ČESKÝ JAZYK - MLUVNICE - MGR. J. MAŠÁTOVÁ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

ČESKÝ JAZYK - MLUVNICE - MGR. J. MAŠÁTOVÁ

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2018-19

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2018-19

 

Český jazyk - mluvnice - Mgr. J. Mašátová

Slovesný rod

Neohebné slovní druhy

Slovesa

Stavba věty a souvětí

Věty dvojčlenné, jednočlenné

Skladební dvojice

Větné členy

Rozvíjející větné členy 

souvětí

Souvětí souřadné a podřadné

Druhy vedlejších vět

Vlastní jména

Přehled - druhy VV

Význ. poměry...

Základní skladebná dvojice

 Procvičování pravopisu I.

Procvičování pravopisu II. 

Příslovečné určení

Věta hlavní a vedlejší 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ