
Nejstarší známé nálezy pocházejí z pozdní doby kamenné.
Nejstarší písemné zmínky o Švihovu se vztahují k zemanskému sídlu postavenému na přelomu 12. a 13. století.
Na přelomu 13. a 14. století se novými vlastníky Švihova stali představitelé rodu Rýzmberků, kteří přenesli sídlo z návrší do údolí.
Náhrobní deska (236 x 138 cm) byla původně součástí tumby umístěné před hlavním oltářem klšterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horažďovicích.
Za dobu své existence zaznamenal hrad Švihov mnoho stavebních úprav, po nichž se dochovala řada pozůstatků v podobě odlišných architektonických stylů či minulých stavebních elementů.
O tom, jak probíhaly stavební úpravy hradu v době vlastnictví Půty Švihovského, se dochovaly kusé poznatky založené na nápisech nalézajících se na stavbě samotné.
Po úmrtí Půty Švihovského byl usilovně vybudovaný rozsáhlý majetek rozdělen.
Nákladný život aneuvážené zapojení do polityky švagra Lva z rožmitálu přivedlo veškerý švihovský majetek k úpadu, který byl řešen rozprodejem panství. Novím vlastníkem se roku 1548 stal Heralt Kavka z Říčan a ze Štěkně.
Švihovští vlastnili sice rozsáhlé, ale zároveň značně rozdrobené území s rodovým centrem v jihozápadních Čechách.
Po smrti Humprechta Černína na počátku 17. století přešel Švihov na syna Jindřicha, který jej vlastnil do roku 1640, kdy se majetek opět rozdělil mezi dva syny.
Na začátku 19. století vedla císařská silnice spojující Klatovy s Plzní ve Švihově přes řeku Úhlavu po jediném stařičkém dřevěném mostu.
V roce 1814 byla na nový most umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, kterou vyhotovil pražský umělec Václav Prachner.
Původní stará obecná škola stála od r. 1788 na místě dnešního domu čp. 74 na rohu náměstí T. G. Masaryka a Komenského ulice.
V roce 1865 bylo ve Švihově 206 domů s číslem popisným a žilo zde 1550 obyvatel, z toho 165 židů.
Na místě dnešní radnice stával v polovině 19. století starý „rathaus“, přízemní zchátralá stavba, která byla švihovským měšťanům více než k užitku pro ostudu.
Pohnuté osudy švihovských občanů na bojištích 1. světové války
Jedním z hlavních vánočních zvyků, mnohem starším než vánoční stromek, je u nás stavění jesliček – betlémů.
Dne 15. března 1939 v 7.30 ráno vstoupily první oddíly 41. motorizovaného pluku Wehrmachtu pod velením plukovníka Gollwitzera do Klatov.
Poslední osadou, která byla v Západočeském kraji a v naší obci připojena ke státní elektrické síti byly Trsice a samoty Dub - v roce 1963.
O kultovním filmu Král Šumavy (1959, režie Karel Kachyňa) bylo napsáno nespočet řádků. Dodnes fandové, historici, bývalí pohraničníci, ale i herci a kritici rozebírají pasáže a souvislosti spjaté s tehdejší dobou.
Spravedlnost se v Kašperských Horách vykonávala na několika místech. Šibenice stávala na vrchu západně od města, který je dodnes nazýván Šibeniční (Galgenberg).
Husitská revoluce rozdělila obyvatele regionu. K hnutí se od počátku hlásily Klatovy, později Sušice i Horažďovice. Na katolické straně byly oporou Kašperské Hory, Prachatice, Český Krumlov.
Původní osada náležela ke Královskému hvozdu, byly tam četné svobodnické dvory a pocházela odtud většina králováckých vrchních rychtářů.
Šumavské Kašperské Hory se mohou právem chlubit velmi starou tradicí betlémářství. Činnost betlémářů tu můžeme vystopovat minimálně do doby baroka.
Světoznámý výrobce hutnických pecí. Strojnická dílna založena v roce 1854.
Klatovy jsou od 19. století spojeny s tradicí pěstování karafiátů. Karafiáty přinesly městu a jejich pěstitelům celoevropskou známost.
První vlak přijel do Klatov již 21. července 1876.
Publikace pro milovníky piva a Šumavy. Doporučujeme.
Oskenovaná knížka mladého tovaryše - její majitel dávno není mezi námi a ona nám přesto vypráví o jeho osudech a putování. Vypovídá ale také o dobré organizaci tehdejších úřadů a úředníků.
Ničí pán a ničí sluha, to je právo králováckých sedláků.
Zvuk exploze havarovaného letadla určitě vyrušil a vyděsil mnoho lidí v přilehlém kraji u štědrovečerní večeře.
Mapa vizualizuje zábor území s německým obyvatelstvem přesahujícím 50 %, provedený německou armádou ve dnech 1. až 10. října 1938.
Dodnes živá je v Pošumaví tradice masopustu. Ten je i zde časem bujného veselí, společenských zábav a průvodů maškar s masopustními maskami.
O historii a obnově kamenné kapličky uprostřed lesa u štol svaté Panny Doroty nedaleko Kašperských Hor
Kapličku postavili a lípy zasadili v roce 1914 dva kamarádi před narukováním do války. Jeden se z bojišťe vrátil, druhý padl na Piavě. Jeho duch však údajně žije v lípě dál.
Příběh ze staré Šumavy
Při hraniční stezce Královského hvozdu z Ostrého na Svaroh míjíme vybarvené historické tzv. tereziánské hraniční kameny. Na hoře Ostrý však historické znaky chybí.
Dědictví Šumavy – Sbírka pověstí ze Šumavy a jihozápadních Čech
Tak jako starý kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sušice i zvony v jeho románské věži jsou nerozlučně spjaty s krajinou a osudy obce i širokého okolí.
Doplomová práce Ivy Švarcové, JČU, 2010. Druhá světová válka, osvobození, odsun
Klatovský region byl svědkem často velice lítých bojů mezi postupujícími jednotkami americké armády a nachystanou obranou šumavských hřebenů. V sobotu 5. května ve 21.25 hod. předal velitel posádky Wehrmachtu v Klatovech kapitulaci německé posádky Američanům.
Řivnáčův průvodce Šumavou z roku 1883 jako doporučuje špičácký hostinec Prokopův. Jeho majiteli se později pro vyhlášenou pohostinnost začalo říkat Otec Prokop.
Po roce 1790 dochází v šumavských lesích k veliké hospodářské činnosti zaměřené především na těžbu dřeva…
Rota se nacházela na místě dnešního hotelu Alpská vyhlídka, který byl vystavěn ze základů Pešlovy chaty.
Od r. 1685 až do dnešních dnů je pořádána pouť k zázračnému obrazu Panny Marie.
Seznamte se s pohnutým osudem jedné šumavské kapličky a v ní umístěné sošky Panny Marie.
O duchu sedláka Stuila. Příběh zaniklé kapličky Stuil-Moachta nedaleko Bělé.
Příběhy staré Šumavy můžeme nalézt v díle velkého vypravěče Adalberta Stiftera.
Výchovně-morbidní příběh o křížku nedaleko Bělé, aneb jak mrtvá matka svého málo zbožného syna za radovánky s děvčetem potrestala.
O zapomenuté kapličce se zapomenutým jménem u Horní Plané. Aneb jak se pro kapličku Svatého Jakuba hledalo jméno.
Příběh Rosenauerovy kapličky a chudého chlapce, který se proslavil.
Příběh zmizelé zvonice aneb jak Riedelhűtte u Želnavy vyháněli skřítky zvonem
Naše kaplička, pojmenovaná v místním německém nářečí jako Wirtaundri Moachta, stojí při cestě ze Želnavy do Bělé a dívá se na mladý tok Vltavy, který se zde kroutí do srdcovitých meandrů.
Příběh od Perneku, voňavý - ale nešťastný. Aneb jak čeledíni o dívku zápasili.
Příběh kaple na Červeném vršku u Chlumu aneb jak Panna Marie a šumavská voda slepé dívce zrak navrátila
Kaplička u Slunečné - příběh Albert Műllera, sedláka s povozem a holanského řidiče s terénním vozem, vše s dobrým koncem.
Klatovy se staly centrem latinské vzdělanosti. Postupně vzniklo latinské gymnázium a dokonce i seminář a díky nadacím zde mohli zdarma studovat i synové z nejchudších rodin.
Sepsal kronikář města Karel Zeman roku 1940
Ve čtvrtek 26. září 2019 byla na průčelí jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie navrácena sedmitunová a tři a půl metrů vysoká socha Panny Marie.
Opravená hrobní kaple sklářské rodiny Abele připomíná kdysi slavnou sklářskou šumavskou osadu. Hůrecké sklárny i s doprovodnými provozy, brusírnami a leštírnami zrcadel zaměstnávaly kolem 1800 lidí.
Na návršíčku za Lomcem, zvaném "Na rozpíčku", tam podle dávných pramenů byla prolita lidská krev. Jednoho dne tam kočí údajně utloukl malého chlapce.
V roce 2011 se socha Karla Klostermanna na šumavském Javorníku přestěhovala ze soukromého pozemku na okraji obce do samého centra obce.
Těsně před desátou hodinou dne 21. srpna 1968 projely první hlídky jednotek Varšavské smlouvy městem Klatovy.
Jeden z pracovních týmů na skupinovém snímku z roku 1875. Stavba tunelu byla monumentálním dílem. K jeho stavbě byli povoláni dělníci z mnoha zemí.
Šumavské lesy jsou už jenom pouhým zbytkem pohraničního pralesa od nepaměti nazývaného Královský hvozd…
Až po 40 letech od svého vzniku vyšla poprvé poutavá kniha povídek, ve které se autor vyznává ze své lásky k Šumavě. Ve více než stovce povídek najdeme příběhy místních lidí, lesa, řeky, jezera a jejich obyvatel.
Vimperk byl po Plzni byl druhým českým městem, ve kterém se již v 15. století tiskly knihy. Nedlouho po vynálezu knihtisku, v roce 1484, zde pasovský tiskař Johann Alacraw vytiskl první dvě knihy.
Osídlení spadá do doby středního mezolitu a je staré 10 tisíc let.
J. Krejčí, J. Malkovský, Stanislav Kovařík
Vojenský střet ve Zhůří byl největším bojovým konfliktem americké a německé armády v oblasti horní Šumavy. V těžkém boji padlo deset Američanů.
První slavnost vánočního stromku se konala ve škole v Petrovicích 15. ledna 1893.
Hudba v zimní čase, v době adventu a Vánoc měla vždy důležitou funkci. Na Šumavě pomáhala přežívat nepřívětivý čas dešťů, mrazů, zimních vánic i nemocí.
Po stopách letecké tragédie z Vánoc 1937 nedaleko Kašperských Hor.
Kronikáři a sběratelé folkloru zaznamenali řadu zvyků a obyčejů.
Voroplavba měla na jihozápadě Čech téměř tisíciletou tradici.
Na starých pivních táccích pocházejících z měšťanského pivovaru je uváděn jako rok založení letopočet 1787.
O úsilí pořadatelů, lopata týmu i vítězství Květy Jeriové...
K panství kněžickému patřily tvrz a dvůr Kněžice, vsi Petrovice, Vojetice, Vlastějov, Kochánov, ves a dvůr Zbraslav. V průběhu šesti století se pak ve vlastnictví Kněžic vystřídalo 11 šlechtických rodů.
Osada Petrovice, postavená kolem návrší zvaném Vyšehrad, měla od svého založení starosti s nedostatkem vody.
První stěna vysoká cca dva metry z neprostupného ostnatého drátu předcházela střední stěnu, která byla v letech 1952 – 1965 napájena smrtícím napětím 3 – 6 tisíc voltů. Poslední stěna sloužila jako zábrana pro zvěř. Systém byl na některých místech doplněn minovými poli.
5. prosince 1989 byl vydán rozkaz ministra vnitra k odstranění drátěných zátarasů na hranici s Rakouskem. Okolo Modravy byly drátěné zátarasy odstraněny v dubnu roku 1990.
Rozsáhlá bakalářská práce na ZČU Plzeň. Formát PDF.

Reklama – Google

Reklama – Google