ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE SUŠICE

Přeskočit navigaci

Menu

Přeskočit navigaci

Stanovy

 I. Cíle a činnost občanského sdružení

1

Česká křesťanská akademie přispívá k rozvoji vědy, umění a vzdělání v České republice. Sdružuje občany, kteří chtějí tomuto rozvoji napomáhat a kteří se hlásí k odpovědnosti za uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti, i organizace, hlásící se ke stejným cílům. Zve ke členství i ke spolupráci příslušníky různých křesťanských vyznání i občany bez vyznání.

Česká křesťanská akademie spolupracuje s jinými sobě blízkými organizacemi v České republice a s organizacemi, které podobným způsobem působí v zahraničí.

2

Křesťanská akademie (dále jen ČKA) používá zejména těchto forem činnosti:

1. Pořádá přednášky a panelové diskuse pro veřejnost, odborné semináře a kolokvia pro vybrané zájemce, mezinárodní i národní konference a sympózia.
2. Plní úkoly při vytváření i realizaci výzkumných a badatelských programů.
3. Vydává knihy a časopisy.
4. Vytváří vlastní knihovny pro veřejnost.
5. Zprostředkovává stipendia pro české studenty v zahraničí a pro zahraniční studenty u nás.
6. Podporuje literární a uměleckou činnost.
7. Zakládá, řídí a podporuje školská a osvětová zařízení.
8. Spolupracuje se sdělovacími prostředky a poskytuje publicistům informace a vzdělání v oblasti náboženské a duchovní kultury.

 

II. Působnost, sídlo a organizační struktura ČKA

3

ČKA působí na celém území České republiky. Její sídlo se nalézá v Praze na adrese Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2.

4

Členství v Akademii

1. Členství v Akademii je dvojí, individuální a kolektivní. Zvláštním druhem individuálního členství je členství čestné. Za člena ČKA může být přijat každý jednotlivec starší osmnácti let i každá organizace (společnost, sdružení), splňující podmínky uvedené v bodě 1 těchto Stanov.
2. O přijetí individuálního člena rozhoduje na základě písemné přihlášky akademický výbor nebo shromáždění místní skupiny.
3. O přijetí kolektivního člena rozhoduje akademický výbor. Může tak učinit také na návrh místní skupiny.
4. Čestné členství uděluje akademický výbor, a to osobám, které se mimořádně zasloužily o naplnění cílů,které ČKA svou činností sleduje. Pokud čestný člen až do té doby nebyl individuálním členem ČKA, stává se jím a vztahují se na něho všechna práva individuálního člena.
5. Každý individuální člen má právo:
   a) volit a být volen nebo ustanoven do všech orgánů ČKA,
   b) být informován o činnosti ČKA a podílet se na ní,
   c) podávat podněty a stížnosti.
6. Práva uvedená v předcházejícím ustanovení mají také kolektivní členové, kromě práva být volen či ustanoven do orgánů ČKA.
7. Každý člen má povinnost napomáhat realizaci cílů ČKA a plnit přijaté závazky, včetně placení členských příspěvků.
8. Členství v Akademii zaniká písemně oznámeným vystoupením či vyloučením člena. Členství zaniká také smrtí člena, jde-li o jednotlivce, a likvidací, jde-li o společnost.

5

Orgány ČKA

1. Valná hromada.
2. Akademický výbor.
3. Prezidium.
4. Prezident a viceprezidenti.
5. Ředitel.
6. Odborné sekce.
7. Místní skupiny.
8. Čestná rada.
9. Revizní výbor.
10. Smírčí soud.

6

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČKA. Tvoří ji všichni členové ČKA. Každý člen má jeden hlas. Svolává ji prezident ČKA nebo úřadující prezident ČKA písemně, nejméně jeden měsíc předem.
2. Řádné zasedání Valné hromady se koná jednou za tři roky. Mimořádné shromáždění musí být svoláno, rozhodne-li tak akademický výbor, prezident ČKA nebo úřadující prezident ČKA nebo požádá-li o to nejméně sto členů.
3. K výlučným pravomocem valné hromady patří:
   a) schvalování stanov ČKA a jejich změn, s výjimkou změny adresy,
   b) schvalování volebního řádu,
   c) volba prezidenta a prvního a druhého viceprezidenta ČKA,
   d) volba revizního výboru a smírčího soudu,
   e) rozhodnutí o rozpuštění ČKA,
   f) udělování absolutoria Akademickému výboru. 
4. Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů ČKA; po uplynutí půlhodiny od předem ohlášeného započetí schůze za jakéhokoliv počtu členů.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

7

Řídicí orgány ČKA

1. Řídicími orgány ČKA jsou akademický výbor, prezidium, prezident a viceprezidenti ČKA, a ředitel ČKA.

8

Akademický výbor

1. Členy akademického výboru jsou prezident, viceprezidenti a ředitel ČKA, předsedové místních skupin a ředitelé sekcí.
2. Akademický výbor musí zasedat aspoň dvakrát do roka. Svolává ho prezident ČKA nebo úřadující prezident ČKA písemně, nejméně měsíc předem.
3. Mimořádné zasedání musí být svoláno, rozhodne-li tak prezidium, nebo požádá-li o to nejméně deset členů akademického výboru.
4. Akademickému výboru předsedá prezident ČKA nebo v jeho zastoupení viceprezident ČKA nebo úřadující prezident ČKA.
5. K pravomocem akademického výboru patří zejména:
   a) schvalovat programová prohlášení ČKA,
   b) ustavit knihovní radu a ediční radu,
   c) přijímat a vylučovat členy,
   d) schvalovat a rušit odborné sekce,
   e) schvalovat a rušit místní skupiny,
   f) schvalovat plán činnosti na nejbližší pololetí,
   g) schvalovat roční rozpočet a zprávu o hospodaření za uplynulý rok.
   h) schvalovat nápravná opatření revizní komise
   i) rozhodovat o výši členských příspěvků,
   j) volit dva členy prezidia podle ust. bodu 9 odst. 3 Stanov
   k) přijmout jednací řád smírčího soudu (bod 16 odst. 3 Stanov)
6. Akademický výbor je schopný se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů; po uplynutí půlhodiny od předem ohlášeného započetí schůze za jakéhokoliv počtu členů.
7. Akademický výbor rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

9

Prezidium

1. Prezidium ČKA je řídicím orgánem, zodpovídajícím za běžnou organizaci činnosti ČKA akademickému výboru.
2. Prezidium má šest členů. Tvoří je prezident, viceprezidenti, ředitel ČKA a dva členové, které volí a odvolává akademický výbor.
3. Zasedá zpravidla jednou týdně, v době školních prázdnin podle potřeby. Svolává ho a jeho schůzím předsedá prezident ČKA nebo z jeho pověření viceprezident ČKA. Za nepřítomnosti viceprezidenta může prezident výjimečně svoláním a řízením prezidia pověřit ředitele ČKA.
4. Prezidium je schopné se usnášet za přítomnosti aspoň tří členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

10

Prezident, viceprezidenti a úřadující prezident

1. Prezident ČKA zastupuje ČKA navenek (je jejím statutárním orgánem) a řídí její činnost. Je volen z řad individuálních členů ČKA Valnou hromadou, a to na období šesti let. Podrobnosti volby stanoví volební řád.
2. Viceprezidenti jsou voleni obdobným způsobem na období tří let. Pomáhají prezidentovi v řízení ČKA a na prezidentovu žádost předsedá jeden z nich v případě jeho nepřítomnosti řídicím orgánům.
3. V případě uprázdnění místa prezidenta nastupuje první viceprezident na jeho místo jako úřadující prezident, a to až do nejbližšího zasedání valné hromady, která zvolí nového prezidenta.

Viceprezident nastupuje na místo úřadujícího prezidenta také v případě, že něco znemožňuje prezidentu výkon jeho funkce po dobu delší jednoho měsíce; v tomto případě viceprezident vykonává funkci úřadujícího prezidenta až do prezidentova návratu.

4. Pokud nastane situace uvedená v předchozím odstavci a je uprázdněno také místo viceprezidenta nebo také jemu něco ve výkonu funkce brání, nastupuje na místo úřasujícího prezidenta druhý viceprezident a to se stejným časovým omezením.

11

Ředitel ČKA a správní skupina

1. Ředitel ČKA řídí činnost členů správní skupiny a je za ni zodpovědný prezidentu a akademickému výboru. Činí správní úkony jménem ČKA v rozsahu vymezeném organizačním řádem ČKA.
2. Ředitele ČKA jmenuje prezident ČKA po vyslechnutí názoru akademického výboru. Ředitel ČKA je zaměstnancem ČKA a může jím být pouze člen ČKA.
3. Členy správní skupiny jsou zaměstnanci i dobrovolní spolupracovníci. Členem správní skupiny může být pouze člen ČKA.
4. Správní skupina zajišťuje provozní, hospodářské, informační, ediční a administrativní záležitosti ČKA. Vede agendu smluvní včetně pracovních smluv, hospodářskou dokumentaci, evidenci členů a korespondence došlé i odeslané. Vyřizuje korespondenci, podílí se na organizaci akcí ČKA, jejích odborných sekcí a místních skupin. Povinnosti a kompetence správní skupiny jako celku i jednotlivých pracovníků stanoví organizační řád, za jehož vypracování zodpovídá ředitel ČKA a který schvaluje prezidium. Součástí organizačního řádu je popis práce každého pracovníka.
5. Správní skupina zakládá a vede spisovnu i archiv, provádí archivaci a skartaci dokumentů podle spisového a skartačního řádu, za jehož vypracování zodpovídá ředitel ČKA a který schvaluje prezidium.

12

Odborné sekce

1. Vlastní odborná činnost ČKA je vykonávána především odbornými sekcemi, které vytvářejí individuální i kolektivní členové ČKA. Odbornou sekci tvoří nejméně tři individuální členové nebo jeden kolektivní člen.
2. V čele odborné sekce stojí ředitel sekce. Ředitele sekce jmenuje na návrh členů příslušné odborné sekce prezident ČKA na dobu tří let.
3. Individuální členové mohou být činní v několika odborných sekcích současně a v místní skupině.

13

Místní skupiny

1. V jednotlivých městech a obcích, v nichž vznikne zájem o činnost ČKA, ustaví akademický výbor místní skupiny a z dosud přijatých členů jmenuje nejméně tříčlenný prozatímní výbor, který zvolí ze svých řad prozatímního předsedu. Takto ustavená místní skupina může na svých plenárních zasedáních přijímat další individuální členy.
2. Do šesti měsíců svolá prozatímní předseda volební zasedání všech členů místní skupiny, které rozhodne o počtu členů výboru místní skupiny a zvolí předsedu a členy výboru místní skupiny na dobu tří let. O výsledku volby podá zprávu prezidiu ČKA. Takto zvolený předseda místní skupiny se stává členem akademického výboru.
3. Místní skupiny se věnují především přednáškové a osvětové činnosti. Mohou zakládat knihovny a jiným způsobem se podílet na činnostech uvedených v bodě 2 Stanov. Používají služeb odborných sekcí. Při sestavování plánu přednášek se obracejí na jednotlivé sekce o pomoc a radu a samy také prostředkují sekcím styk s odborníky, o nichž nabudou přesvědčení, že by měli s ČKA spolupracovat.

14

Čestná rada

Čestná rada ČKA je složena z jejích čestných členů. Každý člen čestné rady ČKA má právo účastnit se zasedání akademického výboru jako host.

15

Revizní výbor

1. Revizní výbor je kontrolním orgánem ČKA. Kontroluje hospodaření a dodržování předpisů. Revizi hospodaření provádí nejméně jednou za rok a zprávu o výsledku podává akademickému výboru. Má právo nahlížet do všech dokumentů ČKA.
2. Revizní výbor je nejméně tříčlenný. Způsob jeho volby a funkční období stanoví volební řád ČKA.

16

Smírčí soud

1. Smírčí soud řeší spory mezi členy ČKA vznikající v rámci činnosti v ČKA a hodnotí vážná porušení stanov. Zejména pak může zrušit rozhodnutí, jímž byl vyloučen člen ČKA, a vrátit věc akademickému výboru k novému posouzení, pokud se vyloučený člen do jednoho měsíce proti tomuto rozhodnutí písemně odvolá své podání zašle na adresu sídla ČKA.
2. Smírčí soud je tříčlenný nebo pětičlenný, v jeho čele stojí předseda. Volbu předsedy a členů smírčího soudu a jeho funkční období stanoví volební řád ČKA.
3. Jednání smírčího soudu se řídí jednacím řádem přijatým akademickým výborem.

 

III. Hospodaření ČKA

17

ČKA získává prostředky ke své činnosti:

a) z členských příspěvků, jejichž výši určuje akademický výbor
b) z příjmů z vlastní hospodářské činnosti, zejména ediční,
c) z darů fyzických a právnických osob.

O svém hospodaření vede ČKA evidenci podle platných předpisů. Zprávu o hospodaření předkládá ředitel ČKA nejméně jednou za rok akademickému výboru ČKA.

IV. Zánik sdružení

18

1. O zániku ČKA podle ustanovení bodu 6 odst. 3 lit. e) Stanov rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí o rozpuštění musí obsahovat ustanovení o majetkovém vypořádání, o vyřízení pracovněprávních vztahů a o určení likvidátora.
2. Majetek, který zůstane po vyrovnání dluhů, připadne rovným dílem teologickým fakultám University Karlovy, knižní fond Arcibiskupství pražskému Církve římskokatolické.

V. Ustanovení závěrečné

19

Tyto stanovy byly přijaty Valnou hromadou České křesťanské ČKA dne 27.1.1996 a nabyly účinnosti schválením Ministerstva vnitra ČR ze dne 12.2.1996.

  

Volební řád České křesťanské akademie

pro volbu prezidenta, viceprezidentů,

revizního výboru a smírčího soudu

 

V úvodní části jednání valné hromady je, na návrh přítomných členů ČKA, zvolena z řad individuálních členů ČKA nejméně tříčlenná volební komise. Ta si na svém odděleném zasedání zvolí svého předsedu, jenž řídí její práci a předsedá valné hromadě při samotné volbě orgánů ČKA.

 

Volba prezidenta a prvního a druhého viceprezidenta

 

Před volbou prezidenta a prvního a druhého viceprezidenta nejprve volební komise zaregistruje kandidáty na funkce prezidenta a viceprezidentů. Kandidáty registruje na základě návrhů, které jí po zvolení komise předá pověřený zástupce akademického výboru. Kandidáty s patřičným odůvodněním přitom navrhují akademickému výboru písemně nejméně týden před zasedáním valné hromady členové ČKA. Každý navrhovatel musí mít písemný souhlas navrhovaného, pokud navrhovaný nevysloví svůj souhlas přímo na zasedání valné hromady. Předseda volební komise představí navržené kandidáty valné hromadě a nechá rozdat každému přítomnému členu ČKA orazítkované volební lístky.

Při volbě prezidenta napíše na volební lístek každý hlasující člen jedno jméno registrovaného kandidáta, pro něhož hlasuje, a lístek vhodí do volební urny. Po sečtení hlasů a oznámení výsledků mohou nastat dva případy:

  1. Jeden z kandidátů má nadpoloviční většinu hlasů z přítomných členů ČKA a stává se prezidentem ČKA.
  2. Nadpoloviční většinu nemá žádný z kandidátů, a pak je nutné druhé kolo, v němž se opět tajným hlasováním rozhoduje mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola prostou většinou odevzdaných hlasů.

Při volbě prvního a druhého viceprezidenta napíše na volební lístek každý hlasující člen dvě jména z registrovaných kandidátů, pro něž hlasuje, a lístek vhodí do volební urny. Po sečtení hlasů se prvním viceprezidentem stává ten, kdo získal nejvíce hlasů a druhým viceprezidentem ten, kdo získal nejvíce hlasů z ostatních kandidátů.

Prezident i viceprezidenti nastupují do funkce za 1 měsíc po svém zvolení. Dosavadní představitelé oznámí odstoupení z funkcí k tomuto datu a seznámí nástupce s příslušnou agendou.

Volba revizního výboru

Volba revizního výboru probíhá tak, že předseda volební komise nejprve vyzve přítomné členy ČKA k podávání návrhů na členy revizního výboru. Každý návrh musí být krátce odůvodněn a musí se k němu vyjádřit navrhovaná osoba. Předseda volební komise pak nechá o jednotlivých návrzích  hlasovat. Zvolení kandidáti volí ze svého středu předsedu revizního výboru. Funkční období je tři roky.

Volba smírčího soudu

Volba smírčího soudu probíhá tak, že předseda volební komise nejprve vyzve přítomné členy ČKA k podávání návrhů na členy smírčího soudu. Každý návrh musí být krátce odůvodněn a musí se k němu vyjádřit navrhovaná osoba. Předseda volební komise pak nechá o jednotlivých návrzích hlasovat. Zvolení kandidáti volí ze svého středu předsedu smírčího soudu. Funkční období je tři roky.

 Kontakt:

Česká křesťanská akademie Sušice

ckasusice@centrum.cz

 

evangelizace.cz
WebDesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
na základě grafického návrhu p. Čelakovského
Informace o Šumavě naleznete na Informačním serveru ŠumavaNet.CZ
Česká křesťanská akademie, místní skupina Sušice
[CNW:Counter]