ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2007

Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR  za rok  2007

 

            Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2007 řídilo přebytkovým rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 29.11.2006 v celkovém objemu příjmů 5.080.000,- Kč a 4.883.200,- Kč ve výdajích. Rozdíl 196.800,- Kč činilo financování – splátky úvěru.

V průběhu roku byla schválena 3 rozpočtová opatření, kterými rozpočet dosáhl příjmů 5.700.000,- Kč a výdajů 5.503.200,- Kč. Rozdíl 196.800,- Kč opět činily splátky úvěru.

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2007  5.644.225,89 Kč, tj. 99,02 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje 5.514.989,11 Kč, tj. 100,21 % čerpání upraveného rozpočtu.

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                            schv.rozpočet             změny             skutečnost      % plnění

Daňové příjmy             4.066.626,-            4.344.626,-          4.263.503,13        98,13

Nedaňové příjmy         1.000.000,-            1.223.000,-          1.223.203,76      100,02

Kapitálové příjmy                       0,-              119.000,-             119.145,-         100,12

Přijaté dotace                    13.374,-                13.374,-               38.374,-         286,93

Celkem                       5.080.000,-             5.700.000,-         5.644.225,89       99,02 %

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                       schv.rozpočet             změny             skutečnost      % plnění

Běžné výdaje                           3.683.200,-             4.475.200,-         4.464.540,11         99,76

Kapitálové výdaje                    1.200.000,-             1.028.000,-         1.050.449,00        102,18

Celkem                                  4.883.200,-            5.503.200,-          5.514.989,11        100,21%

 

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 75,5 %, nedaňové příjmy představují 21,5 %, přijaté dotace 2 % a kapitálové příjmy 1 %.

Kapitálové příjmy ve výši 119.145,- Kč představují příjmy z realizovaného prodeje pozemků a z prodeje plynovodu v rámci mikroregionu Radina.

Přijaté dotace ve výši 38.374,- Kč tvoří: 25.000,- Kč převody mezi rozpočtovými účty, (stejná částka uvedena i ve výdajích) a dotace na výkon státní správy 13.374,- Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Nejvyššími položkami nedaňových příjmů je příjem z vodného, nájemného a záloh na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49.

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 81 % a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Nejvyšší položky představovaly opravy komunikací ve Slivonicích, osazení nového dopravního značení ve všech obcích, příspěvky na žáky, dále zajištění dodávky pitné vody, odvozu odpadů, vratka dotace, činnost zastupitelstva a OÚ.

Na kapitálové výdaje bylo použito 19% celkových finančních prostředků takto:

100.000,- Kč byla poslední splátka za budovu školy obci Svéradice

414.446,- Kč činil doplatek za výstavbu parkoviště u bývalé školy

425.983,- Kč činilo vybudování bezdrátového rozhlasu ve všech obcích

  77.290,- Kč bylo vydáno za výkup pozemků

  25.730,- Kč byla poslední splátka za projekt přestavby Obecního domu v Jetenovicích

    7.000,- Kč činil příspěvek obci Záboří na osvětlení kostela

 

Obec Velký Bor v roce 2007 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2007 je zpráva auditora, dotace podléhající finančnímu  vypořádání obec v tomto roce nezískala.

Přílohu tvoří podrobný rozpis a  % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                                       10.března 2008

 

Vyvěšeno: 17.3.2008                                                                          Sejmuto:

Schváleno ZO dne:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ