Městská knihovna Bělá nad Radbuzou : Knihovní řád

Menu

Přeskočit navigaci

Knihovní řád

Městská knihovna Bělá nad Radbuzou
Knihovní řád

I. Všeobecná ustanovení

 1. Městská knihovna Bělá nad Radbuzou je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem.
 2. Knihovna zajišťuje občanům rovný a neomezený přístup k veřejným knihovnickým a informačním službám.

II. Registrace čtenáře

 1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan, pokud se prokáže platným osobním dokladem, seznámí se s Knihovním řádem, podepíše přihlášku čtenáře a zaplatí čtenářský poplatek.
 2. Podpisem přihlášky potvrdí čtenář souhlas s dodržováním tohoto Knihovního řádu.
 3. Za čtenáře do 15 let musí přihlášku podepsat rodič (zákonný zástupce), který svým podpisem bere na sebe zodpovědnost za to, že jeho dítě bude dodržovat Knihovní řád.
 4. Čtenářský poplatek platí po dobu dvanácti měsíců.
 5. Žáci Základní školy v Bělé nad Radbuzou, kteří si půjčují knihy pouze společně s vyučujícím během výuky (společná četba), čtenářský poplatek neplatí.
 6. Podpisem přihlášky čtenář uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním svých základních osobních údajů.
 7. Čtenář je povinen ohlásit knihovně změny jména a bydliště.

III. Čtenářský průkaz

 1. Čtenář obdrží po zaregistrování a zaplacení čtenářského poplatku čtenářský průkaz, kterým se prokáže vždy, když bude požadovat služby knihovny.
 2. Tento průkaz je nepřenosný. Jeho majitel ručí v případě zneužití za všechny škody, které tím knihovně vzniknou.
 3. Ztrátu čtenářského průkazu musí čtenář neprodleně ohlásit knihovně.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Čtenář, který se v knihovně zaregistruje, poskytuje knihovně osobní údaje. V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění knihovna zabezpečí, že osobní údaje čtenářů budou použity pouze pro vedení knihovnických agend tak, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro tyto účely po dobu trvání čtenářského vztahu. Po ukončení čtenářského vztahu budou uchovány po dobu nezbytnou pro zpracování roční statistiky a následně budou likvidovány. K ukončení čtenářského vztahu dochází, pokud čtenář nebyl registrován v knihovně v uplynulých dvou kalendářních letech a zároveň nemá vůči knihovně žádné závazky.
 2. Základními osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (trvalého a nebo přechodného pobytu). Souhlasem s evidováním základních osobních údajů čtenáře jsou podmíněny veškeré služby knihovny.
 3. K osobním údajům čtenářů mají přístup výhradně zaměstnanci knihovny, případně osoby, které zajišťují právní vymáhání nároků knihovny.
 4. Dále knihovna eviduje údaje služební - údaje o registraci a čtenářském průkazu, údaje o transakcích - registrace výpůjčky, prolongace, vracení, upomínky, rezervace, objednávky a výpůjčky prostřednictvím MVS, údaje účetní - o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou.
 5. I na tyto údaje se vztahují ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.

V. Služby knihovny

 1. Absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, jiných pramenů a dokumentů, prezenční půjčování denního tisku (pouze v knihovně).
 2. Poskytování základních bibliograficko-informačních služeb.
 3. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) - zajišťování a půjčování informačních pramenů, které nemá knihovna ve fondu, z jiných knihoven.
 4. Zamluvení publikací, které jsou půjčeny jinému čtenáři.
 5. Kopírování.
 6. Použití počítače a tiskárny.
 7. Přístup na Internet.
 8. Informace z počítačových databází a Internetu.
 9. Tisk záznamů z počítačových databází a Internetu.

VI. Výpůjční podmínky

 1. Výpůjční lhůta je 2 měsíce. Doba, po kterou je knihovna dlouhodobě uzavřena, se do výpůjční lhůty nezapočítává.
 2. Výpůjční lhůta pro tituly získané prostřednictvím MVS je vždy 1 měsíc.
 3. Při nedodržení uvedené lhůty zaplatí čtenář pokutu. Tu zaplatí i v případě, že nebyl knihovnou upomínán.
 4. Výpůjční lhůtu je možné po předchozí domluvě dvakrát prodloužit.
 5. Pokud čtenář nevrátí vypůjčené publikace do 4 měsíců, bude písemně třikrát upomenut, třetí upomínka bude doporučená. Upomínky určené čtenáři do 15 let budou zasílány na adresu jeho rodiče (zákonného zástupce).
 6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené publikace v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Případné závady musí ohlásit při převzetí publikace, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.
 7. Při další výpůjčce bude tolerována pouze 1 nevrácená publikace.
 8. Cenné odborné publikace, encyklopedie a slovníky jsou k dispozici pouze prezenčně.
 9. Zamluvená publikace je v knihovně rezervována po dobu 2 týdnů poté, kdy byl čtenář upozorněn na její uložení.
 10. Je zakázáno publikace vypůjčené z Městské knihovny půjčovat dalším osobám.
 11. V knihovně si mohou vypůjčit publikace i osoby, které nejsou stálými čtenáři knihovny. Po zaregistrování a zaplacení jednorázové výpůjčky pro ně platí stejné výpůjční podmínky jako pro stálé čtenáře knihovny.

VII. Ztráta nebo poškození vypůjčené publikace

 1. Čtenář je povinen ihned ohlásit ztrátu nebo poškození vypůjčené publikace.
 2. Je zakázáno provádět jakékoli opravy poškozených publikací.
 3. Poškození knihy nahradí čtenář zaplacením 50 % pořizovací ceny knihy, nejméně 50,-- Kč (poplatek bude zaokrouhlen na celé koruny nahoru).
 4. Ztracenou nebo zničenou knihu může nahradit čtenář jiným výtiskem téže knihy, kopií nebo zaplacením 1,5násobku ceny knihy (poplatek bude zaokrouhlen na celé koruny nahoru). O způsobu náhrady rozhodne knihovna.
 5. Ztracené nebo záměrně poškozené časopisy nahradí čtenář v plné výši pořizovací ceny.
 6. O postihu za ztrátu nebo poškození knihy půjčené prostřednictvím MVS rozhoduje knihovna, ze které byla tato kniha půjčena.

VIII. Závěrečná upozornění čtenářům a návštěvníkům knihovny

 1. V knihovně je nutno zachovávat klid a pořádek, není dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje ani požívat jiné návykové látky.
 2. Návštěvníci knihovny jsou povinni si odložit zavazadla na vyhrazeném místě.
 3. Do uhrazení poplatků, služeb a případných pokut nebudou dotyčnému čtenáři nebo návštěvníkovi poskytnuty v knihovně žádné služby.
 4. V knihovně nebudou poskytovány služby čtenářům ani návštěvníkům, kteří nedodržují Knihovní řád a pokyny pracovníka knihovny.
 5. Přílohou tohoto Knihovního řádu je Ceník služeb a poplatků. Ceny v něm uvedené jsou cenami smluvními.

Tento Knihovní řád byl schválen radou Města Bělá nad Radbuzou a platí od 1. 4. 2005. 

Marcela Bartoníčková
vedoucí knihovny