18.ZASEDÁNÍ 19.8.2009 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

18.ZASEDÁNÍ 19.8.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

18.zasedání 19.8.2009

 

      Z Á P I S

z 18. - mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného ve středu 19. srpna 2009 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

Přítomní:         dle prezenční listiny

Zapisovatel:    J.Fiřtová

Ověřovatelé:   V.Drha, ing.Mil.Kolář

 

Program:         1. Zahájení

                        2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene STL plynovodu

                        3. Diskuse

                        4. Usnesení a závěr

 

1. Mimořádné zasedání zahájil starosta obce, který přivítal všechny přítomné, určil zapisovatele, navrhl ověřovatele zápisu a seznámil s programem jednání – schv.všemi 7 hlasy

 

2. Jediným bodem programu byl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene uložení STL plynovodu na obecních pozemcích s firmou ZČP Net, s.r.o. Plzeň. Na minulém zasedání zastupitelé hodnotu věcného břemene ve výši 50,- Kč/bm nepřijali, požadovali zvýšení částky na 100,- Kč/bm. Návrh byl ZČP Net, s.r.o. Plzeň přijat a nová smlouva předložena ke schválení. Nyní činí celková částka 234.700,- Kč                            - schváleno všemi 7 hlasy

 

3. V diskusi zastupitelé řešili otázku rozdílného finančního vyrovnání věcných břemen mezi fyzickými a právnickými osobami.

 

4. Závěrem starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

 

Skončeno:       18.30 h

Zapsala:          Fiřtová J.

Ověřili:            V.Drha

                        Ing.Mil.Kolář

 

 

 

U S N E S E N Í

z 18. - mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

 konaného ve středu 19. srpna 2009 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

1.            Zastupitelstvo obce schválilo:

1.1.      Program zasedání a ověřovatele zápisu

1.2.      Smlouvu o zřízení věcného břemene (STL plynovod Velký Bor) s firmou ZČP Net,

      s.r.o., se sídlem Ed.Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň

 

 

 

 

---------------------------------------                                             ----------------------------------------

      Václav  Z á b r a n s k ý                                                                  Jiří  K o l á ř

              starosta obce                                                                      místostarosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ