17.ZASEDÁNÍ 29.7.2009 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

17.ZASEDÁNÍ 29.7.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

17.zasedání 29.7.2009

U S N E S E N Í

ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

29. července 2009 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

 

  1.            Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.            Program jednání a ověřovatele zápisu

1.2.            Kupní smlouvu s obcí Čečelovice, IČO 475629, 388 01 Blatná, uzavřenou dne 10.6.2009

1.3.            Kupní smlouvu s p.Mirosl. Kočím, bytem Peškova 939, 341 01 Horažďovice,

                  uzavřenou dne 9.6.2009

      1.4.           Výběr dodavatele a kupní smlouvu s firmou CompAct Bohemia s.r.o., se

            sídlem Krameriova 138, 339 01 Klatovy na dodávku výpočetní techniky pro   

            zřízení pracoviště Czech Point

 

 

  1.            Zastupitelstvo obce zvolilo:

2.1.           Předsedu kontrolního výboru p.Václava Drhu

 

 

  1.            Zastupitelstvo obce rozhodlo:

3.1.           Neschválit navrženou „Smlouvu o zřízení věcného břemene, STL plynovodu“

se ZČP Net, s.r.o. Plzeň a požadovat částku 100,-Kč/bm

      3.2.            Prodat část poz. p.č. 128/1 v obci a k.ú.Velký Bor manželům Hoznedlovým,

bytem Blatná , K Jatkám 1112, za cenu 35,-Kč/m2, náklady hradí kupující  

      3.3.           Udělit souhlas se zástavním právem na p.p.č. 1150/2 a st.p.č. 236 v obci a k.ú.

Velký Bor manželům Zemenovým, bytem Velký Bor 49

      3.4.            Zakoupit sekačku na trávu a pověřuje starostu jejím nákupem

      3.5.            Vydat souhlasné stanovisko k projektu „Zimoviště pro krávy“ stavebníku

                        Jiřímu Kolářovi, bytem Velký Bor 19

 

 

4.            Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

4.1.           Informace o povodních, povodňových škodách a jednání povodňové komise

4.2.           Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu OO PČR Horažďovice v prvním

           pololetí roku 2009

4.3.           Zprávu finančního výboru – hospodaření obce za 1. pol. roku 2009

 

 

 

 ---------------------------------------

         Václav  Z á b r a n s k ý

              starosta obce

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ