USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 81 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 81

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 81

USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 17. ÚNORA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 118/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 81. jednání RM dne 17. 2. v Dešenicích 5:0:0 (1)

§ na základě žádosti finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč FOD Klokánek v Janovicích n. Úhlavou 5:0:0 (6)

§ svolání mimořádného 28. Jednání ZM z důvodu projednání a schválení smlouvy za účelem rekonstrukce MK v Dešenicích s tímto programem:

- zprávy výborů a rady o činnosti za minulé období

- I. část diskuse (odpovědi na připomínky a další informace starosty)

- projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace

- projednání a schválení záměru zvýšení efektivnosti hospodaření městyse v souladu s NOZ

- II. část diskuse

- přijetí usnesení a závěr 5:0:0 (4)

§ uhrazení faktur o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti kraje v roce 2014 ve výši 40 800 Kč, firmě Bulín za vymalování bytu po R. Němcovi ve výši 10 753 Kč, po projednání podílu s R. Němcem a cca 50 000 – 60000 Kč na obnovu a zakoupení čerpadel pro zajištění vytápění v ZŠ a MŠ Dešenice

§ spolupodíl od p. Němce v částce 5.000,-- Kč na vybílení bytu v domě čp. 68 v Milencích

§ rozpočtové změny č. 2:

Přesun fin. prostředků z: § 6409 pol. 5909 na výměnu čerpadla v ZŠ, částka

39.000,-- Kč

Přesun fin. prostředků z: § 6409 pol. 5909 na výměnu čerpadla v MŠ, částka

28.000,-- Kč

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse přizvat k jednání o dodávkách pitné vody žadatele a další zástupce obcí v Datelově a Milencích 5:0:0 (7)

§ starostovi městyse připravit podklady pro zastupitele k NOZ a přijetí záměru zvýšení efektivnosti hospodaření v souladu s NOZ, záměr projednat a schválit na mimořádném jednání ZM 5:0:0 (9)

§ starostovi městyse informovat pana Kovaříka a Piknera o skutečnosti, že RM své stanovisko vyjádřila v písemném sdělení a záležitostí se nebude dále zabývat (12 b

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s postupem přípravy a podání žádosti na vybudování „Naučné stezky po stopách starých formanů 5:0:0 (3)

§ s postupem řešení žádosti o dotaci na „Realizaci úspor energie v ZŠ a MŠ Dešenice, akceptační číslo 14165773, která byla pro chyby zatím zamítnuta 5:0:0 (3)

§ s předložením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad k realizaci projektu „Rekonstrukce MK v Dešenicích“ do zastupitelstva s cílem jejího schválení a předložení usnesení do 19. 2. Na ROP NUTS II. Jihozápad v Plzni 5:0:0 (3)

§ s informací o výsledku podání žádosti na rekonstrukci tvrze II. část, kdy projekt splnil podmínky přijatelnosti a dostal se do bodového hodnocení 5:0:0 (3)

§ s postupem přípravy podání žádosti o dotaci na rekonstrukce MK v Milencích a Dešenicích – 2. část 5:0:0 (3)

§ s informací o podání žádosti o dotaci na opravu nevyhovujícího stavu požární nádrže v Dešenicích 5:0:0 (3)

§ o zastavení prací na přípravě podání žádosti opravy kapličky v Žízněticích pro nevyjasněnost a nezapsání stavby na LV městyse 5:0:0 (3)

§ s návrhem L. Svítilové týkající se možného zakoupení a využívání infrasauny. ÚM vytipuje místo a zjistí další provozní náležitosti záměru. Jeho realizace je závislá na ušetřených prostředcích městyse v tomto roce. Pokud by se nepodařilo záměr realizovat, bude zapracován do rozpočtu na příští rok 5:0:0 (5)

§ s postupem realizace opatření ve věci řešení dodávek pitné vody v Datelově a Milencích na základě předešlých jednání a předložených rozpočtech 5:0:0 (7)

§ s přípravou společenských akcí městyse v následujícím období (maškarní dětí ZŠ a MŠ Dešenice, Masopust, oslava svátku žen) (13a)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 80. jednání RM (2)

§ zprávy o činnosti kulturní a tiskové komise Rady městyse Dešenice za rok 2013, sportovní komise informaci nepředložila (8)

§ žádost o bydlení ze strany H. Syrovce s tím, že žádosti nelze vyhovět, jmenovanému bude situace vysvětlena, žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů o nájemní bydlení 5:0:0 (10)

§ informaci starosty městyse o uskutečněných a připravovaných akcích společenského a kulturního charakteru (12 a,c)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (14)

V Dešenicích 17. února 2014.

……………………………… ……………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ