Dotace přijaté (nad 1 milion Kč)

Dotace, o které obec Hrádek požádala a žádá, pochází z různých finančních zdrojů.

Nejčastěji se jedná o dotace krajské, ale úspěšných již také bylo několik žádostí v rámci národních dotačních programů (MMR, MZe…) a z evropských fondů (IROP, PRV…).

Dosud nejnáročnějším projektem, na který byla obci Hrádek poskytnuta dotace byl projekt, který reflektoval výstavbu ČOV a kanalizace pro místní části Hrádek a Tedražice. Dotaci poskytl Státní fond životního prostředí.

Základní škola Hrádek u Sušice - etapa 1

Záměr kompletní rekonstrukce školy v Hrádku je dlouhodobým cílem zástupců obce. Vzhledem k obrovské finanční  náročnosti bylo rozhodnuto, že projekt bude realizován postupně, v závislosti na dostupnosti finanční pomoci z různých dotačních zdrojů. Projekt byl proto rozdělen do několika etap.

V roce 2020 započala realizace etapy 1, která zahrnuje: výstavbu nové tělocvičny, vyřešení havarijního stavu kotelny a úpravu vstupních prostor školy.

Na akci bylo získáno 9,4 mil. Kč z různých dotačních zdrojů (MMR + PK).

Celkové náklady: 21 344 690 Kč

Dotace z Plzeňského kraje: 3 mil. Kč (dotační program Významné investice do sportovišť PK 2020), 1 mil. Kč (dotační program Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2020) a 400 tis. Kč (dotační program Program stabilizace a obnovy venkova 2020 - Projekty obcí)

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj: 5 mil. Kč (dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram Podpora obnovy sportovní infrastruktury)

Zhotovitel stavby: LS stavby s.r.o., Nýrsko

Termín dokončení: 30.9. 2021

Obnova vodní nádrže Žebráček

V roce 2020 byla dokončena obnova vodní nádrže Žebráček v k.ú. Čejkovy.

Akce byla podpořena Plzeňským krajem ve výši 100 % celkových nákladů. 

Celkové náklady: 2 381 221,40 Kč

Zhotovitel stavby: VAK SERVIS s.r.o., Klatovy


 Nový vodojem a posílení vodních zdrojů v Hrádku

Záměr výstavby nového (většího) vodojemu v Hrádku a posílení vodních zdrojů vznikl s ohledem na vývoj spotřeby vody a sucha, které v posledních letech sužuje celou ČR.  Akce byla započata i ukončena v roce 2019.

Na akci byla získána dotace z Ministerstva zemědělství (program Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II), a to ve výši 3 143 000 Kč. Zároveň bylo žádáno i o dotaci z Plzeňského kraje. Tato žádost však nebyla úspěšná.

Celkové náklady: 6 359 884,43 Kč

Zhotovitel stavby: K&K TECHNOLOGY a.s., Klatovy

Termín dokončení: 26. 8. 2019


Modernizace a rozšíření systému varování a vyrozumění obyvatelstva a digitální zpracování povodňového plánu obce

Záměr modernizace a rozšíření systému varování a vyrozumění obyvatelstva (IVVS) vzešel z neustále vzrůstajících požadavků v rámci krizového řízení na lokální úrovni.  Akce byla započata v roce 2017 a ukončena v roce 2018.

Na akci byla získána dotace z Ministerstva životního prostředí (Operační program životní prostředí 2014 - 2020), a to ve výši 1 378 659,48 Kč.

Celkové náklady akce: 1 934 528,64 Kč

Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí

Termín dokončení: 18. 6. 2018

Chodníky podél silnice II/187

Záměr vybudování chodníků vznikl z důvodu neustále rostoucí frekvence dopravy v obci Hrádek a vzhledem k tomu, že bezpečnost obyvatelstva je jednou z hlavních priorit představitelů obce. Akce byla započata i ukončena v roce 2018.

Na akci byla získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020), a to ve výši 2 274 752,08 Kč.

Celkové náklady akce: 3 121 558,53 Kč

Zhotovitel: RYMAX TRADE s.r.o., Čejkovy

Termín dokončení: 6. 11. 2018