ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2008 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2008

Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR  za rok  2008

 

            Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2008 řídilo přebytkovým rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 28.11.2007 v celkovém objemu příjmů 6.000.000,- Kč a 5.803.200,- Kč ve výdajích. Rozdíl 196.800,- Kč činilo financování – splátky úvěru.

V průběhu roku byla schválena 4 rozpočtová opatření, kterými rozpočet dosáhl příjmů 6.900.000,- Kč a výdajů 6.433.200,- Kč. Rozdíl 196.800,- Kč opět činily splátky úvěru 270.000,- Kč zůstalo na běžném účtu.

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2008  6.975.293,60 Kč, tj. 101 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje 6.338.835,35 Kč, tj. 99 % čerpání upraveného rozpočtu.

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                       schv.rozpočet             změny             skutečnost         plnění

Daňové příjmy                         4.986.600,-            5.296.600,-          5.279.005,32      100 %

Nedaňové příjmy                        982.000,-            1.180.975,-          1.226.863,28      104 %

Kapitálové příjmy                         18.000,-                18.000,-                         0,-       

Přijaté dotace                                13.400,-               404.425,-            469.425,-        116 %

Celkem                                  6.000.000,-             6.900.000,-         6.975.293,60      101 %

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                       schv.rozpočet             změny             skutečnost           plnění

Běžné výdaje                           4.286.000,-             5.441.200,-         5.366.119,25         99 %

Kapitálové výdaje                    1.517.200,-                992.000,-            972.716,10         98 %

Celkem                                  5.803.200,-             6.433.200,-         6.338.835,35         99 %

 

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 76 %, nedaňové příjmy představují 17 % a přijaté dotace 7 % .

Přijaté dotace ve výši 404.425,- Kč tvoří:

- dotace na výkon státní správy           13.400,- Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Další dotace podléhající finančnímu vypořádání:

                                                           poskytnuto       čerpáno    vráceno 09    vl.podíl - doplatek

- oprava místních komunikací VB        300.000           300.000           --                     616.318,60

- knižní publikace „Historie VB“            30.000             30.000           --                       96.633,50

- volby do zastup.krajů                          60.000             38.864        21.136                      -- 

- odborná příprava hasičů                        1.025               1.025           --                         3.616,00

(65.000,- Kč tvoří převody mezi rozpočtovými účty – stejná částka uvedena i ve výdajích)

Nejvyššími položkami nedaňových příjmů je příjem z vodného, nájemného a záloh na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49.   Kč 47.800,- tvořily sponzorské dary na vydání knihy.

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 85 % a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Nejvyšší položky představovaly opravy komunikací ve V. Boru, koupě zařízení do prodejny v Jetenovicích a hospody ve Velkém Boru, příspěvky na žáky, zajištění dodávky pitné vody, odvozu odpadů,  činnost zastupitelstva a OÚ.

Na kapitálové výdaje bylo použito 15 % celkových finančních prostředků takto:

400.500,00 Kč bylo vynaloženo na koupi prodejny a pozemku v Jetenovicích

522.216,10 Kč vybudování dětských hřišť – Velký Bor   93.262,00 Kč

                                                                     Jetenovice   80.435,00 Kč

                                                                     Slivonice    348.519,10 Kč

  50.000,00 Kč příspěvek na rozhlednu v Chanovicích

Obec Velký Bor v roce 2008 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2008 je zpráva auditora.

Přílohu tvoří podrobný rozpis a  % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                     16.března 2008

Vyvěšeno:                    18.5.2009                                                       Sejmuto: 3.6.2009

Schváleno ZO dne:        3.6.2009

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ