USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZO 27.9.2017 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZO 27.9.2017

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 18. zasedání ZO 27.9.2017

 

USNESENÍ

z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 27. září 2017 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu

  2. Program zasedání

  3. Smlouvu o zřízení věcného břemene „IE-12-0000103/20 Velký Bor – rekonstrukce NN“

         s ČEZ Distribuce a.s. Děčín a pověřuje starostu jejím podpisem

  4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s firmou       Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice a pověřuje starostu jejím podpisem

  5. Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů s firmou TextilEco a.s. Praha a pověřuje    

   starostu jejím podpisem

  6. Upravené stanovy DSO Horažďovicko

    

 1. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

  1. Pronajmout byt v čp.121 ve Velkém Boru Aleně Masopustové, bytem Žinkovy 127

  2. Pronajmout byt č.19 v čp.49 ve Velkém Boru Petru Urbanovi, bytem Velký Bor 112

  3. Pronajmout byt č.15 v čp.49 ve Vel.Boru M.Huschkovi, bytem Chanovice

  4. Prodat pozemek p.č. 250/10 v k.ú. Jetenovice o výměře 65 m2 za cenu 35,- Kč/m2 Miroslavu

   Slukovi, bytem Jetenovice 53 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy

  5. O zapojení do projektu DSO Horažďovice na zvýšení kapacity sběrného dvora Horažďovice

  6. Směnit část poz.p.č.1660/7 v k.ú. Velký Bor a pověřuje starostu přípravou GP a smlouvy

    

Zapisovatel:                Jana Fiřtová                4.10.2017

 

Ověřovatelé:               Ing.Dana Šrámková    …………………        ……………………………….

 

                                    Josef Korbel               …………………        ……………………………….

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      …………………        ……………………………….

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ