Projekty EU

  

2022 - Národní plán obnovy

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy (Doučování). Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2021/22 - realizovali jsme v období leden - červen 2022.

2022/23 - realizovali jsme v období září - prosinec 2022. Pokračujeme v realizaci v období leden - srpen 2023.

Od 1. září 2021 jsme zapojeni do Výzvy č. 02_20_80 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků III

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021267

 

0d 1. září 2019 do 31. srpna 2021 jsme byli zapojeni do  Výzvy č. 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015409

 

0d 21. srpna 2017 do 21. srpna 2019 jsme byli zapojeni do Výzvy č. 02_16_022 Šablony I Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005968

 

 

0d 1. září 2015 do 31. prosince 2015 se škola zapojila do programu Výzvy č. 56 - Čtenářské dílny a Výzvy č. 57 - Technické dovednosti. Získali jsme tak prostředky na pořízení knih pro děti a na vybavení školní dílny.

Výzva č. 56 - Čtenářské dílny

Pro realizaci projektu jsme zvolili šablonu č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, protože čtenářskou gramotnost považujeme za velmi důležitou. Získali jsme 227 024,- Kč. Čtenářské dílny jsme zavedli na druhém stupni školy ještě před zahájením projektu. Neměli jsme ale ve škole dostatečně zásobenou knihovnu pro žáky. Díky zapojení do výzvy č. 56 jsme získali finanční prostředky na její doplnění. Knižní tituly byly vybírány především s ohledem na zájmy a přání žáků. Většina žáků reaguje na větší možnost výběru knih s nadšením, což se projevuje velkým zájmem o půjčování knih.

Do projektu se zapojilo 8 učitelek školy – 4 z prvního a 4 z druhého stupně.  Všechny učitelky českého jazyka prošly před realizací projektu školením NIDV – Čtenářské dílny v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 26 v rámci OP. Školení jsme financovali z vlastních prostředků. Učitelkám také byly poskytnuty přehledy odborné literatury a odkazy na internetové stránky s dalšími využitelnými zdroji. Díky školení a nově získaným materiálům si tak učitelky vyzkoušely metody, které do té doby nepoužívaly. V osvědčených metodách budou pokračovat i nadále.

Pro každou třídu jsme vytvořili tematický plán s popisem deseti Čtenářských dílen – časové rozvržení, téma, metody a formy práce. Zakoupili jsme tištěné knihy, odpovídající věku žáků. Jiné pomůcky jsme z finančních prostředků projektu nekupovali. Seznam zakoupené literatury je součástí závěrečné zprávy o projektu.

Během realizace projektu jsme v každé třídě ověřili 6 Čtenářských dílen. Každá dílna byla naplánována na jednu vyučovací hodinu. V průběhu ověřování se ale ukázalo, že hlavně na prvním stupni školy bude ke splnění všech cílů potřeba čas prodloužit. Zkušenosti z průběhu popsaly učitelky v závěrečné zprávě.

Výzva č. 57 - Technické dovednosti

Pro realizaci projektu jsme zvolili šablonu č. 1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, protože řada dětí dnes nemá možnost své technické dovednosti rozvíjet. Ukázalo se to i při realizaci projektu – někteří žáci nikdy nepracovali s dílenskými nástroji. Některým také chybí pečlivost a přesnost při práci.

V naší škole prochází žáci výukou v dílnách v šestém a v osmém ročníku v povinném předmětu Člověk a svět práce a někteří v 9. ročníku v povinně volitelném předmětu Školní závěrečná práce. Často jsme ale naráželi na nedostatečně vybavenou školní dílnu. Díky tomuto projektu se vybavení zlepšilo. To pak následně umožnilo zavedení nových postupů a získání nových dovedností. Žáci tak nyní mají možnost pracovat na složitějších výrobcích, které vyžadují lepší technické vybavení.

Do vytváření výrobku se aktivně zapojili žáci 6. tříd v rámci povinného předmětu Člověk a svět práce (tématické okruhy Práce s technickými materiály a Design a konstruování). Žáky vedl kvalifikovaný učitel, který běžně tyto okruhy ve škole vyučuje.

Pro realizaci projektu sloužila stávající školní dílna, jejíž vybavení bylo obnoveno a doplněno právě díky finančním prostředkům získaným realizací projektové aktivity. Zakoupili jsme přiměřeně kvalitní nářadí, které bude sloužit dále k výuce i po skončení projektu.

EU - peníze školám

0d 1. září 2011 do 28. února 2014 se škola zapojila do programu EU - peníze školám. Získali jsme tak 3 127 856,- Kč. Celkem se do projektu zapojilo 20 učitelů školy.

Podpořené oblasti:

  • Čtenářská a informační gramotnost
  • Cizí jazyky
  • Využívání digitálních technologií
  • Matematika
  • Finanční gramotnost
  • Přírodní vědy
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Digitální učební materiály vytvořené učiteli naší školy jsou k dispozici na www.sborovna.czwww.veskole.cz.


Hodnocení projektu:

Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2327

 

Projekt EU peníze školám byl zaměřen na zkvalitnění výuky v systému základního školství. Východiskem pro náš projektový záměr bylo vlastní hodnocení školy. Naším cílem bylo zvýšit kvalitu vzdělávání ve vybraných oblastech, ve kterých bychom mohli získané finanční prostředky účelně využít. V těchto oblastech využívat inovativní vyučovací metody a formy práce pomocí nové techniky a inovativních vzdělávacích materiálů, které by sloužily nejen jejich autorům, ale i ostatním učitelům naší školy a případným dalším zájemcům. Při celkovém hodnocení projektu a dosažení našich cílů jsme vycházeli z průběžného monitorování, výsledků hospitací, rozhovorů s pedagogickými pracovníky a ze závěrečného dotazníku, který jsme připravili pro všechny učitele školy.

Jednou z forem zkvalitnění a zefektivnění výuky byl rozvoj materiálního vybavení školy, tzn. pořízení nové didaktické techniky a obnova stávající. Tento záměr se nám podařilo splnit. Zmodernizovali jsme počítačovou učebnu v hlavní budově školy. Z finančních prostředků projektu jsme zakoupili 16 počítačů, ostatní vybavení učebny jsme pořídili z vlastních zdrojů. Tato učebna slouží pravidelně pro výuku informatiky pro žáky od 5. do 9. tříd, pro výuku volitelných předmětů a nepravidelně je využívána i učiteli ostatních předmětů. Interaktivitou jsme vybavili 15 učeben na 1. stupni školy (všechny kmenové učebny) a 6 učeben na 2. stupni. Nové tabule umožnily učinit výuku modernější a zajímavější a napomohly větší motivaci žáků k učení. Pro všechny zapojené učitele do projektu jsme koupili notebooky (celkem 20), které sloužily a i nadále slouží k tvorbě a prezentacím výukových materiálů. Jednu učebnu jsme vybavili hlasovacím zařízením SMART Response. Pro potřeby tisku nově vytvořených pracovních listů jsme také pořídili tiskárnu.

Další formou zkvalitnění a zefektivnění výuky byl rozvoj lidských zdrojů – možnost osobního i profesního růstu pedagogických pracovníků a zlepšení jejich finančního ohodnocení. Tento záměr se nám podařilo splnit u všech zapojených učitelů a u většiny nezapojených. Celkem se do projektu zapojilo 20 učitelů školy. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v oblasti digitálních a informačních technologií. Díky tomu si prohloubili či někteří zcela nově ovládli práci s interaktivní tabulí a schopnost vytvářet vlastní kvalitní digitální učební materiály. Důkazem toho je 74 sad vytvořených výukových materiálů (český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, hudební výchova, člověk a svět práce, informatika, výtvarná výchova, dějepis, matematika, přírodopis, chemie, fyzika, prvouka). S výukovými materiály pracují učitelé i nadále. Aktualizují je a upravují především podle zpětné vazby žáků. Získané znalosti a dovednosti využívají pedagogičtí pracovníci i po skončení projektu pro tvorbu dalších výukových materiálů. Celkem zajímavé je hodnocení výukových materiálů učiteli, kteří nebyli zapojeni do projektu a materiály přímo nevytvářeli, ale nyní je ve své výuce využívají. Kladně hodnotí širokou nabídku a tím možnost výběru a také zajímavější vyučovací hodiny při využívání těchto materiálů. I učitelé, kteří z různých důvodů nepoužívají interaktivní materiály, využívají alespoň pracovní listy. Zapojili jsme se také do vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků a k individualizaci výuky v této oblasti. Díky tomu využívají pracovníci nové inovativní techniky práce. Přínosem byla také větší výměna zkušeností mezi učiteli a motivace pro používání získaných znalostí a dovedností i po skončení projektu. Po dobu trvání projektu bylo dosaženo i cíle zlepšení finančního ohodnocení učitelů – formou dohod o provedení práce za vytvářené výukové materiály a za jejich ověřování ve výuce.

Poslední z našich zvolených forem bylo zkvalitnění přímé výuky, tzn. využívání nové techniky a nových výukových materiálů, individualizace výuky a rozšířená nabídka volitelných předmětů. V souladu s našimi cíli jsme vybrali klíčové aktivity, které nejlépe odpovídají potřebám školy.

Podpořené oblasti a zhodnocení dosažených cílů:

Čtenářská a informační gramotnost. Většina ze zapojených učitelů se domnívá, že se nám podařilo prohloubit schopnost vyhledávat a třídit informace. Svědčí o tom i výsledky hospitací. Není to bohužel pravidlem ve všech předmětech, musíme i nadále na této oblasti pracovat.  Částečně se nám podařilo prohloubit práci s knihou jako s pramenem informací. Naopak náš cíl pochopení internetu jako zdroje informací hodnotíme jako úspěšně splněný.

Cizí jazyky. Díky nově vytvořeným názornějším a přehlednějším výukovým materiálům a díky úpravám některých složitějších cvičení v učebnicích a pracovních sešitech se nám podařilo více zapojit žáky s SPU do výuky. Vyučující cizích jazyků hodnotí jako přínos také zlepšení schopnosti žáků v aktivním používání cizího jazyka a snížení jejich obav z používání jazyka v běžném životě. O tento ideální stav chceme i nadále usilovat.

Využívání digitálních technologií. Díky projektu se zvýšil počet pedagogických pracovníků, kteří využívají ve své výuce digitální technologie. Mohli jsme školu vybavit interaktivitou – před zahájením projektu jsme měli pouze jednu interaktivní tabuli na 2. stupni. Vytvořené digitální učební materiály umožňují snadnější demonstraci a názornost, zatraktivňují výuku, umožňují zvyšovat motivaci žáků a aktivizují je. V aktivizaci máme určitě ještě rezervy, chceme se na tuto oblast i nadále zaměřovat. Nabídli jsme také žákům nový volitelný předmět Multimédia na PC, který jim umožní získávat a rozvíjet znalosti a dovednosti ve zpracování a digitalizaci podkladů. Vlastní výstupy v digitální podobě vytváří i žáci v rámci dalšího nového volitelného předmětu Školní závěrečná práce.

Matematika a finanční gramotnost. Snažili jsme se o učení matematiky „pro život“. Tento cíl se nám daří plnit částečně, stále na něm musíme pracovat. Ke zlepšení určitě došlo při vytváření znalostí, dovedností a návyků v oblasti finanční gramotnosti.

Přírodní vědy. Naše cíle v této oblasti se nám ve většině případů dařilo plnit. I nadále chceme zvyšovat zájem žáků o přírodu a její ochranu a zájem o aktivní poznávání životního prostředí. Snažili jsme se a budeme se stále snažit o utváření dovedností vhodného chování v situacích nebezpečných pro zdraví a životní prostředí.

Celkové zhodnocení výsledků projektu. Celkově lze říci, že projekt byl pro naši školu velmi přínosný. Naše cíle, stanovené v projektovém záměru, se podařilo z větší části dosáhnout. Novým materiálním vybavením jsme vytvořili ve škole dobré podmínky pro další zkvalitňování výuky. Naším dalším krokem bude snaha o připojení k internetu v každé učebně. Mohlo by to mimo jiné umožnit využívat nástroje, které jsou k dispozici pouze na internetu, nebo umožnit okamžitou reakci učitele na vzniklou situaci při vyučování. Více motivovaní žáci projevují zájem o výuku, je jim umožněno dosáhnout úspěchu i v nových oblastech. Díky aktivizujícím metodám a individualizaci jsou stále více přímo zapojováni do výuky. Projekt přinesl i motivaci učitelů pro používání získaných znalostí a dovedností i po jeho skončení. Proškolení pedagogové využívají novou techniku a vytváří si vlastní inovativní výukové materiály, nebo alespoň využívají materiály již vytvořené. V porovnání stavu na začátku a na konci projektu je vidět obrovské zlepšení v tvorbě vlastních výukových materiálů u většiny zapojených učitelů. Bohužel stále vnímáme neochotu některých učitelů ke změnám ve stávajícím stylu výuky. Z 20 zapojených učitelů by se do podobného projektu znovu zapojilo 11, 3 by se již nezapojili a 6 učitelů se nevyjádřilo. Za klady projektu uvádí především větší zájem žáků o výuku, možnost profesního i osobního růstu, možnost finančního ohodnocení, možnost vybavení školy potřebnou technikou a následné kladné hodnocení ze strany ČŠI. Za zápory projektu považují neochotu některých učitelů ke spolupráci, náročnou administrativu a nemožnost využít některé vhodné zdroje kvůli autorským právům. Dva učitelé si myslí, že finanční ohodnocení některých tvůrců úplně neodpovídalo počtu hodin, strávených nad tvorbou výukových materiálů. Mělo by být vyšší.

Všechny materiály jsou zájemcům k dispozici na vyžádání. E-mail: YvonaNovakova@seznam.cz.