1. ZASEDÁNÍ DNE 4.12.2002 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

1. ZASEDÁNÍ DNE 4.12.2002

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

1. zasedání dne 4.12.2002

                                   U S N E S E N Í

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného dne 4.12.2002  od  18.00 hodin  v přísálí  Kulturního  domu   ve  Velkém  Boru

 Zastupitelstvo obce zřizuje:

1. Kontrolní výbor ve složení:  předseda         p.Mil.Augustín

                                                        členové         p.Fr.Němec, sl. L.Balková

         2. Finanční výbor ve složení:  předseda         ing.Mil.Kolář

                                                       členové                 p.V.Zábranský, p.R.Palečko

         3. Kulturní komisi ve složení: předseda         pí.M.Sládková

                                                      členové                 p.Vl.Kučera, pí.M.Popelíková

         4. Komisi výstavby ve složení: předseda         p.M.Moureček

                                                       členové                 p.J.Kolář,  p.V.Drha   

5. Inventarizační komisi ve složení: předseda         p.V.Drha

                                                              členové                 p.J.Kolář, pí.J.Fiřtová

Zastupitelstvo obce  vydává:

5. Řád veřejného pohřebiště pro pohřebiště provozované obcí Velký Bor       

    podle ustanovení § 19 a 29 odst. 7 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Zastupitelstvo obce  schvaluje:

         6. Odměny  pro  neuvolněné  zastupitele  v souladu  s nařízením  vlády

    č. 358/2000Sb., ve znění nařízení vlády č.122/2002 Sb.

7. „ Smlouvu o výpůjčce plynárenského zařízení“ a „Smlouvu o uzavření

    budoucí kupní a darovací smlouvy a smluv o zřízení stavby na pozemku

    jiného vlastníka“,  uzavřené  mezi  Jihočeskou plynárenskou  a. s.   a

    Svazkem obcí Radina

Zastupitelstvo obce  rozhodlo:

          8.  Zachovat výši poplatku za sběr, přepravu, třídění, využívání a odstra-

               ňování odpadů ve výši 360,- Kč/osobu i pro rok 2003, včetně výjimek

          9. O dodatečném vydání pozemků  st.p.č. 7,8,9 v k.ú. Maňovice

         10. Převést pozemky p.č. 422/2, 425, 426, 427 a 1126 zpět do majetku obce  

              od Pozemkového fondu ČR

         11. O převzetí  jednacího  řádu  obecního zastupitelstva, schváleného dne

              29.listopadu 2000

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí:

          12. Informaci o postupu předání funkce starosty

          13. Informaci o postupu přípravy stavebních úprav budovy škola na DPS

Zastupitelstvo obce ukládá:

       14. Pokračovat v přípravě stavebního řízení a přestavbě školy na DPS

               termín: úkol trvalý                               zodpovídá: starosta obce

          15. Zajistit výstavbu obecních bytů ve Slivonicích

              termín: 31.12.2003                                      zodpovídá: starosta obce

 

-----------------------------------                                      ---------------------------------

Jiří  K o l á ř – místostarosta                                    Václav  D r h a – starosta
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ