První písemná zmínka o kostele Povýšení sv. Kříže v Chlistově pochází z roku 1360. Kolem poloviny 14. století byl postaven presbytář s žebrovou klenbou v gotickém stylu.

Patrně v roce 1865 kostel vyhořel. Z následné opravy může pocházet krov a strop nad východní částí lodi a krov presbytáře. Poškozená věž byla částečně ubourána.

Zásadní novogotická přestavba kostela proběhla mezi léty 1898-1900, neboť v roce 1899 je již zmiňována nově založená věž, ale současně také staré západní štítové průčelí lodi. Na místě původní zcela odstraněné věže vznikla nová část lodi se štítem a portálem; ve „staré“ lodi předělána okna a zřízený nový portál na jižní straně; okna upravena i v presbytáři; fasády získaly podokenní římsu; předělána byla i korunní římsa. Strop a krov nad novou částí lodi a kruchta pochází z této doby.

Jako novostavba provedena věž (krov, zvonová stolice, portál a okna původní). Od základů vystavěna sakristie (strop, vstup a okna soudobé). V roce 1927 proběhla oprava střechy lodi. V roce 1972 byly provedeny nové omítky fasády a opraveny krytiny.

Kostel je situován v jižní části obce v mírně vyvýšené poloze, na vodorovné zatravněné ploše, vymezené po celém obvodě ohradní či opěrnou zdí, která je před západním průčelím kostela proti portálu lodi přerušena schodištěm s kamennými stupni. Orientovaná jednolodní stavba s obdélnou lodí s užším poměrně krátkým trojboce ukončeným presbytářem. K západní části jižní fasády lodi přistavěna štíhlá hranolová věž o 4 podlažích, jejíž západní stěna je asi 1 m posunutá od průčelí lodi. K severnímu boku presbytáře přiléhá čtvercová sakristie, dosahující téměř výšky obvodového zdiva presbytáře.

Stavba je provedená z lomového kamene, zvnějšku omítnutá, krytá sedlovou střechou, nad presbytářem s valbami, na sakristii sedlová střecha, krytina: tašky bobrovky; na věži čtyřboká jehlancová střecha s vikýři, krytina: plech. Omítky fasád hrubé nečleněné; na fasádách pouze vysoký sokl zvýrazněný malovaným pásem, průběžná podokenní žulová římsa, která se nad portály pravoúhle zalamuje, a jednoduše profilovaná zděná korunní římsa. Okna lodi i presbytáře na výšku obdélná s lomenými záklenky, ostění žulová jemně vyžlabená, okno v západním průčelí osvětlující kruchtu je pískovcové, doplněné kružbou. Západní štítové průčelí je rozdělené profilovanými římsami do tří podlaží: v dolní části v ose žulový profilovaný hrotitý portál, nad ním hrotité okno na kruchtu a nejvýše trojúhelný štít, jehož ramena jsou kryta žulovými deskami, ve vrcholu ukončen kamenným křížem. Ve východní polovině jižní stěny lodi žulový sedlový portálek s dvojitou vnější lištou. Vstup do sakristie od východu shodně řešeným portálem, v severním štítovém průčelí sakristie v úrovni přízemí dvojice obdélných oken s lomenými záklenky.

Vysoká věž má předsazený sokl z větších hrubě opracovaných žulových kvádrů, z lodi přechází žulová kordonová římsa; v jižním průčelí věže žulový sedlový portálek (shodný s jižním portálem lodi), přízemí bez oken, 1. a 2. patro osvětlují okénka střílnového charakteru, v horním podlaží na výšku obdélná okna s lomenými záklenky a prkennými žaluziemi.

Text: obec Chlistov

Reklama – Google

Reklama

Chata Modrava
Chata Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Nakladatelství a vydavatelství. Pohlednice, leporela, kalendáře, propagační materiály. (*I)
Penzion 4 km od Nýrska, lesy a pastviny. Nádherný výhled. Vyjíždky na koních, výuka, děti. Skupinové akce s programem.

Reklama – Google