USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 79 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 79

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 79

USNESENÍ Z 79. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 13. LEDNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 33/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 79. jednání RM dne 13. 1. v Dešenicích 5:0:0 (1)

§ realizaci záměru využití Dispozičního fondu za účelem přípravy vybudování „Naučné stezky po stopách starých formanů“, kdy celkové náklady projektu činí 196 746 Kč včetně DPH, přičemž 85% celkových nákladů je hrazeno fondem 5:0:0 (5)

§ uhrazení předložených faktur jednotlivými firmami tak, jak se uvedeno v bodě č. 7 jednání RM 5:0:0 (7)

§ svolání 27. mimořádného jednání ZM dne 20. 1. v 18.00 na úřadu městyse s tímto programem:

- projednání a schválení úvěrové smlouvy na rekonstrukce MK (podklady připraví starosta městyse)

- schválení prodeje a směny pozemků za účelem rodinné zástavby (podklady připraví tajemnice a starosta městyse)

- projednání a schválení odměn zastupitelům městyse (připraví TÚ)

- podklady zaslat zastupitelům a členům FV v časovém předstihu a v souladu se zákonem o obcích č. 128 /2000 Sb. 5:0:0 (12)

§ Odměnu za výkon veřejné funkce V. Pytlovi na základě Dohody o provedení práce za rok 2013 5:0:0 (13r)

§ Rozpočtové změny č. 1/2014: 5:0:0 (13r)

§ Vratka dotace na volby do Parlamentu ČR v částce 35.528,-- Kč

§ Navýšení výdajů na změnu územního plánu v částce 5.000,-- Kč

§ Snížení dotace na výkon státní správy o částku 1.600,-- Kč

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse připravit návrh na využití DT MMR v souvislosti se sakrálními stavbami, návrh předložit na příštím jednání RM 5:0:0 (5)

§ starostovi městyse a tajemnici úřadu podílet se účastí na úvodních schůzkách projektu „Systémová podpora rozvoje mezi obecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 5:0:0 (10)

§ tajemnici úřadu kontaktovat pojišťovnu za účelem řešení uplatnění náhrady škody na zdraví T. a A. Königových 5:0:0 (11)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s projednanými návrhy, náměty a připomínkami z 18. 12. 2013 a uložila starostovi městyse seznámit s nimi zastupitelstvo a veřejnost na jednání v únoru 2014 5:0:0 (3)

§ s postupem a harmonogramem opatření týkajících se realizace záměru rekonstrukce MK 2 a 3 v k. ú. Dešenice tak, jak je uvedeno v jednotlivých bodech č. 4 5:0:0 (4)

§ s přípravou PD a položkového rozpočtu opravy čapu, schodů a hlavy koupaliště v Dešenicích s oslovením firmy VODOSPOL za účelem využití DT PSOV PK, jednáními byl pověřen starosta městyse 5:0:0 (5)

§ s postupem prací na vypracování PD a položkového rozpočtu opravy místního vodovodu v Datelově v délce cca 300 m s využitím možnosti spolufinancování soukromníky, v této souvislosti oslovit firmu Vodospol za účelem vypracování návrhu, cenu za zpracování zahrnout do celkového výpočtu procentního podílu městyse a soukromníků. V případě shody zadat poptávkové řízení za účelem zhotovení vodovodní přípojky 5:0:0 (6)

§ s pozváním pana Kovaříka a paní Kubátové za účelem řešení jejich stížnosti ve věci stížnosti Kovařík x Pikner, jednání uskutečnit dne 17. 1. v 9.00 hod na úřadu městyse 5:0:0 (6)

§ s předloženým návrhem „Systému náležité péče“ městyse Dešenice uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích městyse, pověřila starostu podepsáním těchto zásad 5:0:0 (8)

§ s postupem realizace žádosti ing. Bláhy týkající se pokácení dřeviny mimo les s tím, že žádost bude předána k vyjádření OLH s cílem návrhu na řešení 5:0:0 (9)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 78. jednání RM (2)

§ sdělení starosty městyse ve věci zubní pohotovosti na základě připomínek občanů (2)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (13)

§ připomínky starosty městyse ve věci parkování osobních vozů na travnatých plochách s tím, že majitelé vozů budou upozorněni na nesprávnost tohoto počínání (13r)

§ sdělení R. Zacha ve věci zpracování Dešenického zpravodaje (13r)

V Dešenicích 13. ledna 2014.

……………………………… ………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ