NALŽOVSKÉ HORY A OKOLÍ : HISTORIE, SOUČASNOST

Cesta: Titulní stránka > Historie, současnost

Historie, současnost

Historie, památky

Historie města je spojena s těžbou kovů, konkrétně stříbra, olova a cínu, které se těžily ve Stříbrných Horách. Stříbrné Hory byly založeny roku 1521. Roku 1530 byly povýšeny na městys s vlastním znakem a roku 1853 povýšeny na město. Roku 1521 zde byla zahájena těžba kovů. Doly byly v roce 1541 zatopeny a v roce 1585 dolování zaniklo.

Pod nimi ležící Nalžovy jsou připomínány již roku 1379.

Obě obce byly sloučeny roku 1952 a dnes je tak známe jako Nalžovské Hory. Tvrz v Nalžovech, jejíž pozůstatky jsou dochovány ve zdivu panské sýpky, je zmiňována roku 1473, ale zřejmě zde stála již daleko dříve.

Stříbrné Hory - Strzjbrny Hory, Hory Stříbrné Nalžovské, Městečko Horní nad Nalžovy, Hory Stříbrné nad Nalžovy (Nalžovem), Město Horní nad Nalžovy.
Po povýšení osady Stříbrné Hory na město v roce 1530, kterého dosáhl nejvyšší převor svatojánského řádu v Čechách Jan z Rožmberka a na Strakonicích, získalo nové město i první znak.
Dominanta města. Kostel postaven v letech 1721-23 na místě původního dřevěného kostela z 16. století.
Za vlády Švihovských z Rýzmberka byl ve Stříbrných Horách v letech 1618-20 postaven renesanční zámek, který v roce 1745 hrabata z Pöttingu barokně upravila.

Osobnosti

Ladislav Khás, Oldřich Hlaváč, František Stupka, Karel Klostermann, J. Biskup,…

Současnost

V letní sezóně dochází ve městě ke zvýšení počtu obyvatel, zejména o účastníky rekreace, včetně dlouhodobých rekreačních pobytů osob.

V roce 2011 bylo v obci 606 ekonomicky aktivních pracovníků, z toho převážný podíl 369 pracovníků, tj. 60 % vyjížděl  za prací (např. do Horažďovic, Sušice, Klatov, Plzně, Nepomuku, Velkých Hydčic aj.).

V primárním sektoru v zemědělství, lesnictví a rybářství pracuje 87 pracovníků, tj. 14,5 % (Plzeňský kraj 7 %, ČR 4,4 %), v sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví pracuje 232 pracovníků, tj. 38 % (PK 41 %), v terciéru - službách 173 pracovníků, tj. cca 28,5 % (PK 52 %).

Nezaměstnanost dosahuje cca 6.5 %. Hlavním ekonomickým subjektem je zde těžba kamene ve Velenovech (Jihokámen), tradiční byla zemědělská prvovýroba, avšak ZD v Nalžovských Horách a provozovny Osevy zanikly, dále pak lesní hospodářství a rybníkářství. V obci je pouze omezené množství dalších pracovních příležitostí ve službách. Patrný je nedostatek pracovníků ve službách.

Město podporuje rozvoj výrob využívajících místní zdroje, tradičního místního drobného průmyslu a řemesel zhodnocujících místní suroviny a obnovitelné zdroje. Formy a intenzitu zemědělského hospodaření je třeba koordinovat se zájmy ochrany přírody.

Současné fotografie

Fotogalerie spravovaná Městským úřadem Nalžovské Hory
Pohledy na město a okolí v šumavské regionální fotogalerii