22.ZASEDÁNÍ 31.3.2010 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

22.ZASEDÁNÍ 31.3.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

22.zasedání 31.3.2010

U S N E S E N Í

z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

31. března 2010 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

  1.             Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Program zasedání a ověřovatele zápisu

1.2.Závěrečný účet obce za rok 2009, souhlasí s výsledkem hospodaření a výsled-

kem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.3.Závěrečný účet DSO Radina za rok 2009, souhlasí s výsledkem hospodaření a  

výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.4.Zveřejnit záměr dlouhodobého pronájmu části pozemku p.č. 456/1 v k.ú. Sliv.

1.5.Možnost směny obecních pozemků p.č. 1441/1, 1442 a 1512/3 v k.ú.Velký Bor

 

  1.            Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Poskytnout příspěvky na žáky MŠ obci Svéradice ve výši 1.000,- Kč na žáka

2.2.Požádat ÚZSVM o bezúplatný převod pozemků pod místní komunikací p.č.  

414/33 a 414/16 v k.ú. Velký Bor

2.3.Koupit od ÚZSVM pozemky p.č. 414/19 a 414/22 v k.ú. Velký Bor

2.4.Koupit pozemek p.č. 9/3 v k.ú. Velký Bor od bratrů Herrových, Mar.Lázně

2.5.Nepřidělit byt č.10 v čp.49 ve Velkém Boru paní Veronice Böhmové

2.6.Přidělit byt č.16 v čp.49 ve Velkém Boru J. Dobiášovi, bytem Třebomyslice 37

2.7.Poskytnout příspěvek na květnové oslavy osvobození ve výši 10.000,- Kč

 

  1.            Zastupitelstvo obce stanovuje:

3.1.V souladu s §102, odst.2, písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-

zení) v platném znění kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100.000,- Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce.

Rozpočtová opatření v částkách vyšších, může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

a)      rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

b)      kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

c)      úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání.

 

  1.            Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

4.1.Zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2009

4.2.Zprávu finančního výboru

4.3.Pořádání humanitární sbírky ošacení v týdnu od 10. do 14. května 2010

4.4.Organizování sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu 10.4.2010

 

 

---------------------------------------                                             ----------------------------------------

      Václav  Z á b r a n s k ý                                                                  Jiří  K o l á ř

              starosta obce                                                                      místostarosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ