USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 82 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY  MĚSTYSE Č. 82

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 82

USNESENÍ Z 82. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 3. BŘEZNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 153/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 82. jednání RM dne 3. 3. v Dešenicích 5:0:0 (1)

§ zpracování PD rekonstrukce vodovodního řadu v Datelově (rozpočtovou změnou ve výši cca 85 000 Kč) a vyhlášení poptávkového řízení na výkopové práce stejné stavby 5:0:0 (2)

§ zpracování PD stavby nového vodovodního řadu v Milencích (rozpočtovou změnou ve výši cca 45 000 Kč) a vyhlášení poptávkového řízení na výkopové práce stejné stavby 5:0:0 (3)

§ svolání mimořádného 30. jednání ZM z důvodu projednání a schválení dalších termínovaných vkladů za účelem efektivnějšího hospodaření s volnými finančními prostředky dne 11. 3. v 18.00, tvrz Dešenice s tímto programem:

- projednání a schválení termínovaného vkladu a termínovaného vkladu s výpovědní lhůtou

- diskuse

- přijetí usnesení a závěr 5:0:0 (8)

§ zadávací dokumentaci stavby veřejné zakázky na stavební práce stavby „Rekonstrukce místních komunikací v Dešenicích“ CZ.1.14/1.5.00/26.02783 5:0:0 (9)

§ výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce místních komunikací v Dešenicích“ CZ.1.14/1.5.00/26.02783 5:0:0 (9)

§ návrh Smlouvy o dílo projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Dešenicích 5:0:0 (9)

§ rozpočtové změny č. 3: přesun fin. prostředků z § 6409 pol. 5909 na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodního řadu v Datelově a Milencích v částce 140.000 Kč

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse připravit podklady pro zastupitele za účelem schválení termínovaných vkladů, podklady poskytnout nejpozději do 5. března 5:0:0 (8)

§ svolat schůzku úřadu, starosty a dalších stran včetně pana J. Košáka za účelem vyjasnění si přístupové cesty v Matějovicích k chalupě jmenovaného dne 20. 3. od 13.00 hod., účastní se starosta a TÚ (11 b)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2013 provedenou pracovnicemi KÚ PK, kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky, pověřila starostu městyse seznámit s výsledkem veřejnost a zastupitele na JZM (7)

§ s postupem realizace opatření ve věci řešení zefektivnění hospodaření městyse v souladu s NOZ tak, jak je uvedeno v bodě č. 8 jednání RM (pod bodem č. 1) 5:0:0 (8)

§ s uzavřením dalšího termínovaného vkladu a termínovaného vkladu s výpovědí tak jak je uvedeno v bodě č. 8 jednání RM (pod bodem č. 2) 5:0:0 (8)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 81. jednání RM (4)

§ vyhodnocení námětů a připomínek z VJZM č. 29 (4)

§ zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR OO Nýrsko, pověřila starostu městyse se závěry seznámit zastupitele a veřejnost (5)

§ informaci o stavu odkanalizování v rámci městyse a DSO ÚPO včetně prostavěnosti finančních prostředků ve výši 86% celkových výdajů stavby (6)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (14)

V Dešenicích 3. března 2014.

…………………………………………….. ……………………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ