Husitská revoluce rozdělila obyvatele Pošumaví do dvou proti sobě stojících táborů. K novému hnutí se od začátku hlásily Klatovy, kde byl vzat útokem klášter dominikánů, později Sušice i Horažďovice, které byly aktivními členy husitského městského svazu.

Žižkovo dvojí tažení proti Prachaticím vymanilo město z poslušnosti vyšehradskému proboštu a vytvořilo z něj důležitou husitskou baštu v jihozápadních Čechách.

Kromě většiny vladyckého a rytířkého stavu stál na straně husitů také tehdejší držitel královského hradu Kašperku, nejvyšší mincmistr a Husův přítel Petr Zrmzlík ze Svojšína, ale také Jan a Menhart z Hradce, kteří nedlouho předtím získali velhartické panství.

Aktivitu Klatovských a Sušických dokládá i zpráva z roku 1419, kdy obyvatelé z těchto měst uposlechli výzev kněze Václava Korandy a spolu s houfy z Domažlic a Plzně táhli ku Praze, aby tam zabránili případnému přijetí Zikmunda Lucemburského za českého krále.

Pošumaví dalo husitské revoluci též významné osobnosti. Z tohoto kraje, z městečka Husince, vzešla jedna z hlavních postav celého hnutí - mistr Jan Hus.

Podle názoru historika F. M. Bartoše pocházel z Kašperských Hor blízký Husův spolupracovník a přítel Jan řečený Kardinál z Reichensteinu, univerzitní mistr, vyslanec pražské univerzity na kostnickém koncilu, diplomat a přední člen utrakvistické církevní správy.

S Prachaticemi se pojí jméno Křišťana z Prachatic, univerzitního mistra. Několikrát byl zvolen rektorem a po určitou dobu zastával úřad administrátora církve pod obojí.

Ve víru revoluce zůstaly oporou katolické strany německé hornické obce v čele s Kašperskými Horami a z panstva především Švihovští z Rýzmberka. Již roku 1420 sem přitáhl Jan Žižka z Trocnova a dobyl hrad Rabí a rožmberskou tvrz Malý Bor u Horažďovic. O rok později byl Žižka při opětovném dobývání Rabí zraněn do druhého oka a úplně oslepl. Na jihovýchodním cípu Šumavy husitům vzdoroval dobře opevněný Český Krumlov Oldřicha z Rožmberka.

Velké husitské bitvy byly svedeny mimo území Šumavy, ale i tak zasáhlo násilí tento kraj.

Z husitské doby se připomínají například šarvátky, které měli mezi sebou Sušičtí a Kašperskohorští. Po Zikmundově smrti vtrhli prý násilím Sušičtí do kašperskohorských dolů, kde pobrali i železné dveře, jimiž byly uzavírány jednotlivé štoly. Některé německé pověsti z Kašperskohorska líčí řádění husitských ozbrojených band v kraji, nebo vítězství kašperskohorských měšťanů a havířů nad husitským houfem v nevelké bitvě na poli východně od horního města.

Jako tragickou událost zaznamenaly dobové kroniky druhé dobývání Prachatic Žižkou v listopadu 1420. Tam si jednooký vojevůdce a jeho táboři počínali zvlášť krutě. O této události mimo jiné informoval také diplomat a literár Eneo Silvio Piccolomini (pozdější papež Pius II.) ve své Historii české: "Žižka zničil mnohá města věrných. Mezi nimi vyvrátil Prachatice, město vyšehradského probošta, v němž upálil muže a ženy s dětmi a nemluvňátky a všechny místní kněze uzavřené v kostele." Ve známé Husitské kronice Vavřince z Březové čteme: "....když dobyli útokem města Prachatic na hranicích bavorských, ukrutně zahubila krvavá ruka táborská po ulicích sto třicet pět lidí, ubivší je cepy a mečem jako vepře, a osmdesát pět jich zavřeli v kostelní sakristii, zapálili sudy a slámu a bez všeho milosrdenství ty lidi upálili. Nehleděli na to, že pokleknuvše na zemi a sepnuvše a pozdvihnuvše ruce k nebi, ze srdce prosili, aby dali ubohým čas k pokání, a že chtějí učinit všechno, cokoli rozkážou."


Zpracováno se svolením a na základě materiálů
PhDr. Vladimíra Horpeniaka, historika Muzea Šumavy

Reklama – Google

Reklama

Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Repliky, starožitný a rustikální nábytek, okna, dveře, schody, zakázková výroba z masivu. (*I)
Hotel 2 km od Železné Rudy, 110 lůžek, nádherné prostředí, lyžařské vleky u hotelu, přírodní koupaliště.

Reklama – Google