ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny.

Výňatky. Úplné znění je k dispozici v ředitelně školy.

Současný ŠVP se upravuje podle RVP ZV.


Zaměření školy

Zaměření naší školy vychází z názvu školního vzdělávacího programu Škola pro všechny – to znamená – pro všechny děti. Chceme dát každému dítěti šanci k využití jeho schopností a rozvoj osobnosti. Proto jsou v učebním plánu zastoupeny humanitní, přírodovědné i výchovné předměty.

Učební plán je sestaven tak, aby splňoval požadavky na základní vzdělávání, jehož samozřejmostí je ovládání informačních a komunikačních technologií a zároveň, aby umožňoval rozvíjet nadání a zájmy žáků. Těm, kteří se zajímají o sport, nabízíme na 2. stupni zařazení
do sportovních tříd; zájemcům o cizí jazyky povinnou výuku prvního cizího jazyka od 3. třídy, druhého jazyka od 4. třídy a další cizí jazyky formou kroužků od 1. třídy a volitelných předmětů; umělecky a manuálně nadaným žákům volitelné předměty a kroužky (např.  sborový zpěv, divadelní kroužek, různé praktické činnosti) a žákům s SPU rozšířenou péči, například v dyslektickém kroužku.
Škola by měla být odrazovým můstkem pro celoživotní vzdělávání a přípravou pro současný praktický život.
Škola pro všechny znamená také otevřenou a partnerskou školu. Chceme aby mezi školou, rodiči a veřejností byl vztah důvěry a spolupráce.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení: vedeme žáky k pochopení významu celoživotního učení.
Kompetence k řešení problému: podporujeme schopnost logického myšlení a tvořivé práce.
Kompetence komunikativní: vedeme žáky k účelné diskusi.
Kompetence sociální a personální: vedeme ke schopnosti práce v týmu.
Kompetence občanské: vedeme k chápání svobody jako plnění povinností a dodržování práv.
Kompetence pracovní: pěstujeme pozitivní vztah k práci a radost z ní.

Tabulace učebního plánu

 Tabulace.

Cizí jazyk

Od 3. ročníku vyučujeme anglický jazyk, od 4. ročníku další cizí jazyk - nabízíme německý, ruský a francouzský jazyk.

Volitelný předmět

Vyučovací předmět je realizován v 7. - 9. ročníku. Žáci volí v posledním čtvrtletí šestého ročníku z této nabídky:

 • Sportovní hry
 • Člověk a příroda
 • Práce s materiály
 • Naše kořeny
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Seminář z matematiky
 • Multimédia na PC
 • Mechatronika

Od školního roku 2013/14 jsme zavedli pro žáky devátého ročníku předmět Školní závěrečná práce. Žáci si volí z této nabídky:

 • Práce z libovolného předmětu
 • Dílny
 • Výtvarné činnosti
 • Divadelní představení