Charakteristika a podmínky

Charakteristika školy

     Naše škola je jednou ze čtyř úplných základních škol ve městě. Patří mezi tři největší školy na území bývalého okresu co do počtu žáků i pracovníků. Má dlouhou tradici a velmi dobré jméno mezi občany města.
     Škola je situována ve středu města. Výhodou je bezprostřední blízkost jazykové školy, základní umělecké školy a malého parku. Nevýhodou je její umístění v těsném sousedství frekventované křižovatky.
     V pedagogickém sboru převažují zkušení učitelé, mladší se do kolektivu velmi rychle zapojují. Každoročně na škole praktikují studenti pedagogických fakult a SPgŠ. Vždy jsou spokojeni a příležitostně se vrací. Také bývalí pracovníci a žáci udržují se školou kontakty. Řada z nich přihlašuje do školy své děti.

 Materiální a technické podmínky školy

     Areál školy tvoří dvě historické budovy. Hlavní budova byla postavena jako městská škola v roce 1863.
V současné době v ní máme umístěny všechny třídy 2. stupně. Druhá historická budova z roku 1910 byla postavena ke správním účelům. Sloužila jako Okresní dům, od 50. let minulého století jako škola. Učí se zde děti 4. a 5. tříd a probíhá zde také výuka hudební výchovy. Vyučujeme také v pronajatých prostorách v bývalé budově OV KSČ ze sedmdesátých let 20. století. Ta byla v roce 1990 zčásti upravena pro potřeby školství
ve městě. Máme zde umístěny třídy 1. - 3. ročníku, školní družinu a školní jídelnu. Využíváme i víceúčelový sál.
     Škole dále patří sportovní areál vzdálený od školních budov asi 0,5 km. Jeho součástí je tělocvična, lehkoatletický ovál s umělým povrchem, travnaté hřiště, hřiště na odbíjenou a tenisový kurt. Z důvodu vzdálenosti slouží areál především žákům 2. stupně. Škola zde také organizuje sportovní soutěže okresní
i regionální úrovně. K výuce tělesné výchovy žáků 1. stupně slouží víceúčelový sál v bývalé budově OV KSČ, malý sál v budově bývalého Okresního domu a malé školní hřiště v její bezprostřední blízkosti.
     Prostorové i hygienické podmínky pro výuku jsou dobré. Třídy jsou světlé, dobře větratelné a osvětlené. Jsou vybaveny novým nábytkem. Díky zapojení do projektu EU - peníze školám jsme vybavili všechny budovy interaktivními tabulemi - na prvním stupni jsou ve všech kmenových učebnách, na druhém stupni v osmi učebnách. Další učebny máme vybaveny dataprojektory a velkoplošnými televizory. Vybavení pomůckami, učebnicemi a výpočetní technikou je dostatečné, podle finančních možností je průběžně doplňováno
a obměňováno.

 Vzdělávací program

Ve všech ročnících školy vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny.

Pracovníci školy

     Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Všichni pracovníci mají pedagogickou způsobilost podle zákona
č. 563/2004 Sb. Aprobační složení sboru je vcelku dobré. Úplně chybí jen aprobace informatika - práci
na počítačích vyučují učitelé matematiky. Většina předmětů má 100% aprobovanost. Také všechny vychovatelky školní družiny jsou kvalifikované.
     Nepedagogičtí pracovníci (administrativa, úklid, údržba) vykonávají svou práci ve vysoké kvalitě, také práce kolektivu školní kuchyně je trvale velmi kladně hodnocena.

 Žáci školy

     Škola vzdělává kolem 700 žáků. Většina je z Klatov, přibývá dojíždějících žáků z důvodu dojíždění rodičů
za prací. Počet žáků s diagnostikovanými poruchami učení a chování se pohybuje kolem osmdesáti. Asi 30% z nich má znevýhodnění takového rozsahu, že je opravňuje k zařazení do režimu speciálního vzdělávání. Je řešeno formou individuální integrace. Tito žáci mohou navštěvovat některý z našich dyslektických kroužků.