USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 80 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 80

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 80

USNESENÍ Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 27. LEDNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 70/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 80. jednání RM dne 27. 1. v Dešenicích 5:0:0 (1)

§ vyvěšení záměru na uzavření nájemních smluv za účelem sklizení trávy na pozemky p.č. 198 o výměře 349 m2, p.č. 197 o výměře 209 m2, p.č. 196 o výměře 1 734 m2, p.č. 438/1 o výměře 1 19 m2 a p.č. 4/1 o výměře 3 012 m2 – všechny v k. ú. Oldřichovice u Děpoltic. Pozemky budou pronajaty za 100 Kč/pozemek/rok 5:0:0 (4)

§ vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 500/8 ostatní plocha a p.č. 500/7 ostatní plocha v k.ú. Děpoltice 5:0:0 (4)

§ zpracování a předložení projektové dokumentace za účelem odkanalizování ze strany firmy VODOSPOL ve směru k panu Hořákovi a panu Bekovi v Milencích, zpracování a předložení provést v souladu s objednávkou a SOD 5:0:0 (7)

§ uhrazení aktualizované PD na opravy kostela sv. Mikuláše v Dešenicích ve výši 4 – 6 000 Kč 5:0:0 (9)

§

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse připravit informaci do DZ č. 2/2014 týkající se uvedení pozemků do původního stavu po odkanalizování (zejména navezení ornice) 5:0:0 (3)

§ starostovi městyse účastnit se schůzky se zpracovatelem žádosti a projektantem ve věci přípravy a využití DT za účelem rekonstrukce MK 2. část. Schůzku svolat na den 29. 1. do Klatov, účastní se starosta 5:0:0 (8)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s předloženými Příkazními smlouvami uzavíranými podle § 2 430 a násl. OZ č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve věci zpracování zadávacího řízení za účelem výběru zhotovitele stavby Rekonstrukce MK 1. část a výběru stavebního dozoru a pověřila starostu městyse podpisem těchto smluv 5:0:0 (2)

§ s vyrozuměním Václava Pytla a K. Pytla ve věci zhotovení přípojek a napojení na kanalizační řad z důvodu rekonstrukce MK 1. část do konce dubna 2014 5:0:0, (2)

§ s postupem projednávání změny zadání č. 3 územního plánu městyse Dešenice tak jak je uvedeno v bodě č. 5 5:0:0 (5)

§ s návrhem dohody o poskytování pečovatelské služby na rok 2014 ze strany města Nýrska, pověřila starostu městyse podpisem dohody 5:0:0 (6)

§ s návrhem smlouvy na provozování srážkoměru umístěného v Děpolticích za účelem monitoringu srážek v této oblasti, pověřila starostu městyse podpisem smlouvy 5:0:0 (6)

§ se zařazením těchto částí místních komunikací do žádosti o dotační titul: chodník Milence v délce cca 210 m, 2 části MK 28c Milence, 4c, 7c část, 8c, 10c, 4d + vybraná parkovací plocha. Zbytek komunikací ponechat do III. etapy 5:0:0 (8)

§ s uložením kabelů společnosti ČEZ do země v k.ú. Divišovice při dodržení podmínek stanovených v bodě 10, společnost bude vyrozuměna starostou městyse 5:0:0 (10)

§ s provedení kontrolní činnosti ze strany kontrolního výboru a finančního výboru tak, jak je uvedeno v bodě 11, jednání. Zároveň uložila předsedům komisí předložit hodnotící zprávy za rok 2013 5:0:0 (11)

§ s postupem řešení připomínek ze strany paní Jirkové tak jak je uvedeno v bodě 12 jednání, starosta městyse připraví písemné sdělení paní Jirkové 5:0:0 (12)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 79. jednání RM (2)

§ informaci o podání příloh ve věci DT na rekonstrukci MK 1. část v Dešenicích, dále DT OP 3.1 Muzea šumavského pivovarnictví, a akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP na realizaci úspor energií v ZŠ a MŠ Dešenice (8)

§ žádost pana M. Blažka, bytem Dešenice 120 o nájemní bydlení s tím, že jmenovaný bude zařazen do pořadníku žadatelů, zároveň bude vyrozuměn o bytové situaci v rámci městyse 5:0:0 (13)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (14)

V Dešenicích 27. ledna 2014.

…………………………… ………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ