USNESENÍ Z 10.ZASEDÁNÍ 8.6.2016 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 10.ZASEDÁNÍ 8.6.2016

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 10.zasedání 8.6.2016

USNESENÍ

z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného 8. června 2016 v 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3. Odvolání členů „Pracovní skupiny pro dialog proti úložišti“ zastupující lokalitu „Březový potok“

1.4. Účetní závěrku obce za účetní období 2015 sestavenou k 31.12.2015

1.5. Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.6. Umístění sídla spolku TJ Sokol Velký Bor na adrese Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1. Přidělit byt v čp.120 s nájemným 2.175,- Kč/měs.

2.2. Vydat souhlasné stanovisko ke stavbě „Provozní objekt k chovu včel a čmeláka zemního“

2.3. Směnit pozemky na stavbu rybníka „Pod Pazdernou“ – bude předmětem dalších jednání

2.4. Zveřejnit záměr o směně části pozemku p.č. 250/6 v k.ú. Jetenovice, po zápisu změn v KN

2.5. Prodat pozemek p.č. 1660/10 v k.ú. Velký Bor o výměře 96 m2 za cenu 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy

2.6. O bezúplatném převzetí komunikace p.č.158/2 a septiku p.č.1695 v k.ú. Velký Bor a souhlasí s převzetím závazku – věcného břemene liniové stavby na poz.p.č. 158/2

2.7. Směnit pozemky pod částí vodní nádrže ve V.Boru se SPÚ – bude předmětem dalších jednání

2.8. Sjednotit výši nájemného v obecních bytech I. kategorie na částku 25,- Kč/m2

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1. Zprávu kontrolního a finančního výboru

3.2. Závěrečný účet DSO Radina za rok 2015 a zprávu o přezkoumání hospodaření

3.3. Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2015 a zprávu o přezkoumání hospodaření

Zapisovatel: Jana Fiřtová 10.6.2016

Ověřovatelé: Mgr.Marie Sládková ………………… ………………………………

Ing.Dana Šrámková ………………… ……………………………….

Starosta obce: Václav Zábranský ………………… ……………………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ