Turistické balíčky

Mikroregion Šumava-západ připravil pro návštěvníky Šumavy a Bavorského lesa zajímavé turistické tipy. Jednotlivé tipy jsou uspořádány do tematických balíčků, včetně doprovodných služeb. Věříme, že si z této nabídky vybere každý milovník turistiky, ať už sportovní, relaxační, či poznávací.

I v současné komplikované situaci můžete tyto balíčky zčásti využít a jistě v nich naleznete i inspiraci pro plánování návštěv Šumavy a Bavorského lesa po uvolnění epidemiologických opatření.

Balíčky jsou uspořádány tak, aby se vzájemně doplňovaly. Zároveň jsou jednotlivá téma zvolena takovým způsobem, aby střídavě pokrývala jak sezónu, tak mimosezónu. Mimosezónní nabídku jistě ocení turisté, kteří hledají na svých cestách klid. Více klidu lze také nalézt i v sezóně na méně frekventovaných, nicméně stejně zajímavých místech Šumavy a Bavorského lesa, kam Vás naše nové produkty zavedou.

Na Šumavě se pivo pilo a vařilo již ve středověku.  V těchto dobách bylo nedílnou součástí každodenní stravy mnoha lidí, používalo se i v tehdejší medicíně. Nejen že pivo samotné, ale i pokrmy z něj připravované (např. pivní polévka), pomáhalo při rekonvalescenci lidí po nemoci, aby rychleji nabrali sílu a energii. 

V současné době funguje na Šumavě řada skvělých menších pivovarů. Jejich výrobky sbírají ocenění na pivních soutěžích a po celý rok lákají na Šumavu příznivce kvalitního a nešizeného piva. Díky svému plnému charakteru pivo vyzývá ke střízlivé a rozumné konzumaci.

Tak, jako každá z částí Šumavy má svá přírodní specifika, i šumavské pivo se pivovar od pivovaru liší. Nejde o průmyslově vyráběnou poživatinu univerzální chuti.

Pivovary kromě vlastního piva nabízejí celé spektrum dalších gastronomických služeb. Turista tak může své toulky šumavskou přírodou doplnit i o další smyslové zážitky. Stejně tak objevují šumavské pivo i firmy, které pořádají po celý rok v pivovarech své školící akce.

Tradice od 14. století přerušena v roce 1947. V roce 2016 otevřen na náměstí restaurační Kašperskohorský pivovar.
Tradice vaření piva na Kvildě se zrodila na podzim 2011.
Pivovarskou tradici zahájil majitel pivovaru Radoval Lyer v lednu 2014. Pivovar patří mezi největší minipivovary v jihozápadních Čechách.
V listopadu 2012 zahájil provoz šumavský minipivovar Zlatý Srnec.
Právo várečné získalo město Sušice pravděpodobně v roce 1273.
Pivo se v Železné Rudě vařilo zřejmě od konce konci 17. století.
Pivovarskou tradici do Čachrova přinesl ve druhé polovině 16. století rod Bohuchvalů z Hrádku.
Pivovar v vznikl až v polovině 19. století.
Počátky klatovského pivovarnictví sahají do poslední čtvrtiny 13. století.
Vznik pivovaru na Prášilech souvisel s rozvojem místního sklářského průmyslu v 18. století.
Když Rejštejn roku 1584 povýšil císař Rudolf II. na horní město, začala se psát i historie místního pivovarnictví.
„Žehnej, ó Pane, toto pivo, jež milostí Tvou vzešlo ze zrna obilného, aby se stalo blahodárným lékem pokolení lidskému a vzýváním Tvého jména nejsvětějšího račiž učiniti, aby každý, kdo se z něho napije, zdraví těla svého a ochrany duše své přijal. Skrze Krista Pána našeho. Amen!“
Papež Pavel V., 1614

Suroviny pro vaření piva 

Základní suroviny potřebné pro vaření piva jsou ječmen a chmel. Pro pěstování obou těchto rostlin jsou vhodné jílovitohlinité půdy s nižší hladinou spodní vody. 

Nadmořské výšky kolem 500 metrů nad mořem jsou pro sladovnický ječmen ideální. Chmel se ukázal odolný vůči vymrzání, proto se chmelnice často zakládaly i ve vyšších polohách. Ostatně dodnes na mnoha místech Šumavy narazíme na planě rostoucí chmelové liány. Dařilo se mu i podél toků řek, takže připomínky středověkých chmelnic vidíme i při Úhlavě či Otavě.

Dnes se již téměř zapomnělo na to, že Klatovsko patřilo mezi regiony proslulé svým chmelem a zde vypěstované chmelové šištice putovaly na trhy nejen v Čechách, ale i v sousedním Bavorsku a dále.

V Beňovech u Klatov dokonce vznikla v roce 1871 první odborná chmelařská škola v Čechách, na níž se vyučovalo až do roku 1886.

Přesto v průběhu 18. století pěstování chmele ustupovalo. I přes pokus o jeho návrat na pole kolem Klatov ve druhé polovině 19. století pod kuratelou místní rolnické školy se neujal a v místech někdejších městských chmelnic se proháněli na koních dragouni z místní posádky. 

Protože drsnější klima nepřálo pěstování pšenice, patřily tzv. bílé vary, tedy vaření pšeničného piva, mezi privilegia vyšších vrstev, tedy především šlechty. Pro ostatní obyvatele musely stačit tzv. vary červené. 

Základní předpoklad pro vznik pivovarů, tedy dostatek dostupných hlavních surovin sladu a chmele, tedy region splňoval. Stejně tak voda z horských pramenů se pro vary hodila.

Měšťanské (městské), panské, církevní a soukromé pivovary

Vaření a prodej piva patřilo k privilegiím stvrzovaným panovníkem. Až do druhé poloviny 19. století tak vznikaly pouze pivovary měšťanské (později městské), panské a církevní. Mezi nimi docházelo dosti často k lítým bojům o konzumenty, rsp. o právo čepovat „své“ pivo v krčmách, šencích a nálevnách. K těmto střetům docházelo povětšinou na území královských a horních měst, kde se četně vyskytovaly pivovary všech tří skupin. Nejinak tomu bylo např. v Klatovech, Kašperských Horách, Železné Rudě a Sušici.

Po zániku poslední zákonné normy, omezující volný trh, tedy propinačního práva na jaře 1869, byl umožněn do pivovarnictví vstup čtvrtému možnému provozovateli pivovaru, tedy soukromé osobě. To tvrdý konkurenční boj ještě přiostřilo. Po tomto roce přišla vlna zavírání a rušení mnoha starších malých pivovárků. Docházelo k paradoxní situaci. Počet fungujících pivovarů klesal, ale celkový roční výstav (objem uvařeného piva) rostl.

Útlum a návrat pivovarské tradice

Další výrazné zásahy do pivovarnictví přinesly obě světové války, hospodářská krize , znárodnění potravinářského průmyslu a vytvoření pivovarských národních podniků, které vznikaly v jednotlivých krajích po nástupu komunistické strany k moci v roce 1948.

Trend poklesu počtu pivovarských provozů kontra zvyšování produkce v Čechách nejoblíbenějšího alkoholického nápoje se ještě umocnil. Poslední dva fungující pivovary v námi sledovaném regionu byly uzavřeny v průběhu 60. let 20. století. Jednalo se o bývalý měšťanský pivovar v Železné Rudě v roce 1962 a o někdejší schwarzenberský panský pivovar ve Vimperku v roce 1967.

V současnosti se k radosti mnoha pivařů vrací pivovarská tradice do řady měst a obcí klatovského regionu.

Zdroj textu: Jan Jirák – historik
Foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ & další autoři
Zdroj textu: Jan Jirák – historik
Foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ & další autoři