Když 27. září 1540 potvrdil papež Pavel III. definitivně jezuitský řád bulou Regimini militantis ecclesiae, netušil jistě ještě nikdo v dalekých Čechách, jaké stopy jednou za sebou tato řeholní instituce zanechá v dějinách malého středoevropského království. První jezuité byli vysláni do Čech ještě za života zakladatele řádu - sv. Ignáce z Loyoly – v roce 1556. Dvanáct mužů vedených P. Ursmarem Goissonem SI se tehdy zřejmě v Praze cítilo trochu osamoceně - neuměli jazyk a nekatolická většina obyvatelstva se  na ně nedívala právě s pochopením (v té době hořely po celé Evropě bez ohledu na vyznání hranice očišťující duše katolických či protestantských „heretiků“  a Čechy byly ještě zemí poměrně tolerantní). Brzy však začali na svém vztahu k obyvatelstvu pracovat, především se naučili jazyk - většina z nich byla schopna již roku 1560 zpovídat v českém jazyce, který nepatří právě k nejjednodušším. Dokonce o několik let později vydal generál řádu nařízení, že všichni novicové v Čechách (tj. i původem Němci) musí důkladně zvládnout český jazyk a že v kostele sv. Klimenta se musí také česky kázat.

Záhy se také ukázala jiná jejich schopnost, byli výbornými učiteli, jejich progresivní model nižších a vyšších studií byl definitivně dotvořen nařízením, schváleným roku 1599 generálem Klaudiem Aquavivou. Jejich školy začaly navštěvovat i děti nekatolických rodičů, což dokládá nejen kvalitu výuky, ale i náboženskou toleranci, s níž se jezuité ke studentům chovali.

To je počátek pečlivého budování nejstarší koleje v Čechách, Klementina, později třetí největší jezuitské koleje na světě. A spolu s tím se Otcové začali s podporou některých šlechticů usidlovat i na jiných místech v Čechách (Český Krumlov, Chomutov, Jindřichův Hradec), na Moravě (Brno, Olomouc) a ve Slezsku (Kladsko). Až přišla nešťastná bitva na Bílé hoře ... Česká nekatolická inteligence byla donucena buď konvertovat nebo emigrovat a v každém válečném konfliktu té doby platilo: „vítěz bere vše !“  A vítězem či poraženým nebyly myšlenky nebo ideály, vítězem války byl především ten, kdo si před válkou vybral tu správnou stranu.

Po slavném vítězství se náhle otevřelo v dosud převážně nekatolické zemi pole působnosti vyžadující mnoho odhodlaných a zkušených misionářů, jezuité jsou řádem misionářským. Tak bylo vybudováno mnoho nových kolejí a v první polovině  30. let 17. století začala jednání i o založení koleje v královském městě Klatovech. Nejprve bylo nutno získat majetek, který by umožnil vznik alespoň jednoduchého řádového domu. Tomu napomohly dvě výjimečné osobnosti - P. Adalbert Chanovský SI a don Martin de Hoeff-Huerta. Ten prvý byl asketickým vzdělancem, který pohrdl slávou univerzitní kariéry a místo toho v hlubokém přesvědčení  o dobrotě toho, co činí, chodil po českém venkově jako misionář, skromné jídlo a nocleh si vždy vyžebral od venkovanů a za to jim kázal, vyučoval a hrál s dětmi na návsích divadlo. Zemřel v již založené jezuitské rezidenci v Klatovech v pověsti svatosti, snad se dokonce uvažovalo o zahájení beatifikačního procesu, k němuž nakonec nedošlo - škoda, Klatovy mohly mít svého světce. I don Martin byl zvláštní postavou. Především válečník a jistě i důsledný katolík, nemilosrdný k jinověrcům. Ale na druhou stranu to byl právě on, kdo zrušil robotu svým novým poddaným v městečku Velharticích a dokonce nařídil i založení nadace aby se „pacholata umění liternímu vyučiti mohla“. Takže válečník i rozumný hospodář. Ze svého majetku také položil první základy jezuitské koleji darem dvou domů z pozůstalosti Daniela Korálka z Těšína, bohatého erbovního měšťana, jehož majetek byl po stavovském povstání konfiskován a použit na úhradu  dluhu císařské komory věrnému vojevůdci.

Katolická šlechta plzeňského a prácheňského kraje se listem zavázala provinciálovi řádu, že bude založení koleje všemožně podporovat. Císařský souhlas byl oznámen klatovským měšťanům 20. února 1636, se záměrem souhlasil též arcibiskup Arnošt Harrach a místodržící i královský komoří Přibík Jeníšek z Újezda naléhali na městskou radu, aby nový řád přijala a všemožně mu pomáhala.
11. března 1636 konečně dorazili do Klatov i první jezuité a den poté se konalo na radnici společné zasedání konšelů a obecních starších, na němž P. Aquitana poděkoval za laskavé přijetí a oznámil vůli Jeho Milosti Císaře založit v Klatovech řádový dům Tovaryšstva. Městská rada pak po poradě oznámila přítomným Otcům, že souhlasí a přijímá královské rozhodnutí. A jak už bývalo tehdy po závažných rozhodnutích zvykem, pozvali Otcové pány radní do Korálkovského domu na pohoštění, rozdali jim náboženské knížky a manželkám poslali růžence.

Tím se  začala historie jezuitské rezidence, později povýšené na kolej. Nedlouho poté začali jezuité i s výukou, postupně vzniklo latinské gymnázium a dokonce i seminář a díky nadacím mohli zdarma studovat i synové z nejchudších rodin, pokud projevili dostatečné nadání. Klatovy se tak staly centrem latinské vzdělanosti a rozhodně to nebylo vzdělání germanizující, spíše naopak lze předpokládat, že bavorští studenti, kteří chodívali do českých Klatov na studia, odcházeli domů s obstojnou znalostí češtiny.

Mgr. Karel Černý
Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Archiv Akademie věd ČR

Reklama – Google

Reklama

Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Fotografování i z ptačí perspektivy. Propagační materiály a pohlednice na klíč pro hotely, obce, firmy,...
Mezonetové nekuřácké apartmány v krásném prostředí, sat TV, bezplatný internet. Společenská místnost.

Reklama – Google