ORGANIZACE 1. STUPNĚ ZŠ OD 25.5.2020 - AKTUALIZOVÁNO 20.5.2020 | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

ORGANIZACE 1. STUPNĚ ZŠ OD 25.5.2020 - AKTUALIZOVÁNO 20.5.2020

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Organizace 1. stupně ZŠ od 25.5.2020 - aktualizováno 20.5.2020

 

Organizace 1. stupně od pondělí 25. 5. 2020


Děti jsou rozděleny do 5 skupin (A, B, C, D, E) podle tříd, podle přihlášení pouze na dopolední výuku a podle přihlášení na odpolední výuku.

Skupina A - 1. třída (dopolední) + 2.A (dopolední) - 12 dětí
                  - Mgr. Jindřiška Hvězdová
Skupina B - 1. třída (odpolední) + 2.A (odpolední) + 2.B - 15 dětí
                 - Mgr. Jindra Volmutová
Skupina C - 3. třída (dopolední) - 9 dětí
                 - Mgr. Miroslava Skalová, Kateřina Korbová, DiS
Skupina D - 3. třída (odpolední) + 4. třída - 10 dětí
                 - p. Eva Struhárová, p. Jana Hošková
Skupina E - 5.A + 5.B - 15 dětí
                 - Mgr. Lenka Kličková, Mgr. Věra Šlajsová, p. Radka Šurýová

Seznamy dětí v jednotlivých skupinách jsou u určených vyučujících.


Na odpolední výuku jsou 2 skupiny
část skupiny B - 8 dětí - p. Jana Poláková
část skupiny D - 9 dětí - p. Eva Struhárová, p. Jana Hošková
Děti na odpolední výuku musí mít přihlášené obědy (zajišťují rodiče).

Příchod do školy:
Skupiny A, B, C, D - v 7.45 před budovu školy 1. stupně ("Pastelky")
Skupina E - v 7.45 před hlavní budovu školy
První den se žáci budou rozdělovat do skupin už před školou (s rouškou), kde předloží "Čestné prohlášení" (tiskopis zde )

Obědy a konec dopolední výuka:
Na oběd do školní jídelny odchází děti po skupinách:
Skupina A - 11.30          konec dopolední výuky 11.15
Skupina B - 12.15         konec dopolední výuky 12.00
Skupina C - 11.45         konec dopolední výuky 11.30
Skupina D - 12.30         konec dopolední výuky 12.00
Skupina E - 12.00         konec dopolední výuky 11.45
Mimo organizovanou skupinu školy je vstup dětí, které se zúčastní výuky, do školní jídelny povolen pouze od 13.00 do 14.00 a jídlo jen s sebou do "obědníků".
Rodiče si mohou vyzvednout své děti po dopolední výuce před budovou školy nebo před školní jídelnou (dle časového rozvrhu).

Vyzvednout děti z odpolední výuky lze pouze ve 13.00 a 15.00 před budovou školy.

Rodiče mají přísný zákaz vstupu do budovy školy.

Nepřítomnost přihlášených dětí k výuce je nutné omluvit dle pravidel Školního řádu školy.

Pro upřesňující informace se, prosím, obraťte na vyučující jednotlivých skupin. 

_____________________________________________________________________________


Organizace:
- pokud se rozhodnete dítě do školy v květnu neposlat, ošetřovné zůstává zachováno
  do 30. 6. 2020
- viz portál MPSV - https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
- režim otevření školy je podřízen přísným hygienickým opatřením a pravidlům, která vycházejí
  z dokumentu vydaného MŠMT - Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce
  školního roku 2019/2020 (
zde)
- jakékoliv porušení a nedodržení těchto zásad je důvodem k tomu, aby žák nebyl vpuštěn do školy,
  případně byl vyřazen z odpolední části

- doba strávená ve škole bude rozdělena na 2 části:
    dopolední část - plnění úkolů v rozsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání
                              na dálku (8.00 - 12.00)

    odpolední část - zájmové vzdělávání žáků, dle možnosti bude vycházet ze vzdělávacího
                              obsahu školní družiny (nejdéle do 16.00)

- zákonní zástupci přihlásí své dítě do 17. 5. 2020 třídní učitelce včetně zájmu
  o odpolední část

- zákonní zástupci, kteří nepřihlásí své dítě do 17. 5 2020, nebudou mít nárok na pozdější
  zařazení dítěte

- přihlášení žáci budou rozděleni do školních skupin, složení skupin se nebude měnit a bude
  stanoveno na základě potřeb školy z hlediska organizace provozu,
podle počtu zájemců se
  v jedné skupině mohou sejít žáci více tříd i ročníků

- práci skupiny bude řídit pedagogický pracovník (učitelka, asistent pedagoga, vychovatelka - nemusí
  být pouze třídní učitelka)

- počet roušek na den - nejméně 2 kusy + sáček na uložení (dopoledne) + 1 kus (odpoledne)
- při prvním nástupu do školy musí žáci předložit
"Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
  virového infekčního onemocnění"
(zde), pokud nebude předloženo, nebude žákovi umožněna
  osobní účast ve škole

Stravování:
- stravování ve školní jídelně (obědy) je pro naši školu zajištěno v době od 10.00 - 12.00, aby bylo
  možno dodržet stanovená hygienická pravidla (stravování ve skupinách)

- obědy musí zákonný zástupce objednat individuálně
- žáci budou odcházet na obědy společně ve skupině (z hlediska organizace odchází i ti, kteří
  nebudou obědvat)

Rizikové faktory:
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
    s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,
    např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.:
    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV, apod.),
    b) při protinádorové léčbě,
    c) po transplataci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
    ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

O aktuálních organizačních a hygienických opatřeních (změnách) školy budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím webových stránek školy.