6. ZASEDÁNÍ 26.9.2007 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

6. ZASEDÁNÍ 26.9.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

6. zasedání 26.9.2007

U S N E S E N Í

z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

26.9.2007 od 18.00 hodin v Obecním domě ve Slivonicích

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.      Ověřovatele zápisu a program zasedání

1.2.      Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IE-12-0002114/2

            „Jetenovice – rekonstrukce NN 1.etapa“

1.3.            Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IE-12-0002145/1

„Jetenovice – rekonstrukce NN 2.etapa“

1.4.      Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-0002364/1

            „Jetenovice, Makovec NN“

1.5.      Smlouvu o zřízení věcného břemene č.EP-12-0000963/1 „Slivonice, Hájek NN“

1.6.      Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IE-12-0001206/002

            „Velký Bor – rekonstrukce vedení NN“

1.7.      Dodatek č.1 ke smlouvě č. 10600021 o poskytnutí podpory mezi DSO Radina Velký Bor

            a SFŽP Praha

1.8.      Dodatek č.1 ke smlouvě č.03930021 o poskytnutí podpory mezi DSO Radina Velký Bor

            a SFŽP Praha

1.9.      Návrh „Komunitního plánu sociálních služeb pro Horažďovice a mikroregion Prácheňsko

      na období 2008 – 2012“ (dále jen KPSS) – bez připomínek

 

2.         Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.      Přidělit byt č.1 v čp.49 ve Velkém Boru p.Otakaru Netušilovi, bytem Řesanice 21

2.2.      Pozastavit přípravu územního plánu obce

2.3.      Prodat pozemek p.č. 1150/6 včetně stavební parcely v k.ú. Velký Bor manželům

            Kubáskovým, bytem Velký Bor 130, za cenu 35,- Kč/m2

2.4.            V případě nefunkčnosti úpravy stávající kanalizace ve Slivonicích zajistit vybudování

nového kanalizačního řadu po obecních pozemcích

2.5.            O novém vymezení zastavěného území obce Velký Bor na jižním okraji obce

2.6.            Udělit ing.L.Kovaříkovi souhlasné stanovisko k rekonstrukci E-2 ve Velkém Boru

2.7.            Zvýšit nájemné ve dvou starších bytech v pravé části čp.49 ve Velkém Boru o 6,5%

 

3.                  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.            Zprávu o bezpečnostní situaci na horažďovicku za I.pol. 2007

3.2.            Konání výstavy „Krásy jižních Čech“ ve dnech 26.10. – 25.11.2007

3.3.            Provázanost KPSS s realizací konkrétních opatření a aktivit k jeho naplnění a se zabezpečením potřebných finančních prostředků

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                     -----------------------------------------

Václav  D r h a – starosta obce                                               Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ