5. ZASEDÁNÍ 25.7.2007 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

5. ZASEDÁNÍ 25.7.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

5. zasedání 25.7.2007

U S N E S E N Í

z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného

ve středu 25. července 2007 v 19.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.      Program zasedání a ověřovatele zápisu

1.2.      Kupní smlouvu DSO Radina s JČP Distribuce s.r.o. České Budějovice na páteřní STL

            rozvod mikroregionu Radina

1.3.            Darovací smlouvu DSO Radina s JČP Distribuce s.r.o. České Budějovice na páteřní

STL rozvod mikroregionu Radina

1.4.      Smlouvu o uzavření budoucích smluv a to darovací a o výpůjčce DSO Radina Velký

            Bor s JČP Distribuce s.r.o. České Budějovice na rozvody a přípojky

1.5.      Dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní a darovací smlouvy ze dne 23.10.02

            na páteřní STL rozvod mikroregionu Radina mezi DSO Radina a JČP Distribuce s.r.o.

1.6.            Výsledky hospodaření obce za 1. pol. 2007

1.7.            Rozpočtové změny č.1

1.8.            Poskytnutí příspěvku 7.000,- Kč obci Záboří na osvětlení kostela

 

2.                  Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.            Koupit pozemek p.č. PK 424 v k.ú. Velký Bor o výměře 2464 m2

2.2.            Koupit pozemky p.č. PK 247 o výměře 507 m2 ,KN 247/1 o výměře 4212 m2 a PK 248 o výměře 371 m2 v k.ú. Jetenovice za cenu 15,- Kč / m2

2.3.            Neprodat část pozemku p.č. 671/1 v k.ú. Slivonice

2.4.            Přidělit byt v čp.121 p.V. Kestnerovi, bytem Velký Bor 49 s nájemným 900,- Kč/měs.

Přidělit byt č.2 v čp.49 sl. Kateřině Formánkové, bytem Blovice, Masarykovo nám.143

Nepřidělit byt p. Khaledu Mahmoudovi

2.5.            Vydat publikaci o historii Velkého Boru

 

3.                  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.            Zprávu finančního výboru

3.2.            Výstupy ukončené 1. a 2. etapy projektu „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“ a to především závěry zpracované analytické části, jmenovitě a bez připomínek:

-         sociodemografická charakteristika

-         výsledky zjišťování potřeb lidí se zdravotním postižením na daném území

-         výsledky dotazníkového šetření u dětí, mládeže a rodičů na daném území

-         SWOT analýzu – senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé ohrožení exkluzí, děti a mládež

3.3.            Seznámení s vizí rozvoje systému sociálních služeb do roku 2012 a přijalo ji bez připomínek:

-         posílení sociální politiky obcí

-         vybudování domova se sociální zdravotní péčí v regionu

-         vytvoření vlastní dopravní služby přístupné všem a odstraňování bariér

-         posílení sociálního poradenství

-         modernizace volnočasových aktivit mládeže

3.4.            Projekt „Komunitního plánování“ bude prodloužen o dva měsíce, uzavřen bude k 31.12.2007. Důvodem je potřeba delšího času na kvalitní zpracování celého dokumentu a přípravu projektových záměrů

 

-----------------------------------------                                -------------------------------------------

Václav  D r h a – starosta obce                                               Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ