ŠKOLSKÁ RADA | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

ŠKOLSKÁ RADA
Cesta: Titulní stránka > Školní rok > Školská rada

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Školská rada

Složení školské rady:

Mgr. Jindřiška HVĚZDOVÁ - předsedkyně školské rady - zástupce pedagogů

Ing. Jana HOŠKOVÁ - zástupce zřizovatele

Ing. František MAREK - zástupce rodičů

 

Funkční období školské rady začíná 1.9.2023 a je 3 roky .

Školská rada se schází pravidelně minimálně 2 x ročně a dále v případě potřeby. Všech jednání školské rady se zúčastňuje ředitel školy.

 

Hlavní úkoly školské rady

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád,  ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření
  ke zlepšení hospodaření

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu
  ve školství a dalším orgánům státní správy

- podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy