ŠKOLNÍ ŘÁD | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2018-19

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2018-19

 

Školní řád

                           Mateřská škola ,Palackého 464,340 22 Nýrsko

                           Tel.:376 571  294

 Školní řád mateřské školy

Vypracoval:

Jiřina Boublíková vedoucí MŠ

Schválil

Mgr.Ivan Pavlík,  ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

1.9.2017

Školní řád  nabývá účinnosti dne:

1.9.2017


Základní škola a Mateřská škola Nýrsko,Komenského 250, příspěvková organizace vydala v souladu § 30, odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ,dále v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 sb.,o předškolním vzdělávání,v platném znění a dalšími souvisejícími platnými předpisy tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole,

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2. 1 Každé přijaté dítě má právo

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

d) na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

e) na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

f) na emočně kladné prostředí a projevování lásky

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, jsou v mateřské škole vytvořeny podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

2. 4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

Dítě je povinno:

a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

c) chovat se slušně k dospělým i jiným dětem školy

d) chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani jiných dětí či osob

e) zacházet s hračkami, vzdělávacími pomůckami, knihami a dalším vybavením MŠ šetrně

f) udržovat své místo v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením

g) oznámit učitelce jakékoliv násilí na své osobě i na jiných dětech

h) oznámit učitelce jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu

3. Práva zákonných zástupců

3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

3.2 Vedení školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

4. 1 Zákonní zástupci dětí jsou povinni

a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

c) na vyzvání mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

e) rovněž jsou povinni ohlásit výskyt pedikulózy (zavšivení).

f) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

g) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),

h) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

i) zajistit, aby se dítě účastnilo vzdělávání v takovém zdravotním stavu, který neohrožuje zdraví ostatních dětí,

j) zákonný zástupce je povinen seznámit se s níže uvedenými směrnicemi

- Směrnice k vybírání úplaty za vzdělávání

- Provozní řád

- Řád stravování

- Provozní řád školní zahrady

l) nahlásit ihned každou změnu v osobních datech dítěte a rodiny / změna adresy,

jména, telefonu zákonného zástupce…/,

m) vybavit dítě oblečením pro pobyt ve třídě, náhradním oblečením, oblečením na

pobyt venku, domácí obuví, pyžamem,kapesníkem

Všechny osobní věci dítěte je potřeba ve vlastním zájmu označit jménem.

n) zamezit, aby si dítě nosilo do MŠ žvýkačky, cukrovinky, mobilní telefony, cenné

nebo nebezpečné předměty a jakékoliv finanční částky (za přinesené hračky a jiné

předměty uvedené výše nepřebírá škola zodpovědnost),

o) při výjezdních akcích školy informovat učitelky ve třídě o případných

zdravotních problémech dítěte (např.alergické reakce, zažívací potíže),

p) uvědomit si, že výchova dítěte spočívá především na rodině a mateřská škola je jim

v tomto snažení nápomocná,

r) vést děti k vhodnému chování, morálce a vhodným projevům především svým

osobním příkladem,

ř) svým jednáním žádným způsobem nenarušovat provoz mateřské školy a při pobytu

v mateřské škole se chovat v souladu s dobrými mravy,

· Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

4. 2 Docházka a způsob vzdělávání

a) Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitel,vedoucí učitelka dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

b) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně a to od 8:00 – 12:00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

c) Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ze vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně /mspalackeho@zsnyrskokom.cz/, telefonicky/376 571 294/, nebo osobně. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, omluví dítě písemně v omluvném listě, který se nachází v šatně dané třídy s uvedením důvodů absence a to ihned po návratu dítěte do školy/nebo si vyzvedne u učitelek ve třídě/

d) Zákonný zástupce dítěte (povinně vzdělávaného) je povinen požádat o uvolnění dítěte / zahraniční dovolená atd./ a to minimálně 1 týden předem, písemně ředitele,vedoucí učitelku MŠ. Zákonný zástupce si je vědom/a možných důsledků absence svého dítěte na průběh vzdělávání a nezbytnosti doplnění zameškaných povinnosti za období absence.

e) Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci (převyšující 25 hodin) ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

4. 3 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a)individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky

dítěte do mateřské školy

b)vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným

odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c)vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky,ve které ministerstvo povolilo

plnění povinné školní docházky-zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové

mateřské škole

Individuální vzdělávání

a) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli,vedoucí učitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
- jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

- uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

- důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

b)Mateřská škola –předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí,v nichž má být dítě

individuálně vzděláváno(§ 34b.odst.3) . Ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů

v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při

vzdělávání.

Vedoucí učitelka mateřské školy dohodne a stanoví termíny ověření : vždy na druhou polovinu listopadu, druhou polovinu března a náhradní termíny na první polovinu prosince a první polovinu dubna Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

c) Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

5. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátu, vývěsky na webových stránkách. Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kritérii ředitelem školy (viz. Směrnice „Stanovení kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání), která se nachází nástěnce v šatnách obou tříd MŠ.

5. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci s vyjímkou dětí s povinným předškolním vzděláváním(od 1.9.2017

§ 50 zákona č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví v platném znění)

c) rodný list dítěte

5. 3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

5.4. Ředitel školy může rozhodnout o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami(dále SVP).V těchto případech mu stanoví zkušební pobyt v mateřské škole na dobu 3 měsíců. K žádosti o přijetí dítěte se SVP je nutné doložit doporučení SPC a odborného lékaře o vhodnosti umístit toto dítě do mateřské školy.

6. Ukončení předškolního vzdělávání

6. 1 Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

6. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost

vedoucí učitelce, která s vedoucí školní jídelny dohodnou odhlášení stravného, případně

vrácení přeplatku.

7. Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

Práva pedagogů:

· Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.

· Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy.

· Přijímat do MŠ děti pouze zdravé v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.

· Odmítnout přijetí dítěte do provozu MŠ hlavně s infekčním onemocněním a s příznaky nemoci a vyžadovat potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte.

· Projednat se zákonnými zástupci jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky.

  • Nepředat dítě osobám pod vlivem alkoholu a drog a nepověřeným osobám.
  • Právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci.

Povinnosti pedagogů:

· Odpovídají za bezpečnost dětí po dobu pobytu v MŠ a v době jiných aktivit pořádaných školou i mimo stálé pracoviště.

· Poskytují informace o vzdělávání dítěte zákonným zástupcům.

· Osobám, které zákonní zástupci zplnomocní k vyzvedávání dítěte z mateřské školy, předává pedagog nezbytně nutné informace týkající se vzdělávání dítěte v naší škole /zdravotní stav, akce škol, informace o platbách apod./, a to po písemném souhlasu zákonných zástupců.

· Poskytují zákonným zástupcům dítěte předem a s předstihem informace důležité pro změny v organizaci provozu školy, přípravě akcí apod.

· Umožňují konání konzultací zákonným zástupcům dítěte, pokud o to požádají.

· Sledují projevy dětí týkající se šikany, rasismu, xenofobie a sexuálního zneužívání, tyto projevy okamžitě prošetří, projednají, provedou o tomto jednání zápis se zákonným zástupcem a informují ředitele školy o výsledcích tohoto jednání a o opatření proti těmto negativním projevům.

· Pedagogičtí pracovníci zároveň provedou poučení dětí o těchto projevech a o povinnosti je ihned nahlásit.

· Řídí se všemi řády školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitele školy. Dodržují zásady BOZP a PO.

· Dodržují režim MŠ, náplň práce, rozpis pracovní doby.

· Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

8. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

8. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 15:30 hod.

8. 2 V měsících červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit. nebo přerušit.Mateřská škola je zpravidla po dohodě se zřizovatelem uzavřena na 5-6 týdnů během letních prázdnin a v období vánočních prázdnin. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí škola nejméně 2 měsíce předem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.Není-li to možné ,vydá zákonnému zástupci potvrzení o přerušení provozu mateřské školy.

8.3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního programu probíhá v obou třídách v základním denním režimu:

6.00 -8.50 scházení dětí,ranní hry podle volby a přání dětí

zájmové činnosti,spontánní hry a individuálné didakticky cílené činnosti

s dětmi

individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

jazykové chvilky,smyslové chvilky

pohybové aktivity-zdravotní cviky

8.50 - 9.15 hygiena,svačina

9.15 - 9.45 programově řízená činnost

9.45- 11.45 hygiena,příprava na pobyt venku,pobyt venku

11.45-12.15 hygiena,oběd

12.15-14.00 odpočinek, nahradní klidové aktivity

14.00-14.30 hygiena,cvačina

14.30-15.30 odpolední zájmové činnosti,spontánní hry a individuální didakticky cílené

činnosti podle zájmu dětí

Důvodem pro zrušení pobytu venku jsou mráz pod -10° C, prudký déšť, vichřice, inverze, náledí (nebezpečí úrazu) a mlha.

Stanovený základní denní režim je orientační, může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení pro děti, besídek a podobných akcí,

8. 4 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.

8. 5 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním na nástěnce ve škole a na webových stránkách školy.

8. 6 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně, telefonicky, nebo osobně učitelce mateřské školy.

9. Organizace školního stravování

9. 1 Stravné v mateřské škole se platí zálohově trvalým příkazem, hotově poslední den

v měsíci hospodářce školy nebo bezhotovostním převodem na účet školy vždy k 15.dni v

měsíci za skutečně odebrané obědy měsíce minulého.

9. 2 Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně na konci školního roku

9. 3 Stravné za červenec a srpen se hradí v hotovosti za skutečně odebrané jídlo v měsíci září.

9. 4 V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle základního stravovacího režimu : dopolední svačina 8.50- 9.15 hod.

oběd 11.45-12.15hod.

odpolední svačina 14.00-14.30hod.

9. 5 Výše stanovené úplaty je částka 390,-Kč pro školní rok2017/218

9. 5 Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit:

a) telefonicky na číslo 376 571 294 a to do 8.00 hodin .

9. 6 Všechny informace ke stravování jsou přístupné na nástěnkách v šatnách školy.

9. 7 Dítě, které odchází po obědě domů je nutno vyzvednout nejpozději v době od 12 –12,15

hodin

9. 8 Pitný režim je dostupný pro děti celý den.

9. 9 Otázky,které se týkají stravování, projednávají rodiče s vedoucí školní jídelny

9.10 Úplata za vzdělávání se stanovuje na příslušný školní rok směrnicí,kterou vydává ředitel školy a je dokumentem MŠ.Platí se do 15.kalendářního měsíce stejně jako stravné.

9.11 Při opakovaném neplacení(úplaty) a nedodržení termínu platby může být docházka dítěte do MŠ ukončena(§ 35 odst.1d školského zákona)

10. Přebírání/ předávání dětí

10.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě osobně učitelkám mateřské školy.

10.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době. Po předání dítěte, přebírají odpovědnost v případě jakéhokoliv úrazu v prostorách školy či na zahradě zákonní zástupci popř. pověřené osoby.

10.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

10.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby (15.30 hodin), učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

a) informuje telefonicky vedoucí učitelku

b) kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

c) případně se obrátí na Policii ČR.

10.5 Úhradu nákladů spojenou se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

10.6. V případě, že nedojde k nápravě (bude probíhat opakované pozdní vyzvedávání dítěte),

bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může

dojít i k ukončení docházky dítěte do školy.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

11. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

11.1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě - (žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte).

11.2 Zákonní zástupci zodpovídají za vhodné oblečení a obutí dětí (řádně označené a uložené

na příslušném místě), doporučujeme náhradní oblečení.

11.3 Učitelky nebudou podávat dítěti jakékoliv léky!

11.4 Učitelky zabezpečují pravidelné větrání tříd , pravidelně je s dětmi v průběhu dne je

zařazováno relaxační cvičení.

11.5 U dětí je dodržován pitný režim v průběhu celého dne.

11.6 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

11.7 Případný úraz či nevolnost, nehodu či ztrátu předmětu hlásí dítě, zákonný zástupce ihned svému učiteli.

11.8 Opatření při úraze - všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc

při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném

případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni

bezodkladně informovat ředitele,vedoucí a zákonné zástupce dítěte. Každý, i drobný úraz

bude zaznamenán do knihy úrazů.

11.9 Děti obvykle přicházejí do MŠ od 6.00do 8.00 hodin.Vstup do budovy je umožněn pouze zákonným zástupcům (rodinným příslušníkům) po upozornění zvonkem a představení se.Každý, kdo otevírá budovu cizím příchozím, je povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnancům školy a zajistit, aby se cizí příchozí nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

Cizí osoby jsou do MŠ vpuštěny jen po upozornění zvonkem, budova je jinak stále

nepřetržitě uzavřena.

11.10 Zákonný zástupce je povinen na akcích školy dodržovat občanský zákoník, pořizování fotografií a videozáznamů dětí a dalších osob (kromě svého dítěte) na akcích školy je možné pouze se souhlasem dotčených osob nebo zákonných zástupců dětí.

11.12 V budově a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů, zákaz vstupu se zvířaty.

11. 13 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy , stanoví vedoucí učitelka počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

20 dětí z běžné třídy

11. 14 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí vedoucí učitelka MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

IV. Zacházení s majetkem mateřské školy

12.1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

12.2 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob dítětem, je vyžadována úhrada od rodičů dítěte, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnost vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

12.3 Zaměstnanci i rodiče si odkládají osobní věci pouze na místa k tomu určená.

12.4 Ztráty věcí hlásí děti, zákonní zástupci neprodleně paní učitelce dané třídy.

12. 5 Není povoleno umísťovat jízdní kola,koloběžky či kočárky na chodbách v prostorách

vstupních dveří školy.U stojanů výše uvedené zamykat.

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

13.1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy / vestibul MŠ, webové stránky/.

13.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky.

13.3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

VI. Závěrečná ustanovení

14.1 Podle § 30 školského zákona č. 561/ 2004 Sb. zveřejňuje MŠ tento řád následujícím

způsobem :

· vyvěšením v šatně obou tříd

· zpřístupněn v ředitelně MŠ

· zveřejněn na webových stránkách školy

· zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na poradě dne 1.9.2017

· zákonní zástupci dětí jsou informováni o školním řádu na třídních schůzkách

14.2 Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce

dítěte) a zaměstnance školy

14.4 Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je pověřen ředitel a vedoucí učitelka.

14.5 Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.

V Nýrsku 1.9.2017.

Mgr.Ivan Pavlík

ředitel školy

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ