ZÁKLADNÍ INFORMACE | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Cesta: Titulní stránka > O škole > Základní informace

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Základní informace

 

Úplnost a velikost školy

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, nacházíme se v klidné části města Nýrska hned vedle autobusového nádraží. Naši základní školu navštěvuje okolo 300 žáků, kteří se vzdělávají celkem ve 14 třídách. Součástí školy je školní družina (kapacita 60 dětí) a mateřská škola, která má 2 odloučená pracoviště (MŠ v ul. Práce a MŠ v ul. Palackého - přibližně 155 dětí).

Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky

Výuka probíhá ve třech budovách (Komenského 250 a 388, Havlíčkova 874). V budovách školy je 21 tříd. V areálu školy je školní hřiště, školní pozemek. Prostory pro výuku na 1. stupni nejsou ideální, jelikož třídy nejsou prostorné. Na 2. stupni jsou odpovídající. Škola má školní dílnu, počítačovou učebnu a cvičnou kuchyni. Hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy) je v souladu s normami. Na vzhledu školy se ve velké míře podílejí svými výtvory také žáci a učitelé.

K pohybovým aktivitám žáci využívají sportovní halu (čp. 874), školní hřiště a sportovní areál se 2 fotbalovými hřišti a kluzištěm. Pro výstavy prací žáků využívá škola informační středisko, místní veřejnou knihovnu a veřejné plochy ve městě.

V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy, zpevněnou plochu před budovou školy, počítačovou učebnu.

Všichni vyučující mají ve sborovně PC zapojené do sítě s volným přístupem na internet, používají osobní notebooky, tiskárny, kopírky i skenery.

Škola je vybavena pomůckami, učebnicemi a učebními texty. Škola je vybavena audiovizuální a výpočetní technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, digitální fotoaparát, hifi aparatura, televize, …). Na dobré úrovni je vybavení digitální kopírovací technikou. Zajištěné jsou také prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Průběžně probíhá obnova žákovského nábytku.

Charakteristika žáků

Nemalá část žáků do školy dojíždí z okolních obcí (cca 35%). Škola je otevřena přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu. Žáci jsou vedeni k podpoře zdravého životního stylu (projekty - Ovoce do škol a Školní mléko). Velká pozornost je věnována žákům s speciálními vzdělávacími potřebami, s kterými má škola dlouholeté zkušenosti (dříve byla součástí tzv. Zvláštní škola). V posledních letech se ve škole vzdělávají ve větší míře i děti cizích státních příslušníků.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří odpovídající počet učitelů 1. stupně ZŠ, učitelů 2. stupně ZŠ, asistentek pedagoga a vychovatelek školní družiny. Sbor je smíšený, s většinovou převahou žen. Průměrná délka pedagogické praxe učitelů je 24 let. Škola nabízí odbornou pomoc žákům prostřednictvím výchovného poradce – poradce pro volbu povolání, metodika prevence sociálně patologických jevů a koordinátora ICT. Pracovníci školy usilují o neustálý odborný a profesní růst. Odborná kvalifikovanost pedagogického sboru je 85 %.

Projekty

"Aktivní škola" je název projektu školy, který je realizován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - Šablony II. Projekt je zaměřen na podporu prospěchově neúspěšných žáků, na využití ICT ve výuce, na činnost odborníka ve výuce (např. rodilý mluvčí) nebo projektové dny.

"Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi". Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů.

"Pokusné ověřování - vzdělávací programy paměťových institucí do škol" - žáci v rámci tohoto projektu mohou navštěvovat různá muzea a památníky v ČR, kde je pro ně připraven vzdělávací program na dané téma.

"Aktivně česky = aktivně anglicky" je název projektu školy, který je realizován v rámci Výzvy č. 56. Projekt je zaměřen na čtenářskou gramotnost, zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky.

„Aktivní učitel = aktivní žák“ je název projektu školy v rámci projektu EU peníze školám, který byl zaměřen na tvorbu tzv. šablon nebo-li výukových materiálů a školení pedagogických zaměstnanců zaměřených na informační technologie.

Projekt ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o zubní zdraví. Primárně je určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Realizace tohoto výukového programu ve škole je v souladu s politikou Světové zdravotnické organizace, která pokládá vzdělávací programy péče o zubní zdraví za způsob, který by měl vést k udržení a k zlepšení zubního zdraví dětské populace, zejména ve střední a východní Evropě.

Projekt ŠKOLNÍ MLÉKO je zaměřen na výživu dětí, a to na přísun vápníku, jehož nedostatek působí v pozdějším věku vážné zdravotní problémy, zejména osteoporózu. Tento projekt je podporován EU.

Projekt OVOCE DO ŠKOL je zaměřen na zdravou výživu dětí 1. – 5. třídy. Cílem projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt je podporován EU.

Mezinárodní spolupráce

Při volbě povolání - střední školy jsme se zapojil do spolupráce s Evropskou službou zaměstnanosti (EURES), která nabízí služby užitečné pro všechny pracující, uchazeče a zájemce o práci ve státech Evropské unie.

Škola spolupracuje s Volksschule Neukirchen b. Hl. Blut v Německu. Spolupráce probíhá formou návštěv jednotlivých skupin žáků, sportovních utkání, ale také korespondencí.