16.ZASEDÁNÍ 3.6.2009 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

16.ZASEDÁNÍ 3.6.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

16.zasedání 3.6.2009

U S N E S E N Í

z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

3. června 2009 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

1.                        Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.                       Program jednání a ověřovatele zápisu

1.2.                       Závěrečný účet obce za rok 2008, souhlasí s výsledkem hospodaření a výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.3.                       Rozpočtové změny č.3/2009

1.4.                       Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003471/1 s ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8

 

2.                        Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.                       Prodat ½ budovy školy čp.62 v Čečelovicích, uvedené na LV 107, obci Čečelovice za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a pověřuje starostu obce jejím podpisem a schválením splátkového kalendáře. Získané finanční prostředky budou použity pro obec Slivonice

2.2.                       Neprodávat dům čp.121 ve Velkém Boru

2.3.                       Poskytnout příspěvek ve výši 10.000,- Kč Mysliveckému sdružení Velký Bor

2.4.                       Poskytnout příspěvek ve výši 20.000,- Kč  TJ  SOKOL Velký Bor

2.5.                       Prodat pozemek p.č. 1150/5 a st.p.č. 232 stavebníku panu Miroslavu Kočímu, bytem Horažďovice 939, za cenu 35,- Kč/m2, jak je smluvně dohodnuto

 

3.                        Zastupitelstvo obce zvolilo:

3.1.                       Starostu obce – pana Václava Zábranského

 

4.                        Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

4.1.                       Zprávy o činnosti DSO Radina a z.s.p.o. Prácheňsko

4.2.                       Postup prací na akcích roku 2009, předložený odstupujícím starostou p.Václavem Drhou

4.3.                       Konání výstavy s názvem „SLAVNÍ  VELKOBORŠTÍ  RODÁCI“ v době od 26.6. do 19.7.2009

4.4.                       Rozpočtový výhled na léta 2009 – 2011

4.5.                       Informace k volbám do Evropského parlamentu

 

 

 

 

--------------------------------------                                     -----------------------------------------

Václav   D r h a                                                           Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

     odstupující  starosta obce

 

 

 

---------------------------------------

      Václav  Z á b r a n s k ý 

      nastupující starosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ