| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR  za rok  2014

           

Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2014 řídilo schodkovým rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 27.11.2013 v objemu příjmů 6.700.000,-Kč a výdajů 8.700.000,-Kč.

V průběhu roku byla schválena 4 rozpočtová opatření, kterými rozpočet dosáhl výše příjmů 8.300.000,- Kč a výdajů 10.300.000,- Kč.  

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2014  9.102.222,58 Kč, tj.109,6 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje 9.208.198,27 Kč, tj. 89,4 % čerpání upraveného rozpočtu. Rozpočet je ve svém objemu vyšší o částku 5.500.000,- Kč v příjmech i výdajích, která představuje převod finančních prostředků na spořicí účet vedený nově u KB

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost         plnění

Daňové příjmy                       5.297.100,-            5.658.070,-          6.404.254,58      113,19%

Nedaňové příjmy                    1.300.000,-            1.564.330,-          1.621.798,00      103,67%

Kapitálové příjmy                                  0,-                    5.000,-                3.570,-          71,40%

Přijaté dotace                             102.900,-            1.072.600,-          1.072.600,-        100,00%

Celkem                                  6.700.000,-            8.300.000,-          9.102.222,58      109,66%

Převody mezi účty                                                                              5.500.000,-    

Celkem                                  6.700.000,-            8.300.000,-        14.602.222,58       175,93%

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost           plnění

Běžné výdaje                          8.600.000,-             9.980.000,-         8.891.719,27         89,10 %

Kapitálové výdaje                     100.000,-                320.000,-            316.479,00         98,90 %

Celkem                                  8.700.000,-           10.300.000,-         9.208.198,27         89,40%

Převody mezi účty                                                                              5.500.000,00

Celkem                                  8.700.000,-           10.300.000,-       14.708.198,27         142,80%

 

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 70 %, nedaňové příjmy tvoří 17,5 % , kapitálové příjmy 0,5 % a přijaté dotace 12 % .

 

Přijaté dotace ve výši 1.072.600,- Kč tvoří:

- dotace na výkon státní správy         102.900,- Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Další dotace podléhající finančnímu vypořádání:

                                                           poskytnuto      čerpáno   vrác.2014    vrác.2015    vl.podíl

- volby EP                                             55.500             48.505           --           26.247              

- volby ZO                                            63.000             44.086           --           18.914

- MMR – oprava návsi                        600.000           600.000           --                            359.660

- PSVO – výměna oken a dveří KD    250.000           250.000           --                            176.707

- vzdělávání hasičů                                   1.200               1.200           --               --               --

- převody mezi účty                                   --                     --                --              --       5.500.000                                     

Nejvyššími položkami nedaňových příjmů je příjem z vodného, nájemného a záloh na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49, dále příjem z dividend – akcií u České spořitelny a.s.

 

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 96,5 % a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Nejvyšší položky představovaly oprava návsi ve Velkém Boru,  výměny přípojkových uzávěrů a šoupat na hlavním vodovodním řadu, výměna střešní krytiny na čp.50 a skladu a stodole přidružené výroby a osázení jižního návrší bývalého hradu. V Jetenovicích byla opravena místní komunikace kolem dětského hřiště a vyměněna okna, dveře a parapety na prodejně. Ve Slivonicích došlo k výměně oken a dveří na obecním domě, na návsi byl postaven dřevěný přístřešek a opravena část kanalizace.  Do všech obcí byly zakoupeny nové herní prvky na dětská hřiště. Další výdaje tvořily příspěvky hasičům, sportovcům, zajištění dodávky pitné vody, včetně poplatků za odběr podzemních vod, oprava kanalizace, fungování veřejného osvětlení, odvoz odpadů, zálohy na plyn v BD čp.49, činnost zastupitelstva a OÚ.

 

Na kapitálové výdaje bylo použito 3,5 % celkových finančních prostředků takto:

199.279,00 Kč bylo vynaloženo na rozšíření bytu čp.121 ve Velkém Boru

  37.200,00 Kč na zakoupení požární AVIE

  80.000,00 Kč na pořízení dřevěného přístřešku ve Slivonicích

 

Obec Velký Bor v roce 2014 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

 

 

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2014 je zpráva auditora.

 

Přílohu tvoří podrobný rozpis a % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

 

 

 

Zpracovala:                 Jana Fiřtová                                                               11. února 2015

 

Vyvěšeno:                   9.3.2015                                                                   

 

Sejmuto:                     25.3.2015

 

Schváleno ZO dne:       

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ