USNESENÍ 15.ZASEDÁNÍ 30.1.2013 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ 15.ZASEDÁNÍ 30.1.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení 15.zasedání 30.1.2013

USNESENÍ

z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 30.ledna 2013 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.6/2012

1.4.Výsledky inventarizace majetku obce

1.5.Podání žádosti o dotaci na výměnu oken KD ve Velkém Boru přes MAS Pošumaví

1.6.Podání žádosti o dotaci v rámci PSVO na opravu vodárny ve Velkém Boru

1.7.      Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. Děčín č. IE-12-     0001206/001 Velký Bor - rekonstrukce vedení NN a pověřuje starostu jejím podpisem

1.8.      Smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 83/6 v k.ú. Velký Bor o výměře 429m2 s

            Římskokatolickou farností Velký Bor a pověřuje starostu jejím podpisem

1.9.      Darovací smlouvu na pozemky p.č. 77/2 = 72 m2 a p.č. 77/4 = 27 m2, oba v k.ú. Velký Bor, kterou oba pozemky daruje obci Římskokatolická farnost Velký Bor a pověřuje starostu jejím podpisem

2.  Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.      Přidělit byt v čp.121 ve Velkém Boru Evě Fadrné, bytem Velký Bor 126

3.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

     3.1.      Zprávu finančního výboru

 

Zápis byl vyhotoven dne:      7.2.2013

Zapisovatel:                Jana Fiřtová

Ověřovatelé:               Luboš Makrlík            dne: ……………       …………………………

 

Robert Palečko           dne: ……………       …………………………

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne: ……………       ………………….............
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ