ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2012 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2012

Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR  za rok  2012

           

Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2012 řídilo vyrovnaným rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 30.11.2011 v celkovém objemu příjmů i výdajů 6.600.000,- Kč.

V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření, kterými rozpočet dosáhl výše příjmů 8.400.000,- Kč a výdajů 7.200.000,- Kč.  

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2012  8.387.593,63 Kč, tj. 99,85 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje 5.182.570,36 Kč, tj. 85,87 % čerpání upraveného rozpočtu. Částka 1.200.000,- Kč byla ponechána na běžném účtu.

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost         plnění

Daňové příjmy                       5.182.700,-            5.305.280,-          5.249.046,95        98,94%

Nedaňové příjmy                   1.170.000,-            1.400.420,-          1.441.694,18      102,95%

Kapitálové příjmy                      130.000,-            1.470.000,-          1.472.552,50      100,17%

Přijaté dotace                            117.300,-               224.300,-             224.300,-        100,00%

Celkem                                  6.600.000,-            8.400.000,-          8.387.593,63        99,85%

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost           plnění

Běžné výdaje                         6.410.000,-             7.103.000,-         6.086.325,36         86,69 %

Kapitálové výdaje                     190.000,-                  97.000,-             96.245,00          99,22 %

Celkem                                  6.600.000,-            7.200.000,-          6.182.570,36         85,87%

 

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 62,58 %, nedaňové příjmy tvoří 17,19 %, kapitálové příjmy 17,56% (škola Čečelovice + prodej pozemků) a přijaté dotace 2,67% .

 

Přijaté dotace ve výši 224.300,- Kč tvoří:

- dotace na výkon státní správy           117.300,- Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Další dotace podléhající finančnímu vypořádání:

                                                           poskytnuto      čerpáno    vráceno 2013   vl.podíl – dopl.

- volby do zastupitelstev krajů             75.000             37.142           37.858                --       

- volby prezident                                  2.000                --                  2.000                 --

- odměna za soutěž "Vesnice roku"     30.000             30.000                --                   --

           

Nejvyššími položkami nedaňových příjmů je příjem z vodného, nájemného a záloh na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49, dále příjem z dividend – akcií u České spořitelny a.s. Kapitálové příjmy tvoří příjem z podílu naší obce na budově bývalé školy v Čečelovicích, z prodeje pozemků a prodeje jihočeské části plynovodu.

 

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 98,44 % a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Nejvyšší položky představovaly oprava požární nádrže a střechy prodejny v Jetenovicích, oprava kanalizace ve Slivonicích, výspravy komunikací v Jetenovicích a ve Velkém Boru a terénní úpravy u rybníka ve Velkém Boru. Další výdaje tvořily příspěvky na žáky základních a mateřských škol, hasičům, sportovcům, zajištění dodávky pitné vody, včetně poplatků za odběr podzemních vod, odvozu odpadů, zálohy na plyn v BD čp.49, činnost zastupitelstva a OÚ.

 

Na kapitálové výdaje byla použita 1,56 % celkových finančních prostředků takto:

90.245,00 Kč bylo vynaloženo na zřízení lávky k hřišti ve Velkém Boru

  6.000,00 Kč činil příspěvek na pořízení křovinořezu v rámci dotace z.s.p.o. Prácheňsko

 

Obec Velký Bor v roce 2012 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

 

 

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2012 je zpráva auditora.

 

Přílohu tvoří podrobný rozpis a % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

 

 

 

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                               8. března 2013

 

Vyvěšeno:                   11.3.2013                                                                 

 

Sejmuto:                     27.3.2013

 

Schváleno ZO dne:      

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ