ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2010 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2010

Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR  za rok  2009

           

Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2009 řídilo přebytkovým rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 26.11.2008 v celkovém objemu příjmů 6.250.000,- Kč a 5.053.200,- Kč ve výdajích. Rozdíl 196.800,- Kč činilo financování – splátky úvěru.

V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření, kterými rozpočet dosáhl příjmů 6.665.000,- Kč a výdajů 6.468.200,- Kč.Rozdíl 196.800,- Kč opět činily splátky úvěru.

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2009  6.670.543,42 Kč, tj. 100,08 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje 6.390.357,65 Kč, tj. 98,8 % čerpání upraveného rozpočtu.

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost         plnění

Daňové příjmy                       5.235.900,-            4.899.000,-          4.894.210,30       99,9 %

Nedaňové příjmy                   1.000.000,-            1.449.163,-          1.456.606,12      100,5 %

Kapitálové příjmy                          0                           20.000,-               22.890,-        114,45%

Přijaté dotace                               14.100,-               296.837,-            296.837,-        100 %

Celkem                                  6.250.000,-             6.665.000,-         6.670.543,42      100,08 %

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                       schv.rozpočet            změny             skutečnost           plnění

Běžné výdaje                         5.703.200,-             5.307.200,-         5.232.898,25         98,6 %

Kapitálové výdaje                     350.000,-             1.161.000,-         1.157.459,40         99,7 %

Celkem                                  6.053.200,-             6.468.200,-         6.390.357,65         98,8 %

 

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 73 %, nedaňové příjmy tvoří 22 %, kapitálové příjmy necelé 0,5 % (prodej pozemků) a přijaté dotace 4,5 % .

Přijaté dotace ve výši 296.837,- Kč tvoří:

- dotace na výkon státní správy           14.100,- Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Další dotace podléhající finančnímu vypořádání:

                                                           poskytnuto      čerpáno    vráceno 2010   vl.podíl – dopl.

- volby do Evropského parl.                54.900             40.092        14.808                   --

- oprava kapličky Slivonice                148.000           148.000              --                  64.997

- zřízení pracoviště Czech Point          79.837             79.837              --                  14.292

Nejvyššími položkami nedaňových příjmů je příjem z vodného, nájemného a záloh na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49, dále příjem za věcné břemeno uložení plynovodu v obecních pozemcích a příjem z dividend – akcií u České spořitelny a.s.

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 82 % a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Nejvyšší položky představovaly opravy komunikací ve V. Boru, oprava kapličky ve Slivonicích,  příspěvky na žáky základních a mateřských škol, zajištění dodávky pitné vody, odvozu odpadů, zálohy na plyn v BD čp.49, činnost zastupitelstva a OÚ.

Na kapitálové výdaje bylo použito 18 % celkových finančních prostředků takto:

250.311,00 Kč bylo vynaloženo na rekonstrukci veřejného osvětlení v Jetenovicích

462.593,00 Kč bylo použito na rekonstrukci veřejné osvětlení ve Velkém Boru

258.360,40 Kč tvořilo vybudování víceúčelového hřiště v Jetenovicích

  52.772,00 Kč stálo oplocení víceúčelového hřiště ve Slivonicích

  56.508,00 Kč pasport vodní nádrže ve Slivonicích

  48.311,00 Kč bylo vydáno na signalizační zabezpečení obecního úřadu

  28.604,00 Kč bylo vynaloženo na instalaci mříží do výstavní síně ve Velkém Boru

Obec Velký Bor v roce 2009 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2009 je zpráva auditora.

Přílohu tvoří podrobný rozpis a  % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                               10.února 2009

Vyvěšeno:                   15.3.2010                                                                   Sejmuto: 31.3.2010

Schváleno ZO dne:    31.3.2010

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ