USNESENÍ Z 24.ZASEDÁNÍ 30.7.2014 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 24.ZASEDÁNÍ 30.7.2014

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 24.zasedání 30.7.2014

USNESENÍ

z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 30. července 2014 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.3/2014

1.4.Účetní závěrku DSO Radina za rok 2013

1.5.Závěrečný účet DSO Radina za rok 2013, souhlasí s výsledkem hospodaření,

výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.6.Směnnou smlouvu pozemku p.č. 160/2 za poz.p.č. 119/7 v k.ú. Jetenovice s  

manželi Makrlíkovými, bytem Jetenovice 61 a pověřuje starostu jejím podpisem

1.7.Smlouvu o právu provedení stavby č.: S-2449/2014 se Správou železniční 

dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 a pověřuje starostu jejím podpisem

1.8.Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti

č. V-2175/2014 se Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 a pověřuje starostu jejím podpisem

   

2.      Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Přidělit byt č. 6 v BD čp.49 Danielu Brokešovi, bytem Velký Bor 49

2.2.Přidělit byt č.25 v BD čp.49 Zdence Süčové, bytem Horažďovice 49

2.3.Propojit byty č.23 a 24 v BD čp.49 a stanovuje měsíční úhrady ve výši 3.280,-

 

3.      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.Probíhající projekt „Digitální technické mapy Plzeňského kraje“

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 31.7.2014                                                 Zapisovatel:    Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:   Robert Palečko           dne: …………….                  …………………….

                       

 

Šárka Štěrbová           dne: …………….                  …………………….

 

 

Starosta obce: Václav Zábranský      dne: …………….                  …………………….
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ