USNESENÍ Z 10.ZASEDÁNÍ 30.5.2012 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 10.ZASEDÁNÍ 30.5.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 10.zasedání 30.5.2012

USNESENÍ

z 10.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 30.května 2012 v 18.30 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Závěrečný účet obce za rok 2011, souhlasí s výsledkem hospodaření,     

výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.4.      Závěrečný účet DSO Radina za rok 2011, souhlasí s výsledkem hospodaření,

            výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.5.      Rozpočtové změny č.2/2012

1.6.      Záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ze strany obce Velký Bor jako oprávněné a ze strany pana Františka Němce, bytem Velký Bor 20 jako povinného, podle které povinný zřídí na pruhu svého pozemku p.č. 1145/20 v k.ú. Velký Bor věcné břemeno, spočívající v právu chůze a jízdy motorovými i nemotorovými vozidly. Zatížený pruh bude o šíři cca 6 m a bude ležet od obecní komunikace p.č. 1145/18, při hranicích pozemků p.č. 1145/7, 1145/6 a 1145/5 až k ústí obecní komunikace 1145/2. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu v částce 18.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Velký Bor pověřuje starostu obce a zadat vypracování geometrického plánu pro vyznačení tohoto věcného břemene.

 

2.      Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.      Prodat nemovitost čp.36 ve Velkém Boru za cenu 310.000,- Kč paní Evě Špunarové, bytem Monice 55 u Hluboké nad Vltavou s podmínkami sjednanými v kupní smlouvě.

2.2.      Nepronajmout část pozemku p.č. 811/1 v k.ú. Slivonice

2.3.      Přidělit byt č.18 v čp.49 ve Velkém Boru Evě Havránkové, bytem V.Bor 115

2.4.      Požádat o dlouhodobý pronájem farské zahrady ve Velkém Boru

2.5.      Prodat pozemek p.č. 1136/5 se st.p.č. 220  v k.ú. Velký Bor za cenu 35,- Kč/m2  majiteli rozestavěné stavby p. Pavlu Pavlíkovi, bytem SRN, Scheidegg, Bergstrasse 27

2.6.      Směnit pozemek p.č. 1006/35 o výměře 570 m2 za dvojnásobnou část pozemku p.č. 659/50, vše v k.ú. Velký Bor

 

3.    Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

       3.1.      Zprávu finančního výboru

       3.2.      Podání žádosti o dotaci na výměnu oken v KD ve Velkém Boru

       3.3.      Informaci o připravovaných akcích

 

4.    Zastupitelstvo obce ukládá:

       4.1.      Dořešit odvodnění před čp.16 ve Slivonicích

        

Zápis byl vyhotoven dne:      4.6.2012

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:               Ing. Miloslav Kolář    dne: ……………       …………………………

                                  

Pavel Pihera               dne: ……………       …………………………

 

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne: ……………       …………………………

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ