20.ZASEDÁNÍ 25.11.2009 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

20.ZASEDÁNÍ 25.11.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

20.zasedání 25.11.2009

 

U S N E S E N Í

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

25. listopadu 2009 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

  1.             Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Program zasedání a ověřovatele zápisu

1.2.Rozpočtové změny č.5/2009 a pověřuje starostu provedením posledních změn

v roce 2009

1.3.Rozpočet obce na rok 2010

1.4.Rozpočet DSO Radina na rok 2010

1.5.Pověření starosty obce zastupováním obce při jednáních MS ohledně pronájmu 

honebních pozemků

1.6.Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením

stavby s firmou RWE GasNet s.r.o., Ústí nad Labem

1.7.Cenový dodatek ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání     a odstraňování komunálních odpadů s firmou RUMPOLD-P s.r.o., Plzeň

 

  1.                        Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Přidělit byty v čp.49 a 50 ve Velkém Boru, dle návrhu uvedeného v zápise

2.2.Prodat část – díl PK parcely č.1642  o výměře 14 m2  v k.ú. Velký Bor

           manželům        Zemenovým,   bytem Velký Bor 49, za cenu 35,- Kč/m2     

2.3.Udělit souhlas ing.Kovaříkovi se zřízením elektr. a vodovodní přípojky přes

pozemky p.č. 1125/1 a 1158 v k.ú. Velký Bor s tím, že uhradí a zajistí veškeré náklady i právní náležitosti

2.4.Nepovolit zřízení věcného břemene přístupu, přejezdu a zřízení přípojek

            formou věcného břemene   

2.5.Pronajmout obecní pozemek p.č. 1125/1 v k.ú. Velký Bor ing.Kovaříkovi za

                        účelem zemědělského podnikání v souladu s provozem střelnice, která  se na

            pozemku nachází za cenu 500,- Kč/rok s určenými podmínkami

2.6.Neprodávat pozemek p.č. 1441 v k.ú. Velký Bor

2.7.Poskytnout příspěvek Oblastní Charitě Horažďovice ve výši 6.000,- Kč na

na poskytování pečovatelské služby

 

  1.            Zastupitelstvo obce zřizuje:

3.1.Inventarizační komise ve složení:

            Hasiči Velký Bor – R.Palečko, P.Raška, Fr.Novák

            Hasiči Jetenovice – P.Pihera, L.Makrlík, J.Kovářová

            Hasiči Slivonice – M.Lexa, D.Krejčí, Jar.Krejčí

            Hlavní inventarizační komise – ing.Mil.Kolář, V.Drha, J.Fiřtová

 

  1.                        Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

4.1.Zprávu finančního výboru

4.2.Zprávy kontrolního výboru

           

 

           

                                     

---------------------------------------                                             ----------------------------------------

      Václav  Z á b r a n s k ý                                                                  Jiří  K o l á ř

              starosta obce                                                                      místostarosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ