ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2011

Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR  za rok  2011

           

Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2011 řídilo vyrovnaným rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 1.12.2010 v celkovém objemu příjmů i výdajů 6.250.000,- Kč.

V průběhu roku bylo schváleno 5 rozpočtových opatření, kterými rozpočet dosáhl výše příjmů i výdajů 7.000.000,- Kč.  

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2011  7.035.787,72 Kč, tj. 100,5 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje 5.980.805,22 Kč, tj. 85,4 % čerpání upraveného rozpočtu.

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost         plnění

Daňové příjmy                       4.932.900,-            5.158.490,-          5.143.265,28        99,7%

Nedaňové příjmy                   1.080.000,-            1.279.258,-          1.323.185,44      103,4%

Kapitálové příjmy                      120.000,-               142.000,-             149.085,-        105,0%

Přijaté dotace                            117.100,-               420.252,-             420.252,-        100,0%

Celkem                                  6.250.000,-            7.000.000,-          7.035.787,72      100,5%

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost           plnění

Běžné výdaje                         5.550.000,-             6.280.000,-         5.843.027,22         93,0 %

Kapitálové výdaje                     700.000,-                720.000,-            137.778,00         19,1 %

Celkem                                  6.250.000,-            7.000.000,-          5.980.805,22         85,4%

 

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 73 %, nedaňové příjmy tvoří 19 %, kapitálové příjmy 2% (škola Čečelovice + prodej pozemků) a přijaté dotace 6% .

 

Přijaté dotace ve výši 420.252,- Kč tvoří:

- dotace na výkon státní správy           117.100,- Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Další dotace podléhající finančnímu vypořádání:

                                                           poskytnuto      čerpáno    vráceno 2012   vl.podíl – dopl.

- sčítání lidí, domů a bytů                      3.152               --                 3.152                  --       

- opravy komunik.VB, Jet., Sliv.       300.000           300.000              --              430.853,88

           

Nejvyššími položkami nedaňových příjmů je příjem z vodného, nájemného a záloh na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49, dále příjem z dividend – akcií u České spořitelny a.s. Kapitálové příjmy tvoří příjem z podílu naší obce na budově bývalé školy v Čečelovicích a z prodeje pozemků.

 

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 98 % a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Nejvyšší položky představovaly opravy komunikací ve Velkém Boru Jetenovicích a Slivonicích, oprava bytu a výměna oken v čp.45 ve Velkém Boru a opravena byla fasáda na kampeličce a chodník na hřbitově. V Jetenovicích byla opravena část kanalizace, požární zbrojnice a upraveno prostranství za prodejnou. Ve Slivonicích byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a zakoupen křovinořez, stejně tak pro Jetenovice. Další výdaje tvořily příspěvky na žáky základních a mateřských škol, zajištění dodávky pitné vody, odvozu odpadů, zálohy na plyn v BD čp.49, činnost zastupitelstva a OÚ.

 

Na kapitálové výdaje byla použita 2 % celkových finančních prostředků takto:

72.000,00 Kč bylo vynaloženo na pořízení projektu na opravu vodárny ve Velkém Boru

44.363,00 Kč bylo použito na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Slivonicích

21.415,00 Kč bylo vynaloženo na koupi pozemku

 

Obec Velký Bor v roce 2011 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2011 je zpráva auditora.

 

Přílohu tvoří podrobný rozpis a % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

 

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                               14. května 2012

 

Vyvěšeno:                   14.5.2012                                                                 

 

Sejmuto:                     30.5.2012

 

Schváleno ZO dne:      

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ