ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2013

Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR  za rok  2013

           

Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2013 řídilo schodkovým rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 28.11.2012 v objemu příjmů 6.500.000,-Kč a výdajů 7.500.000,-Kč.

V průběhu roku byla schválena 4 rozpočtová opatření, kterými rozpočet dosáhl výše příjmů 8.200.000,- Kč a výdajů 8.500.000,- Kč.  

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2013  8.266.115,99 Kč, tj. 100,8 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje 6.897.267,77 Kč, tj. 81,14 % čerpání upraveného rozpočtu. Částka 1.300.000,- Kč byla ponechána na běžném účtu.

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost         plnění

Daňové příjmy                       5.194.300,-            6.203.790,-          6.250.771,70      100,76%

Nedaňové příjmy                   1.200.000,-            1.465.757,-          1.483.891,29      101,24%

Přijaté dotace                            105.700,-               530.453,-             531.453,-        100,19%

Celkem                                  6.500.000,-            8.200.000,-          8.266.115,99      100,80%

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost           plnění

Běžné výdaje                         7.330.000,-             8.030.000,-         6.559.543,77         81,69 %

Kapitálové výdaje                     170.000,-                470.000,-            337.724,00        71,86 %

Celkem                                  7.500.000,-            8.500.000,-         6.897.267,77        81,14%

 

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 75,62 %, nedaňové příjmy tvoří 17,95 % a přijaté dotace 6,43% .

 

Přijaté dotace ve výši 531.453,- Kč tvoří:

- dotace na výkon státní správy           105.700,- Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Další dotace podléhající finančnímu vypořádání:

                                                           poskytnuto      čerpáno       vrác.2013    vrác.2014    vl.podíl

- volby prezident                                  78.000              51.753           26.247                            

- volby Poslanecká sněmovna              63.000              51.024                --      11.976

- odměna za soutěž "Vesnice roku"     30.000               30.000                --                   

- PSVO - oprava vodárny                  280.000           280.000                --                        525.727

- převody mezi účty                           -----------------------------------------------------     1.000                              

Nejvyššími položkami nedaňových příjmů je příjem z vodného, nájemného a záloh na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49, dále příjem z dividend – akcií u České spořitelny a.s.

 

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 95 % a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Nejvyšší položky představovaly oprava chodníku u hospody ve Velkém Boru a oprava čerpání pitné vody na vodárně, v Jetenovicích  oprava komunikace, dokončení opravy požární nádrže a oprava kamenné zídky, ve Slivonicích výměna střešní krytiny na obecním domě a nátěr fasády, do všech obcí byly zakoupeny další hrací prvky na dětská hřiště. Další výdaje tvořily příspěvky na žáky základních a mateřských škol, hasičům, sportovcům, zajištění dodávky pitné vody, včetně poplatků za odběr podzemních vod, oprava kanalizace, fungování veřejného osvětlení, odvoz odpadů, zálohy na plyn v BD čp.49, činnost zastupitelstva a OÚ.

 

Na kapitálové výdaje bylo použito 5 % celkových finančních prostředků takto:

272.579,00 Kč bylo vynaloženo na zřízení chodníku ke hřišti ve Velkém Boru

  63.990,00 Kč na zakoupení zahradního traktoru

    1.155,00 Kč na koupi pozemku    

 

 

 

Obec Velký Bor v roce 2013 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

 

 

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2013 je zpráva auditora.

 

Přílohu tvoří podrobný rozpis a % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

 

 

 

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                              7. března 2014

 

Vyvěšeno:                   10.3.2014                                                                 

 

Sejmuto:                     26.3.2014

 

Schváleno ZO dne:      

 

           

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ