ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2005 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2005

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2005

Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR  za rok  2005

 

            Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2005 řídilo rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 24.11.2004 v celkovém objemu  3.950.000,- Kč.

V průběhu roku byla schválena 3 rozpočtová opatření, kterými rozpočet dosáhl příjmů 6.053.000,- Kč a výdajů 5.225.300,- Kč. Rozdíl 828.000,- Kč činilo financování – splátka půjčky a splátky úvěru.

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2005  6.171.855,77 Kč, tj. 102% plnění upraveného rozpočtu a výdaje 5.236.477,32 Kč, tj. 100,2% čerpání upraveného rozpočtu.

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                       schv.rozpočet             změny             skutečnost      % plnění

Daňové příjmy                3.212.440,-               4.034.588,-            4.038.966,-        100,11

Nedaňové příjmy               730.000,-               1.176.000,-            1.212.041,77      103,06

Kapitálové příjmy                          0,-                    70.000,-                 77.815,-         111,16

Přijaté dotace                         7.560,-                   772.412,-               843.033,-        109,14

Celkem                           3.950.000,-                6.053.000,-          6.171.855,77       102 %

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                       schv.rozpočet             změny             skutečnost      % plnění

Běžné výdaje                   2.802.300,-             4.798.300,-         4.815.319,32       100,35

Kapitálové výdaje              320.000,-                 427.000,-            421.158,-            98,63

Celkem                           3.122.300,-              5.225.300,-        5.236.477,32        100,2%

 

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 66%, nedaňové příjmy představují 19%, přijaté dotace 14% a kapitálové příjmy 1%.

Kapitálové příjmy ve výši 77.815,- Kč představují příjmy z realizovaného prodeje pozemků.

Přijaté dotace ve výši 639.000,- Kč jsou součástí finančního vypořádání, ostatní, ve výši 22.412,- Kč a 111.621,- Kč (od obcí), finančnímu vypořádání nepodléhají. 70.000,- Kč tvoří převody mezi rozpočtovými účty. (Stejná částka uvedena i ve výdajích).

Nejvyššími položkami nedaňových příjmů je příjem z vodného, nájemného a záloh na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49.

 

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 92% a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Nejvyšší položky představovaly doplatky k dotacím na opravy komunikací = 432.212,-Kč, dále zajištění dodávky pitné vody,odvozu odpadů a vratka dotace.

Na kapitálové výdaje bylo použito 8% celkových finančních prostředků. Jednalo se o splátky za budovu školy ve výši 230.000,- Kč, dokončení rekonstrukce bytu v čp.103 ve výši 124.158,-Kč, 45.000,- bylo uhrazeno mikroregionu Radina (závazek z dokončení plynofikace) a 22.000,- Kč bylo poskytnuto jako záloha na přípravu projektové dokumentace na přestavbu Obecního domu v Jetenovicích.

 

Obec Velký Bor v roce 2005 nepřijala žádný úvěr ani půjčku.

Obec Velký Bor nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje žádnou hospodářskou činnost.

 

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2005 je zpráva auditora a vyúčtování finančních vztahů ke SR, SF a rozpočtu kraje.

Přílohu tvoří podrobný rozpis a  % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                               15.března 2006

 

Vyvěšeno: 15.5.2006                                                             Sejmuto: 31.5.2006

Schváleno ZO dne: 31.5.2006

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ