ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2006 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2006

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2006

Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR  za rok  2006

 

            Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2006 řídilo rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 30.11.2005 v celkovém objemu  4.800.000,- Kč.

V průběhu roku byla schválena 3 rozpočtová opatření, kterými rozpočet dosáhl příjmů 5.960.000,- Kč a výdajů 5.763.200,- Kč. Rozdíl 196.800,- Kč činilo financování – splátky úvěru.

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2006  5.955.171,33 Kč, tj. 99,9 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje 5.603.799,00 Kč, tj. 97 % čerpání upraveného rozpočtu.

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                       schv.rozpočet             změny             skutečnost      % plnění

Daňové příjmy                         3.831.489,-            4.219.710,-          4.167.499,51        98,76

Nedaňové příjmy                     960.000,-               1.166.000,-          1.169.941,82      100,34

Kapitálové příjmy                                   0,-              147.000,-             145.440,-          98,94

Přijaté dotace                                 8.511,-               427.290,-             472.290,-        110,53

Celkem                                  4.800.000,-             5.960.000,-         5.955.171,33       99,92 %

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                       schv.rozpočet             změny             skutečnost      % plnění

Běžné výdaje                           3.433.200,-             4.178.200,-         4.150.762,60         99,34

Kapitálové výdaje                    1.170.000,-             1.585.000,-         1.453.036,40         91,67

Celkem                                  4.603.200,-            5.763.200,-          5.603.799,00         97,23%

 

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 70 %, nedaňové příjmy představují 20 %, přijaté dotace 8 % a kapitálové příjmy 2 %.

Kapitálové příjmy ve výši 145.440,- Kč představují příjmy z realizovaného prodeje pozemků, prodeje plynovodu v rámci mikroregionu Radina a prodeje použitých kovových kontejnerů.

Přijaté dotace ve výši 427.290,- Kč jsou součástí finančního vypořádání. 45.000,- Kč tvoří převody mezi rozpočtovými účty. (Stejná částka uvedena i ve výdajích).

Nejvyššími položkami nedaňových příjmů je příjem z vodného, nájemného a záloh na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49.

 

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 74 % a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Nejvyšší položky představovaly příspěvky na žáky, dále zajištění dodávky pitné vody, odvozu odpadů, vratka dotace, činnost zastupitelstva a OÚ.

Na kapitálové výdaje bylo použito 26% celkových finančních prostředků. Jednalo se o splátky za budovu školy ve výši 180.000,- Kč, doplatky k dotaci na rekonstrukci komunikace v Podkostelí ve výši 822.311,-Kč (+ 300.000,- Kč dotace) 1.splátku za vybudované parkoviště 111.064,- Kč a 34.278,- Kč bylo poskytnuto jako další záloha na přípravu projektové dokumentace na přestavbu Obecního domu v Jetenovicích.

 

Obec Velký Bor v roce 2005 nepřijala žádný úvěr ani půjčku.

Obec Velký Bor nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje žádnou hospodářskou činnost.

 

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2006 je zpráva auditora a vyúčtování finančních vztahů ke SR, SF a rozpočtu kraje.

Přílohu tvoří podrobný rozpis a  % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                        5.března 2007

 

Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

Schváleno ZO dne:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ