FORMULÁŘE KE STAŽENÍ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
Cesta: Titulní stránka > Formuláře ke stažení

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Formuláře ke stažení

 

Zápis do 1. třídy:

Zápisní list dítěte

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Žádosti o uvolnění: 

Žádost o uvolnění (během dne).doc

Žádost o uvolnění (více dní).doc

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy.doc

V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok.
Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 
Nestačí pouze výměnný poukaz od lékaře, Dětský lékař musí vydat posudek, který má podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., v platném znění, příloha 1, část 9 tyto náležitosti:
a) identifikační údaje
     1. posuzované osoby v rozsahu - jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
     2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele,
     3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,
     4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku
b) účel vydání posudku,
c) posudkový závěr,
d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,
e) datum vydání posudku,
f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Bez tohoto posudku nelze žáka z výuky tělesné výchovy uvolnit. Předepsaný formulář není určen.