USNESENÍ 19.ZASEDÁNÍ 25.9.2013 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ 19.ZASEDÁNÍ 25.9.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení 19.zasedání 25.9.2013

USNESENÍ

z 19.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 25. září 2013 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.      Rozpočtové změny č.2/2013

1.4.      Příjem dotace v rámci Programu stabilizace venkovských oblastí Plzeňského kraje 2013 ve výši 280.000,- Kč na akci "Oprava technologie čerpání pitné vody"

1.5.      Přidělení bytu č.23 v bytovém domě čp.49 ve Velkém Boru paní Martě Nikodýmové, bytem Svéradice 15

 

2.         Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.      Pronajmout část pozemku p.č. 664/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Slivonice manželům Šimonovým z Horažďovic, za cenu 1,- Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

2.2.      Prodat pozemek p.č. 159/6 o výměře 289 m2 v k.ú. Jetenovice panu Miroslavu Koutníkovi, bytem Jetenovice 32 za cenu 8,-Kč/m2

2.3.      Prodat  pozemek p.č. 1145/21 o výměře 28 m2 a část p.p.č. 1643/4 o výměře cca 20 m2  v k.ú. Velký Bor, manželům Lence a Zdeňkovi Kubáskovým, bytem Velký Bor 130 za cenu 35,-Kč/m2

            Prodat pozemek p.č.1135 o výměře 7 m2, p.p.č. 1136/15 o výměře 19 m2 a část p.p.č. 1643/4 o výměře cca 28 m2, vše v k.ú. Velký Bor manželům Lesje a Alexandru Pančenkovým, bytem Velký Bor 136, za cenu 35,-Kč/m2

2.4.      Požádat o rozšíření zastavěného území severní části obce Slivonice

 

3.         Zastupitelstvo obce ukládá:

            3.1.      Posoudit návrh na organizování srazu rodáků v obci Velký Bor

                                                                       - všichni zastupitelé do listopadového zasedání

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 26.9.2013                                     Zapisovatel:    Jana Fiřtová

 

 

 

Ověřovatelé:   Mgr.Marie Sládková  dne: …………….                  …………………….

 

 

                        Ing.Miloslav Kolář     dne: …………….                  …………………….

 

 

Starosta obce: Václav Zábranský      dne: …………….                  …………………….
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ