ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO RADINA ZA ROK 2015 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO RADINA ZA ROK 2015

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet DSO Radina za rok 2015

 

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  DSO  RADINA  za  rok  2015

 

            Hospodaření DSO Radina se v roce 2015 řídilo rozpočtem schváleným 30.12.2014.  Všechny členské obce doložily jeho zveřejnění a projednání v zastupitelstvech, jeho výše činila 14.000,- Kč v příjmech i výdajích. V průběhu roku bylo schváleno 1 rozpočtové opatření, které řešilo přeúčtování finančních prostředků na jednotlivých položkách.

            Skutečné celkové příjmy dosáhly hodnoty 13.478,37 Kč, tj. 96,27% plnění rozpočtu, výdaje 10.952,00 Kč = 78,23% čerpání upraveného rozpočtu. Příjmy i výdaje jsou v celkovém objemu vyšší o 600.000,- Kč, tato částka představuje převedení finančních prostředků na PROFI účet.

 

Rozpočtové příjmy

Text                                       schv.rozpočet           upr.rozpočet              skutečnost            %

Členské příspěvky                              13.500,-            13.500,-                      13.090,00         96,96   

Úroky                                                           499,-                 499,-                           388,37         77,83

Nájem plynovodu                                      1,-                      1,-                                    0,00                 

Celkem                                             14.000,-              14.000,-                         13.478,37        96,27%

Převody mezi účty                                --                        --                          600.000,00

 

Rozpočtové výdaje

Odměna účetní                                              0,-            5.000,-                         5.000,00       100,00

Nákup materiálu                                      4.000,-                   0,-                                 0,00     

poplatky bance                                        3.000,-            3.000,-                         1.093,00          36,43

Aktualizace PC programu                      5.000,-            4.000,-                         3.239,00         80,98

Pohoštění                                                2.000,-            2.000,-                         1.620,00         81   

Celkem                                                14.000,-          14.000,-                       10.952,00         78,23 %

Převody mezi účty                                    --                     --                           600.000,00

 

Zůstatek na běžném účtu KB                          50.948,52 Kč

Zůstatek na Profi účtu KB                             600.388,37 Kč

 

DSO Radina nepřijal v roce 2015 žádný úvěr, půjčku ani ji neposkytl a nerealizuje hospodářskou činnost.

 

DSO v tomto roce nezískal žádné dotace, podléhající finančnímu vypořádání.

 

Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora.

 

Další přílohy uložené k nahlédnutí v kanceláři DSO Radina:

-          Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12

-          Rozvaha

-          Výkaz zisku a ztráty

-          Příloha

-          Zpráva revizní komise o průběhu a výsledcích inventarizace

 

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                   dne: 16.5.2016

                       

 

 

Vyvěšeno:       24.5.2016                                                                   Sejmuto: 8.6.2016

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ