ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2010 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2010

Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR  za rok  2010

           

Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2010 řídilo přebytkovým rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 25.11.2009 v celkovém objemu příjmů 6.200.000,- Kč a 6.102.000,- Kč ve výdajích. Rozdíl 98.000,- Kč činilo financování – splátky úvěru.

V průběhu roku byla schválena 4 rozpočtová opatření, kterými rozpočet dosáhl příjmů 7.400.000,- Kč a výdajů 7.302.000,- Kč. Rozdíl 98.000,- Kč opět činily splátky úvěru.

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2010  7.666.337,09 Kč, tj. 103,6 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje 6.082.043,81 Kč, tj. 83,3 % čerpání upraveného rozpočtu.

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost         plnění

Daňové příjmy                       4.847.500,-            5.141.500,-          5.246.254,99      102,0%

Nedaňové příjmy                   1.080.000,-            1.200.290,-          1.316.520,83      109,7%

Kapitálové příjmy                      120.000,-               121.000,-             120.490,-          99,6%

Přijaté dotace                            152.500,-               937.210,-             983.071,27      104,9%

Celkem                                  6.200.000,-            7.400.000,-          7.666.337,09      103,6%

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost           plnění

Běžné výdaje                         5.402.000,-             6.430.000,-         5.512.150,81         85,7 %

Kapitálové výdaje                     700.000,-                872.000,-            569.893,00         99,7 %

Celkem                                  6.102.000,-            7.302.000,-          6.082.043,81         83,3%

 

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 68 %, nedaňové příjmy tvoří 17 %, kapitálové příjmy necelé 2% (škola Čečelovice) a přijaté dotace 13% .

 

Přijaté dotace ve výši 983.071,27 Kč tvoří:

- dotace na výkon státní správy           152.500,- Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Další dotace podléhající finančnímu vypořádání:

                                                           poskytnuto      čerpáno    vráceno 2011   vl.podíl – dopl.

- volby do PS Parlamentu                    54.900             54.900              --                      --

- volby do ZO + Senátu                       72.000             62.271           9.729                   --

- sčítání lidí, domů a bytů                      3.810               3.810              --                      --       

- opravy komunik. po povodních       444.000           444.000              --              113.982,70

- oprava odpadů KD Velký Bor        210.000           210.000              --              150.438,00        

Nejvyššími položkami nedaňových příjmů je příjem z vodného, nájemného a záloh na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49, dále příjem z dividend – akcií u České spořitelny a.s. Kapitálové příjmy tvoří příjem z podílu naší obce na budově bývalé školy v Čečelovicích a z prodeje pozemku.

 

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 91 % a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Nejvyšší položky představovaly opravy komunikací ve Velkém Boru a Slivonicích, oprava odpadů v Kulturním domě ve V.Boru, výměna oken v bytovém domě čp.120 ve Velkém Boru a výměna střešní krytiny na čp.121. V Jetenovicích byla vyměněna střešní krytina na požární zbrojnici a obecním domě, opravena byla část kanalizace a vodovodní uzávěr. Další výdaje tvořily    příspěvky na žáky základních a mateřských škol, zajištění dodávky pitné vody, odvozu odpadů, zálohy na plyn v BD čp.49, činnost zastupitelstva a OÚ.

 

Na kapitálové výdaje bylo použito 9 % celkových finančních prostředků takto:

171.191,00 Kč bylo vynaloženo zřízení chodníku ve V.Boru podél čp.53

398.342,00 Kč bylo použito na rekonstrukci požární nádrže ve Slivonicích

       360,00 Kč bylo vynaloženo na koupi pozemku

           

Obec Velký Bor v roce 2010 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2010 je zpráva auditora.

 

Přílohu tvoří podrobný rozpis a % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

 

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                               14.března 2011

 

Vyvěšeno:                   14.3.2011                                                                 

 

Sejmuto:                    

 

Schváleno ZO dne:     

 

           

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ