| ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

12. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25.4.2012 v KD Dešenice  

Zápis z 12. veřejného  zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25.4.2012 v 18.00 hod. v KD Dešenice


 


 


Č.j. 247 /2012


 


Program:      
 1. zahájení

 2.     
 3. volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele

 4.     
 5. zpráva finančního, kontrolního výboru, zpráva o činnosti rady

 6.     
 7. diskuse – slovo starosty

 8.     
 9. projednání realizace odkanalizování městyse - II. etapa

 10.     
 11. seznámení se stavem na stavbách městyse

 12.     
 13. projednání závěrečného účtu městyse a zprávy o výsledku hospodaření za rok 2011

 14.     
 15. projednání rozpočtových změn č. 3

 16.     
 17. schválení zpracování zadání č. 2 úzeního plánu městyse Dešenice

 18.     
 19. projednání půjček z fondu rozvoje bydlení

 20.     
 21. diskuse

 22.     
 23. závěr


 


 


1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse (dále jen ZM) zahájil v 18.02 hod. p. Jan Rejfek, starosta městyse. Při zahájení bylo přítomno 13 členů ZM, omluveni p. Lerach, p. Brož, ZM je usnášeníschopné. Pan starosta přivítal všechny přítomné členy ZM a hosty. Pan starosta konstatoval, že jednání bylo svoláno v souladu s § 92 čl. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Členové byli seznámeni s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZM.


Návrh usnesení: ZM schvaluje návrh programu jednání.


Hlasování: pro 13: proti 0: zdržel se 0


 


2. Zastupitelstvo městyse projednalo ověřovatele zápisu ve složení: p. Chlup, p. J. Němec.


Návrh usnesení: ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Chlup, p. J. Němec.


Hlasování: pro 13: proti 0: zdržel se 0


 


Zastupitelstvo městyse projednalo zapisovatelku zápisu p. Boučkovou.


Návrh usnesení: ZM schvaluje zapisovatelku zápisu p. Boučkovou.


Hlasování: pro 13 proti 0: zdržel se 0


 


3. Se zprávou kontrolního výboru (kontrola provedená den 23.4.2012 v kanceláři úřadu městyse za přítomnosti p. R. Němce, p. Šetlíkové a p. Boučkové)  seznámil p. R. Němec, který konstatoval, že na posledním veřejném zasedání ZM nebyly uloženy žádné úkoly. Dále byly kontrolovaná usnesení rady městyse č. 33-36, úkoly jsou průběžně plněny, zatím nebyl splněn úkol uložený tajemnici úřadu městyse p. Boučkové, a to podání výpovědi p. ing. Fialovi. Dále kontrolní výbor sdělil, že do příštího veřejného zasedání ZM bude provedena kontrola způsobu převedení pozemků v bývalém areálu státního statku v Milencích. P. Šetlíková dále sdělila, že proběhla kontrola plateb za likvidaci odpadů – poplatky jsou letos placeny lépe, zarazila ji však vysoká dlužná částka za pronájem bytů a nebytových prostor. Žádá radu o projednání a upozornění nájemníků.


Návrh usnesení: ZM bere zprávu kontrolního výboru na vědomí.


 


Se zprávou finančního výboru seznámil p. Valeš. Sdělil, že výbor provedl 29.2.2012 posouzení nabídek na výměnu oken v Milencích 68. Byly doručeny 4 nabídky, jako nejvýhodnější byla posouzena nabídka fi LD Stav, v částce 90 tis. Kč. V ceně je zahrnuta výměna oken, demontáž stávajících oken, parapety vnitřní i venkovní, likvidace, fi dále nabídka nejdelší záruční lhůtu.      
 • p. Pytel: myslel, že se bude realizovat až jak bude výsledek hospodaření městyse; p. Valeš, p. Boučková – finanční výbor doporučil při sestavování rozpočtu městyse realizaci výměny v případě, že tyto práce nepřekročí částku 100 Kč


 


Zprávu o činnosti rady přednesl p. Kindlman. Rada se na svém jednání sešla 4x. Byl projednáván postup prací na tvrzi v Dešenicích, p. Nový informoval o průběhu jednání v honebním společenstvu, projednána došlá pošta, proplacení faktur LS Nýrsko, p. Vetih, p. Hucek; podání žádostí o dotace, úklid štěrku na pozemcích p. Švůgera v Dešenicích, souhlas s rozvodem el.en. vedení do Matějovic, zápis kroniky za rok 2011, závěrečný účet městyse za rok 2011, přihláška do soutěže Vesnice roku, projektová dokumentace přípojek – odkanalizování, připravuje se žádost o dotaci na opravu části střechy kostela sv. Mikuláše v Dešenicích.


Návrh usnesení: ZM bere zprávu o činnosti rady na vědomí.


 


4. Diskuse – slovo starosty:


 


-                                           „K připomínkám a návrhům z minulého jednání, vzhledem k obsahu jednání nebylo nutné se něčím podobným v radě zabývat a přijímat opatření k realizaci. Naopak rada přijala opatření v tom, že organizuje každé druhé zasedání jako výjezdní s cílem blížeji poznat daný stav v místě a objektivněji se rozhodnout. Naposledy jsme byli v Děpolticích a Divišovicích. O některých záležitostech bude ještě řeč.


-                                           Vesnice roku - v letošním roce proběhne již 18. ročník této významné soutěže přispívající k rozvoji POV, soutěže, která má sbližovat lidi, soutěže, která má vést občany na venkově k rozvoji jejich života, kultury a sportu. I letos proběhne ve dvou kolech, krajském a celostátním. V Dešenicích jsme ochutnali doušky slávy loni v podobě přebírání pomyslného šeku v Senátu ČR společně s tajemnicí úřadu H. Boučkovou za získání Zelené stuhy v rámci Plzeňského kraje. Rada rozhodla přihlásit se do této soutěže opětovně, neboť se máme čím prezentovat, máme co ukázat a máme se čím pochlubit. Nejde přitom jen o samotné stavby, ale i o kulturní a společenský život. Charakteristika městyse je vypracována spolu s přihláškou. Přesto, přivítáme jakýkoliv názor, nápad nebo doporučení, čím bychom mohli ještě zaujmout a jak se říká oslnit, budeme rádi. Městys se tím nejen zviditelní a opět připomene, ale může mu to podobně jako loni přinést nějaké finance. Proto soutěžíme, proto chceme, aby se do jednotlivých článků zapojili další lidé a společenské organizace.


-                                           Komplexní pozemkové úpravy jsou zahájeny v k.ú. Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic a Matějovice, byly provedeny první pochůzky s cílem zjištění hranic intravilánu a extravilánu, dne 21. 3. bylo zpřesnění provedeno za mé přítomnosti na místě samém s upřesněním tak, aby záměr odpovídal i územnímu plánu (Šindler 725 002 566). Na tom základě bude vyhlášena veřejná soutěž na dodavatele dokumentace, která bude mít tři součásti (pro případ, že se někde vlastníci nedohodnou, dokončí se alespoň ty, kde vůle bude), KPÚ budou zpracovány nejen v listové, ale i digitální podobě. Veřejná soutěž bude dokončena do konce tohoto roku, kdy zpracovatel musí splňovat kritéria (stavař, projektant, ekolog, CHKOŠ, měřič apod.). Prosazuji, aby součástí byly i lesnické pozemky, jejich zcelení, směna apod. po dohovoru s LS. K úvodnímu jednání budou pozváni vlastníci pozemků počátkem příštího roku 2013, kde bude zvolen sbor zástupců (městys, zemědělec, chataři, zahrádkáři atd.). KPÚ budou trvat dle předpokladu cca 3-4 roky (bude záležet na přístupnosti vlastníků pozemků). Za ukončené se považují tehdy, až bude vše zapsáno v KN. Na tyto tři katastry budou navazovat další tak, aby úpravy byly pro městys dokončeny v horizontu 10 let. KPÚ hradí plně stát, pokud nebude rozhodnuto jinak.


-                                           Oslavy 740 let vzniku městyse. Budou se tradičně konat v létě při příležitosti Anenské pouti. Součástí oslav bude převzetí dvou staveb a jejich uvedení do provozu (oficiálně), slavnostní zasedání ZM, pozvaných hostů a významných osobností, zahájení VI. pouťových oslav, znovuodhalení památníku padlým, který byl sice už jednou odhalen v roce 1929, ale od té doby chátral, budou se konat sportovní i kulturní akce, fotbalový turnaj i střelecká soutěž. Součástí bude i v pořadí již 12. výstava obrazů v rámci přeshraniční spolupráce, atd. Nápadům se meze nekladou. Za tím účelem byly podány dvě žádosti o dotace v rámci Ddispozičního fondu cíle 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko mající za cíl pomoci při zorganizování těchto oslav. Jedna je v rámci zlepšení informování v rámci turistického ruchu, kdy dojde k osazení potřebných informačních tabulí nejen u tvrze, ale například i u mokřadu. Druhá bude sloužit k uspořádání akcí během oslav i výrobě potřebných a nových propagačních materiálů. O všem budete informováni cestou DZ ať už v květnu nebo počátkem července.


-                                           Opět po roce budeme na žádost Diakonie Broumov organizovat sbírku ošacení a dalších materiálů. Postará se o vše Klub žen, se kterým byla celá akce předjednána. Uskuteční se na počátku června s tím, že následující týden bude sbírka odvezena. Shromáždění, ale i odvoz je úmyslně takto organizován, abychom v KD zbytečně materiály nepřenášeli. Prosím o předání této informace vašim sousedům a známým. Řada z vás se na tuto akci dotazovala. Ulehčíme tak popelnicím a VOK a na druhé straně pomůžeme potřebným a to hned dvojím způsobem – zaměstnaností a uspokojením darovaným materiálem. Bližší informace jsou na tabuli.


-                                           Švarcsystém – k jeho omezení přijal stát příslušný zákon. Chci upozornit na bezpodmínečnou povinnost právnických i fyzických osob mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Právo toto kontrolovat mají všichni inspektoři s právem kontroly a další osoby, které se na kontrolách podílejí. Upozorňuji na to nejpodstatnější – dodatečné předložení těchto dokladů již nemá vliv na hodnocení nelegální práce. Důsledky tohoto postoje, tedy uložení sankce za správní delikt dle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti v minimální výši 250 000 Kč je plně v souladu se záměrem zákonodárce. Zaměstnavatel je povinen mít v místě pracoviště kopie takovýchto dokladů prokazujících legálnost práce. Zaměstnavatel je při kontrole povinen spolupracovat a vytvářet podmínky. Zpřesnění platí od 1. 4. I když zákon od začátku roku. Chci ale uvést, že dnešní zpřesnění neodpovídá původnímu přijetí zákona. Navíc Ústavní soud řeší připomínku spočívající v postihu, dnes je spodní hranice ve výši nejméně 250 000 Kč. Tato hranice má padnout a podstatně se snížit.


-                                           Obecně prospěšná společnost ÚHLAVA připravila bezplatné kurzy finanční gramotnosti s jakousi pointou „Jak zodpovědně hospodařit, nezadlužit se a nenaletět podvodníkům“. Jsou organizovány od dnešního dnes a zítra. Tématem jsou rodinné rozpočty, zodpověděné zadlužování, finanční produkty a služby, smlouvy a jejich nástrahy kdy podepsat můžeš ale přečíst musíš, finance v pracovněprávních vztazích a řada dalších důležitých informací. Na nástěnné tabuli jsou uveřejněny kontakty, je možné si domluvit s organizátorem i schůzku. Proč to zvýrazňuji? Dle důvěrných informací vím, že řada mladých lidí, ale i důchodců v rámci městyse se neúměrně zadlužuje a přitom k tomu není důvod.


-                                           Kronika městyse zpracovaná E. Kratochvílovou za rok 2011 byla připomínkována, doplněna a radou odsouhlasena k archivaci. Záznam je zde k nahlédnutí na tabulích.


-                                           Dotační politika – i v ní jsme pokračovali bez ohledu na situaci v rámci městyse. To proto, že jsme vycházeli z předpokladu, že ne vždy a všechno vyjde. Co tedy očekáváme?


-                                           Dvě žádosti o získání peněz z DF cíle 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko byly podány 27. 3. První se týká rozvoje turistiky, kdy partnerská smlouva byla podepsána se Spolkem na podporu cyklistického muzea v Arnschwangu ve výši 9 007 EUR. Za uvedenou částku by měly být zhotoveny 2 informační tabule v rámci oddychové zóny a dvě tabule v prostorách sadovnických úprav u tvrze, herní prvky, lavičky a propagační materiály, vše v celkové hodnotě 224 240 Kč. Druhá žádost se týkala oslav městysů, kdy partnerská smlouva byla podepsána s K. Bergbauerem v Lamu ve výši 3 229 EUR. Z uvedené částky bude hrazena vernisáž, slavnostní večeře, občerstvení pro fotbalová mužstva, dvě produkce hudby, nákup fotbalového míče, pozvánky, tlumočení, propagační materiál apod. v hodnotě 80 398 Kč. U obou žádostí je 15ti% podíl z naší strany. Výsledek se dozvíme tento týden.


-                                           Źádost byla podána i ze strany SDH k 30. ročníku memoriálu Fr. Zachera. Podrobnosti by vám sdělil pan Kindlman.


-                                           VU3V – v minulém týdnu byl úspěšně ukončen I. semestr tohoto vzdělávání seniorů. Když jsem hovořil s ing. Nehodovou z České zemědělské univerzity, sdělil jsme ji, že jsem hrdý na 20ti člennou třídu, která zvládla potřebné testy, i když ty závěrečné mají ještě někteří před sebou. Touto cestou chci poděkovat i ing. Boučkové, která ve volném čase věnuje maximum tomuto vzdělávání, které rozšiřuje dvacetiletou tradici a zapojuje se do ní stále více občanů. Střediska vnikla i v Nýrsku a dalších obcích. Je obdivuhodné, jak někteří se zápalem přistupují k této problematice, neboť samotným setkáním ve třídě to nekončí. Lidé se scházejí u některých jednotlivců u počítače a řeší studium příslušných otázek. A o to jde - aby se scházeli, sbližovali, vyměňovali si názory. Já s tajemnicí úřadu budu řešit možnost slavnostnějšího ukončení tohoto semestru a s očekáváním budu také čekat, jakéže téma si vyberou pro podzim. Studentům seniorům, ale i vedoucí studia ještě jednou děkuji.


-                                           Dne 23.-24.4. se starosta městyse zúčastnil dalšího školení starostů. V první řadě jsme se seznámili se změnami zákoníku práce – zejména nový výpovědní důvod porušování nové léčebného režimu. Byli jsme seznámeni s organizováním veřejných dražeb a řadou dalších zajímavých informací.


-                                           Kolektivní systém ASEKOL udělil městysi certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2011 za odevzdání 1 756 kg elektrozařízení. Občanům chci za tuto skutečnost poděkovat.“


       
 • p. Neumayer: proč se městys odvolal na částku 320 tis. Kč za úhradu právního zastoupení p. Fialy; pan starosta sdělil, že tak bylo učinněno na základě doporučení právního zástupce městyse p. JUDr. Netrvala, dlužná částka vůči Fialovi byla zaplacena dříve, je tedy možné, že výše uvedená částka bude snížena, pan starosta jako statutární zástupce dal k tomuto souhlas.

 •     
 • p. Němec R. – starosta dal souhlas k tomuto úkonu, zda se k tomu nemělo vyjádřit zastupitelstvo městyse; pan starosta sdělil, že pan Netrval sdělil, že stačí vyjádření starosty městyse.


 


5. Dalším bodem jednání bylo odkanalizování městyse. Pan starosta sdělil: „Přistupujeme k projednání hlavního bodu programu - zahájení realizace odkanalizování II. etapa. Zastupitelům jsem základní podklady přeposlal, proto v některých záležitostech se budu opakovat. Nebudu se zmiňovat o minulosti a historii, složitostech a problémech, které způsobily opoždění realizace II. etapy, která měla navazovat na tu první – tedy počátkem roku 2009, protože první část stavby byla zkolaudována a předána na konci roku 2008. Pro nás je podstatné, že 28. 3. byla MŽP podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši 4 212 236 Kč a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 71 608 022 Kč. To umožnilo svolat vedení DSO ÚPO a domluvit se na zahájení stavby. Dne 17. 4. jsme na prvním kontrolním dni rozhodli společně s ekonomy a zástupcem fondu o financování. Celkově jsou výdaje na odkanalizování vyčísleny na 124 119 000 Kč, neuznatelné náklady jsou ve výši 25 390 000. Čáskta 98 728 000 jsou způsobilé výdaje, z nichž byla vypočítána podpora ve výši 75 820 000 Kč : způsobilými výdaji, vyjde vám 76,8% nákladů hrazených z dotace, zbytek je na nás a kraji. Uznatelnými náklady jsou projekt, dozorování a stavba. Další kontrolní dny budou po 14ti dnech (v 9.30 hod.). V Dešenicích se bude stavět v celkové délce 3.74 km, u ostatních 16.53 km, celkem 20,27 km. Na tyto stavby budou navazovat přípojky v celkovém počtu 112 v Dešenicích a 48 v Milencích. Po celou dobu jsem se snažil, aby jak přípojky tak i materiál byly přijatelné v cenách, které jsme deklarovali v roce 2008, kdy většina občanů podepisovala jakási prohlášení o shodě a kde jsme vyčíslovali přibližně cenu za projektovou dokumentaci, materiál a výkopové práce. Celkově budou práce pokračovat v souladu s finančním harmonogramem a také skutečností, že městys si připomíná 740 let svého vzniku, konají se VI. pouťové přeshraniční oslavy, budeme dávat do provozu objekt tvrze po I. etapě rekonstrukce za více než 32 miliónů korun, sadovnické a stavební práce v okolí tvrze za více než 0,5 miliónu korun, přičemž 0,4 miliónu bylo získáno za Zelenou stuhu v rámci PK a soutěže Vesnice roku a odhalovat by se měl opětovně již v roce 1929 postavený pomník obětem I.světové války. Fyzická realizace stavby byla zahájena 23. 4. Konkrétně budováním řadu C 3. Ten začíná šachtou č. 52 na MK 1 c umístěnou u paní Souškové, bude pokračovat přes Dešenický potok a dále po MK 1c k V. Pytlovi. Zároveň budou vybudovány odbočky vždy na hranici pozemků majitelů nemovitostí. Na trasu C 3 bude navazovat trasa C9. Ta začíná šachtou č. 59 umístěnou u plotu paní Irlbekové, pokračuje opět přes Dešenický potok podél soukromých zahrádek a pozemek k hřišti a zatáčí do leva na MK 10C k panu Kubátovi. V prvním případě byli občané vyrozuměni krátkým sdělením z mé strany, v dalších případech budou vyrozumíváni tak, jak to půjde s vědomím oslav a uchování pořádku ve středu městyse, dodržením harmonogramu prací, ale i s tím, že nám čáru přes rozpočet může dělat počasí. Fyzická realizace staveb přípojek může být uskutečněna za dvou předpokladů. Že bude platná PD pro přípojky a zprovozněna přečerpávací stanice v Milencích. K zprovoznění přečerpávací stanice mohu uvést jediné, s firmou VODOSPOL jako dočasným provozovatelem, se kterým musí být uzavřena jakási dočasná smlouva a poté musí být vyhlášeno VŘ na provozovatele, je domluveno, že provede opětovnou kontrolu šachet a potřebné funkce. Uvažujeme opětovně o kamerových zkouškách, aby byla jistota stoprocentní funkčnosti. Mezi tím musí být požádána Krajská hygienická stanice o povolení vypouštění odpadních vod a jejich čištění na ČOV v Nýrsku. To vše je naše záležitost, o kterou se nemusí občané starat za předpokladu, že v některých místech nedošlo k propadnutí šachet nebo jejich posunutí s nutností jejich opětovného správného osazení. Předpokládám, že vše do této doby, tedy 1. 7. 2012 stihneme. Druhým předpokladem je mít projektovou dokumentaci a povolení stavebního úřadu. K jejímu zpracování jste dali všichni souhlas a měla by vám být dodána tak, abyste se sami rozhodli, zda si výkopy provedete sami nebo s pomocí firmy, kterou si domluvíte nebo s pomocí naší na základě našeho doporučení. K realizaci potřebujete kopii územního rozhodnutí, technickou zprávu, příslušnou situaci a podélný profil přípojek. Cenová relace za zhotovení PD je na nástěnné tabuli. Abychom Vám pomohli, na nástěnných tabulích jsou propagačně zvěčněni možní dodavatelé vašich staveb s tím, že si s nimi musíte na základě PD domluvit cenu, případně uzavřít smlouvu. Oslovil jsem 5 možných dodavatelů, kteří mi dali nabídkové ceny. Ty záměrně nezveřejňuji. Posledním dodavatelem těchto služeb může být i firma Vodospol mající certifikáty na tyto služby a zajišťující tak stoprocentní kvalitu prováděného díla, protože i spoje mezi potrubím, případně kontrolní šachtou musí být v takové kvalitě, aby nedocházelo k prosakování apod. Tuto informaci podávám zcela záměrně s tím, že si u nás můžete domluvit schůzku a my vám sdělíme, zda nabídková cena nebyla přemrštěná. Hlavně u přečerpávací stanice aby byla záruka, že nedochází k prosakování, nátoku dešťových vod, že šachty nebyly poškozeny a jsou k dispozici plnit svoji funkci.   Proč tuto skutečnost zvýrazňuji: Před napojením a zaházením přípojky na řad bude provedena protokolární fyzická kontrola přípojky za přítomnosti vlastníka, provozovatele, zhotovitele a zástupce městyse. Protokol bude obsahovat stav přípojky, likvidace dešťové vody, vyvezení jímky – potvrzení nebudeme požadovat, dezinfekci jímky – nebude vyžadovat, likvidace nebo jiné využití jímky – nebudeme vyžadovat. Přípojka bude nafocena a možná sporná část ihned zhotovitelem nebo majitelem zahrnuta a zasypána. Protokol spojený s fotografickou dokumentací bude založen na úřadu městyse pro potřeby budoucího provozovatele. K materiálu, konkrétně kontrolním šachtám a kanalizačním trubkám. Garantovali jsme v minulosti cenu okolo 4 000 Kč. Slovo nejenže dodržíme, ale nabídneme myslím si podstatné slevy. Bude na vás občanech, zda si tento materiál zajistíte vlastními silami nebo nám dáte důvěru a my vám to hromadně zakoupíme a přeprodáme za nákupní ceny. Jde o to se dnes o tom pobavit a navrhnout možné řešení. Kontrolní šachty se dají pořídit do cca 2 650 Kč s nosností 12,5 tuny. Trubky od 101/1m do 416/5m a ještě zde lze uplatnit množstevní slevu. V případě nákupu materiálu je potřeba, abychom jasně deklarovali, co chceme a jak to chceme. (Pokud zaznamenám sebemenší podezření, „kolik že z toho mám“, půjdu od toho, a každý si to zařizuje sám.). Závěrem k akci – dá se říci akci století – měla by být dokončena do podzimu tohoto roku, včetně přípojek. Od napojení musí každý počítat také s úhradou stočného, jehož výše bude pravděpodobně o něco vyšší než je vodné. MěÚ Nýrsko deklaroval slovy starosty města, že na Dešenicích a dalších obcích nechce město vydělávat. Tedy že i tato cena bude přijatelná pro všechny občany žijící v této lokalitě. Bude tudíž i na našich kontrolních orgánech, jak naplňování tohoto slova bude dodržováno.“


       
 • p. J. Němec: jak bude probíhat kamerová zkouška, p. Svejkovský sdělil, že v šachtě jsou již odpady; p. starosta sdělil, že fi Vodospol si objedná kamerové zkoušky, je skutečně podezření, že jedna nebo dvě domácnosti se napojily na stávající kanalizační řad, celý řad bude vyčerpán, osazeno přečerpávací čerpadlo a začnou kamerové zkoušky, následky problémů ve výstavbě kanalizace ponesou Lesní stavby, s.r.o.

 •     
 • p. Chlup: zda každá domácnost musí mít svoji kontrolní šachtu; pan starosta sdělil, že bylo rozhodnuto, že každá domácnost bude mít svoji šachtu, ale jsou domácnosti, kde se uvažuje o spojení více domácností, ale to vše se musí projednat a vymezit podmínky stočného, záležitost se bude řešit příští týden na kontrolním dni.

 •     
 • p. Pytel: stočné se ale nepočítá z počtu osob, ale podle stavu vodoměru; pan starosta: ano, v současné době některé domácnosti vodoměr nemají, ale při realizaci odkanalizování budou tyto domácnosti vodoměrem osazeny.

 •     
 • p. Krákorová: zda se stočné bude vypočítávat podle spotřeby vody

 •     
 • p. Neumayer: myslel si, že dešťová voda bude svedena do této nové kanalizace; pan starosta: ne, tato voda nesmí být svedena do nové kanalizace

 •     
 • p. Chlup: na počátku stavby se říkalo, že šachty budou hrazeny z ropočtu celé akce, že je uhradí obec a občan bude hradit pouze přípojku; pan starosta: na všech jednáních od roku 2007 bylo řečeno, že kontrolní šachty si bude hradit vlastník nemovitosti

 •     
 • p. Martínek: původně se skutečně říkalo, že šachta bude hrazena městyse, když to tak bylo řečeno, tak by to tak mělo být; p. starosta: bude provedena kontrola zápisů ZM

 •     
 • p. Chup: stalo se mu, že při vytýčení kanalizace zjistil, že přípojka vede přes cizí pozemek; p. starosta: fi Provod se nenamáhala za 3 roky, zjistit, zda nedošlo ke změně, např. zahrádky u koupaliště dříve vlastnil Pozemkový fond, poté byly převedeny na městys, který je odprodal fyzickým osobám, nikdo nezajistil věcná břemena, dne 3.5. se budou s fi Provod hledat kompromisy řešení.

 •     
 • p. Jarošík: před 2 měsíci chodil geometr a kanalizace vede jinudy než má, když Lesní stavby chtějí šachtu, tak ať si ji udělají na jiném místě než na soukromém pozemku

 •     
 • p. Šlais: také oni mají mít společnou šachtu s domem čp. 62 v Dešenicích; p. starosta sdělil, že se o tom bude jednat 3.5.2012


Návrh usnesení: ZM vzalo na vědomí informaci o podepsání smlouvy za účelem zahájení realizace stavby II. etapy odkanalizování. Vyslovilo souhlas se zahájením stavby (23. 4. 2012) jednotlivých stok v souladu s harmonogramem prací a se zahájením realizace přípojek k jednotlivým nemovitostem dnem 1. července 2012 po dodání projektových dokumentací přípojek firmou Provod.


 


6. Pan starosta podal informaci o probíhajících stavbách.Neméně důležitým bodem je seznámení se se stavem na stavbách městyse. Pro nás jsou důležité tři – tvrz, sadovnické úpravy okolí tvrze a kostel sv. Mikuláše. K jednotlivým stavbám:


TVRZ – stavba běží v souladu s plánem.


SADOVNICKÉ ÚPRAVY – zde se nám některé práce opozdily. Přesto dva stromy mající důvodné podezření z možného pádu byly odstraněny.


KOSTEL – Našim záměrem bylo v letošním roce realizovat opravu dvou částí střechy kostela z celkových tří. V jednom případě jsme žádali o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury. Bohužel naše žádost se nedostala přes Národní památkový ústav v Plzni, který realizaci nedoporučil a tudíž žádost nepostoupil do Prahy. Jako důvod byly uvedeny finance a jejich nedostatek. Na další část střechy jsme žádali KÚ PK z příslušného dotačního titulu. Žádost byla podána včas a nyní čekáme na projednání a zprávu. Přesto jsme nezaháleli a po projednání s ing. Šillarovou podáváme opětovně žádost k MK i když ne z Havarijního programu. Smyslem je dosáhnout souběhu obou dotací a realizaci staveb. To proto, že jen za stavbu lešení můžeme ušetři cca 20 až 25 000 Kč. Žádost je připravena a bude podána v Klatovech s termínem do konce dubna t.r. Fyzická realizace stavby by proběhla tak, abychom neměly narušeny výrazným způsobem pouťové oslavy.


OSTATNÍ : Hasičárna v Divišovicích – pan Habada připravuje rozpočet, dojde k obměně střechy, krovu, svodů vody a podobně.


Čekárna v Divišovicích – pan Malast připravuje položkový rozpočet s tím, že bude zároveň v rámci nabídky vytypována čekárna, které by se do této lokality hodila. Zhotoví se jakýsi sokl, na který bude čekárna usmístěna, podobně jako tomu bylo v Milencích.


Oprava hřbitovní zdi a vstupního křídla brány po pádu stromu – v současnosti se provádí. Práce dělá pan Koutek a pan Javorský připravuje křídlo brány částečně poškozené po pádu stromu.


Oprava MK v Datelově k chalupám – budou realizovány na základě dohovoru s OLH po odstranění dřevin v těchto prostorách (smrky a další). Stejně tak bude postupováno v souvislosti s úpravou MK v Datelově. Správa CHKOŠ byla požádána o stanovisko s možností pokácet náletové dřeviny, vyčistit cestu s možností navážet sem materiál tak, aby mohla být cesta zaválcována a postupně námi využívána. Navážka se bude provádět ze současného odkanalizování a zároveň bude vyvezen materiál umístěný za viaduktem.


RM bude postupně 1x za měsíc realizovat výjezdní jednání s cílem najít šetrné způsoby oprav, údržeb a úklidů a tím přispívat ke zkrášlení prostor v rámci jednotlivých obcí městyse.


       
 • p. Chup: je nutné hlídat odvoz zeminy z výkopů kanalizace, pěkná zem je odvezena a zpětně se přiváží nekvalitní, majitelé si pak zeminu musí dováže sami; p. starosta: Lesní stavby dostanou tuto připomínku písemně, orná půda se musí dávat samostatně, spodní část výkopu se má vyvážet.

 •     
 • p. Šroubek: cesta z Městiště do Datelova je poškozená, ne jutné seříznout krajnice, penetrace je po štěrk venku, pokud se nebude řešit, oprava bude daleko dražší

 •     
 • p. Valeš: provést opravu střechy na KD Milence a vyměnit hřebenáče kaple Milence

 •     
 • p. Neumayer: jsou fámy, že v r. 1995 byl vypracován restituční projekt pro obec, bym byly obci předány asfalty v areálu bývalého statku v Milencích, došlo k předání p. Šímovi, hodnota ploch mohla být 5-6 tis. Kč/m, ptá se, zda se obec zřekla těchto staveb, hodnota asfaltů je vysoká, kdo o převodu rozhodl- rada nebo ZM; p. starosta: městys podal na postup Pozemkového fondu trestní oznámení, výsledek šetření není znám, dosud nebyla dokončena ani privatizace v Dešenicích.


 


7. ZM projednalo a schválilo celoroční hospodaření městyse Dešenice a závěrečný účet městyse za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 na základě žádosti městyse pracovnicemi oddělení finanční kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dne ch 22.2. – 23.2.2012. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet je přílohou zápisu.


Návrh usnesení:  ZM schvaluje celoroční hospodaření městyse Dešenice a závěrečný účet městyse za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011 s uvedeným závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky.


Hlasování: pro 13 proti 0: zdržel se 0


 


8. Následuje projednání rozpočtových změn. Zastupitelé je opět obdrželi. Pro ostatní uvádím, že se jedná o přeúčtování splátky úvěru z jedné na druhou položku, v druhém případě potom přeúčtování výměny oken v Milencích 68. Úřad městyse ještě obdržel žádost SDH Žíznětice. Ti žádají o převod prostředků určených na opravu hydrantů za nákup 3 ks společenských hasičských obleků a dofinancování hasičské zbrojnice v celkové částce 40 000 Kč. Tato částka tedy přibude za předpokladu že s ní souhlasíte k rozpočtové změně.


Rozpočtové změny č. 3


1. přeúčtování splátky úvěru


    § 6409 pol. 5909     - 534 000 Kč              původní účtování


                pol. 8124        534 000 Kč              nové účtování


 


2. přeúčtování výměny oken BH Milence 68


    § 6409   pol. 5909   - 66 000 Kč               původní účtování


    § 3612   pol. 5169      66 000 Kč               nové účtování


 


3. § 6409   pol. 5909 - 40 000 Kč               původní účtování


     §5512    pol. 6121     20 000 Kč               nové účtování


     § 5512   pol. 5134     20 000 Kč


 


Návrh usnesení:  ZM schvaluje rozpočtové změny č. 3.


Hlasování: pro 13 proti 0: zdržel se 0


 


 


9. Pan starosta:Dalším neméně významným bodem je projednání a schválení úpravy návrhu zadání změny č. 2 ÚP městyse Dešenice. Pokud si vzpomínáte, ZM schválilo již na podzim minulého roku podklady týkající se návrhů změn ÚP městyse pod č. 2. Změnu vyřizoval odbor výstavby a územního plánování MěÚ v Klatovech. Zadání bylo řádně vyvěšeno k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, kdy mohl každý uplatnit své připomínky a požadavky. Na základě těchto připomínek bylo zadání upraveno a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona je zadání předloženo dnes ke schválení. Ze strany občanů a vlastníků pozemků připomínky uplatněny nebyly. Ze strany CHKOŠ a odboru ŽP byly uplatněny připomínky dá se říci kosmetického charakteru nemající vztah k možným realizacím záměrů (dotklo se to jenom rozšíření pily v Žízněticích). Podklady dotčených orgánů jsou zde k dispozici.“      
 • p. Denk J.: p. Soušek prodal p. Habadovi pozemky v Žízněticích, při předávání hranic pozemků bylo p. Janouškovou upozorněno na to, že přes prodaný pozemek vede obecní cesta na Hodousice, starosta prý při jednání jen mávl rukou; p. starosta: cesta do Hodousic bude zachována, městys musí být přizván k připravovaným změnám, nikdo si nemůže dělat co chce.


Návrh usnesení:  ZM schvaluje zpracování zadání změny č. 2 ÚP městyse Dešenice na základě žádostí předložených vlastníky pozemkových parcel v souladu s ustanovením § 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh změny ÚP bude obsahově přiměřeně odpovídat Příloze č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech. Návrh bude zpracován ve 3 vyhotoveních s určením pro městys, Klatovy a kraj.


Hlasování: pro 13 proti 0: zdržel se 0


 


10. Pan starosta:Posledním důležitým bodem je schválení výzvy č. 2 z FRB městyse. Rada po projednání tak činí s vědomím, že občané první výzvy využili v omezeném počtu (zatím jen 4 občané). Vzhledem k částce cca 100 000 Kč, které budou využity v rámci připojování se na kanalizační řad. V současnosti je tudíž možné využít zbývajících peněz ve výši cca 530 340 Kč ve zbývajících oblastech, které jsme schvalovali už v minulosti. Peněz tak bude možno využít na výměnu oken, střešní krytiny, rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení apod. Podrobně o tom budou informováni občané ve zpravodaji se stanovením termínu podání žádostí. Dnes tedy jde o to, zda s vyhlášením výzvy souhlasíme.“


Návrh usnesení:  ZM schvaluje vyhlášení 2. výzvy/2012 podání žádostí o finanční příspěvek z Fondu rozvoje bydlení městyse Dešenice. Občané mohou podávat žádosti v době od 27. 4. do 11. 6. do 12.00 hod. tak aby rada návrhy projednala a předložila je ke schválení na veřejné jednání ZM v červnu tohoto roku. Ukládá starostovi městyse o vyhlášení výzvy občany informovat cestou DZ č. 3 počátkem května.


Hlasování: pro 13 proti 0: zdržel se 0


 


11. Diskuse:      
 • p. Němec R.: od p. Maršíka dostal SMS, že má předat klíče od závor, které byly přiděleny myslivcům, v usnesení  z jednání rady není zmíněno; p. starosta: ano, rada rozhodla o vrácení klíčů po dobu letních měsiců, zpětně bude pro MS Diana vydáno 5 klíčů, z toho jeden bude u p. Kostlivého v Děpolticích a zbytek bude předán p. Němcovi, který povede evidenci, komu klíče předal. Pro zimní měsíce bude opět počet klíčů projednán. V usnesení rady městyse je odkaz na bod, ve kterém byla záležitost projednána. Jde o to, aby v lesích byl pořádek, nejezdil tam každý.

 •     
 • p. Neumayer: omezení klíčů nepochopil, MS žádné klíče neztratilo, neví zda se nejedná o just ze strany členů rady městyse, myslí si, že by o tom mělo rozhodovat ZM; p. Pytel: vždy se argumentovalo tím, že v zimě se zakrmuje a klíče jsou nutné, v létě tyto činnosti neprobíhají; p. starosta: jedná se o opatření, kterým se eliminuje vjezd do lesů městyse, aby nedocházelo ke škodám, rada tak rozhodla jednomyslně, nic v tom nevidí.

 •     
 • p. Šetlíková: už za p. Štembery měli myslivci pět klíčů

 •     
 • p. Raišl: to, co říká p. Šetlíková je nesmysl, ZM odhlasovalo, že MS dostane 12 klíčů, neví, proč rada svévolně mění rozhodnutí ZM.

 •     
 • p. Pytel: bylo rozhodnuto, že MS osadí 6 krmelišť, tato dohoda nebyla ze stany myslivců dodržena.

 •     
 • p. Němec R.: mluví se o škodě, klíče jsou nutné již od 1.8., kdy je možné střílet vysokou zvěř, ideální by bylo, kdyby klíč měl každý myslivec, požaduje projednání na veřejném zasedání ZM.


 


12. Na závěr jednání poděkoval pan starosta všem přítomným členům ZM za účast. Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod.


 


Přílohy:


- prezenční listina


- prezenční listina hostů


- závěrečný účet městyse za rok 2011


- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dešenice za rok 2011


 


V Dešenicích dne 30.4.2012.


Zapsala Ing. Helena Boučková.


 


 


 


                                                                                                          .....................................


                                                                                                          RSDr. Jan Rejfek


                                                                                                          starosta městyse


 


 


 


 


Ověřovatelé zápisu:      p. Josef Němec                       ....................................................


 


 


                                   p. Slavomír Chlup                    ....................................................


 


 


 


 


 


 


Usnesení č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25.4.2012 v v 18.00 hod. v KD Dešenice


 


 


1. zastupitelstvo městyse schvaluje:      
 • program jednání

 •     
 • ověřovatele zápisu ve složení: p. Němec J., p. Chlup

 •     
 • zapisovatelku zápisu p. Boučkovou

 •     
 • navržený program jednání

 •     
 • celoroční hospodaření městyse Dešenice a závěrečný účet městyse za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011 s uvedeným závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky

 •     
 • Rozpočtové změny č. 3


1. přeúčtování splátky úvěru


               § 6409 pol. 5909      - 534 000 Kč              původní účtování


                pol. 8124        534 000 Kč                         nové účtování


2. přeúčtování výměny oken BH Milence 68


    § 6409   pol. 5909   - 66 000 Kč               původní účtování


    § 3612   pol. 5169      66 000 Kč               nové účtování


3. § 6409   pol. 5909 - 40 000 Kč               původní účtování


     §5512    pol. 6121     20 000 Kč               nové účtování


     § 5512   pol. 5134     20 000 Kč      
 • zpracování zadání změny č. 2 ÚP městyse Dešenice na základě žádostí předložených vlastníky pozemkových parcel v souladu s ustanovením § 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh změny ÚP bude obsahově přiměřeně odpovídat Příloze č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech. Návrh bude zpracován ve 3 vyhotoveních s určením pro městys, Klatovy a kraj.

 •     
 • vyhlášení 2. výzvy/2012 podání žádostí o finanční příspěvek z Fondu rozvoje bydlení městyse Dešenice. Občané mohou podávat žádosti v době od 27. 4. do 11. 6. do 12.00 hod. tak aby rada návrhy projednala a předložila je ke schválení na veřejné jednání ZM v červnu tohoto roku. Ukládá starostovi městyse o vyhlášení výzvy občany informovat cestou DZ č. 3 počátkem května.


 


 


2. zastupitelstvo městyse bere na vědomí:      
 • zprávu kontrolního výboru

 •     
 • zprávu finančního výboru

 •     
 • zprávu o činnosti rady

 •     
 • informace starosty

 •     
 • informaci o podepsání smlouvy za účelem zahájení realizace stavby II. etapy odkanalizování. Vyslovilo souhlas se zahájením stavby (23. 4. 2012) jednotlivých stok v souladu s harmonogramem prací a se zahájením realizace přípojek k jednotlivým nemovitostem dnem 1. července 2012 po dodání projektových dokumentací přípojek firmou Provod.

 •     
 • informaci starosty o prováděných akcích


 


 


3. zastupitelstvo městyse ukládá:      
 • radě městyse provést kontrolu pohledávek za nájemné v bytech a přijmout opatření

 •     
 • provést kontrolu zápisů ze zasedání ZM, zda bylo zmíněno, že kontrolní kanalizační šachty bude hradit městys a ne občan


 


 


 


 


V Dešenicích dne 30.4.2012.


Zapsala Ing. Helena Boučková.


 


 


 


 


 


..........................................                                                                ...........................................


Stanislav Kindlman                                                                             RSDr. Jan Rejfek


místostarosta                                                                                      starosta městyse


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ