ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÝ BOR ZA ROK 2015 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÝ BOR ZA ROK 2015

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet obce Velký Bor za rok 2015

Závěrečný účet obce VELKÝ BOR za rok 2015

Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2015 řídilo schodkovým rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 3.12.2014 v objemu příjmů 7.000.000,-Kč a výdajů 8.500.000,-Kč.

V průběhu roku byla schválena 4 rozpočtová opatření, kterými rozpočet dosáhl výše příjmů 7.800.000,- Kč a výdajů 9.000.000,- Kč.

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2015 11.959.465,73 Kč, tj.153,33 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje 7.096.371,92 Kč, tj. 78,85 % čerpání upraveného rozpočtu. Rozpočet je ve svém objemu vyšší o částku 7.000.000,- Kč v příjmech i výdajích, která představuje převod finančních prostředků na spořicí účet vedený u KB

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

       schv.rozpočet    změny      skutečnost   plnění

Daňové příjmy                5.597.300,-                5.674.480,-                6.512.235,01          114,76%

Nedaňové příjmy            1.297.000,-                1.741.820,-               5.068.218,72 2        90,97%

Kapitálové příjmy                   3.000,-                         7.000,-                         2.312,-             33,03%

Přijaté dotace                   102.700,-                      376.700,-                      376.700,-          100,00%

Celkem                            7.000.000,-                   7.800.000,-          11.959.465,73          153,33%   

Převody mezi účty                                                                                     7.000.000,-

Celkem                      7.000.000,-        7.800.000,-    18.959.465,73       243,07%

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

       schv.rozpočet   změny  skutečnost  plnění

Běžné výdaje             7.700.000,-             8.218.000,-             7.054.759,-            92 85,85 %

Kapitálové výdaje          800.000,-               782.000,-               41.612,00                     5,32 %

Celkem          8.500.000,-      9.000.000,-    7.096.371,92       78,85%

Převody mezi účty                                                                   7.000.000,00

Celkem          8.500.000,-       9.000.000,-    14.708.198,27       163,42%

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 54,5%, nedaňové příjmy tvoří 42,4%, kapitálové příjmy 0,1% a přijaté dotace 3% .

Přijaté dotace ve výši 376.700,- Kč tvoří:

- dotace na výkon státní správy 102.700,- Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Další dotace podléhající finančnímu vypořádání:

poskytnuto čerpáno vrác.2015 vrác.2016 vl.podíl

- PSVO – oprava MK Slivonice 270.000 270.000 -- 929.180

- vzdělávání hasičů 4.000 4.000 -- -- --

- převody mezi účty -- -- -- -- 7.000.000

Nejvyšší položkou nedaňových příjmů byl prosincový příjem příspěvku z jaderného účtu SÚRAO ve výši 3.168.611,40 Kč, který byl 18. ledna roku 2016 vrácen zpět na účet poskytovatele.

Další příjmy – těžba v lese 341 tis. Kč

vodné 340 tis. Kč

nájemné 477 tis. Kč

zálohy na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49 486 tis. Kč

příjem z dividend – akcií u České spořitelny a.s. 45 tis. Kč

a další příjmy z pronájmu pozemků, kulturního domu, nebytových prostor apod.

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 99,4% a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Nejvyšší položkami byly:

- opravy místních komunikací ve všech třech obcích v celkové výši 2.371.518,- Kč

- výměna střešní krytiny kapličky v Jetenovicích 284.262,- Kč

- odvoz odpadů 549.539,- Kč

- pořízení kompostérů 71.632,- Kč

Další výdaje tvořily příspěvky hasičům, sportovcům, na autobusovou dopravu, zajištění dodávky pitné vody, včetně poplatků za odběr podzemních vod a výměny vodoměrů, fungování veřejného osvětlení, práce v obecních lesích, udržování zeleně v obci a bezpečnostní prořezy stromů, zálohy na plyn v BD čp.49, činnost zastupitelstva a OÚ.

Na kapitálové výdaje bylo použito 0,6 % celkových finančních prostředků takto:

- 41.612,00 Kč bylo vynaloženo na pořízení brusky na parkety do KD ve Velkém Boru

Obec Velký Bor v roce 2015 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2015 je zpráva auditora.

Přílohu tvoří podrobný rozpis a % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

Zpracovala: Jana Fiřtová 16. května 2016

Vyvěšeno: 24.5.2016

Sejmuto: 8.6.2016

Schváleno ZO dne:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ