USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 78 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 78

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 78

USNESENÍ Z 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 9. PROSINCE 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 700/2013

  1. Rada městyse schválila:

§ program 78. jednání RM dne 9. 12. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§ zpřesnila a schválila navržený program veřejného jednání ZM, kdy program doplnila o:

- projednání doplňku k smlouvě s MAS Úhlava

- projednání a schválení přijetí daru

- projednání cen pozemků pro rodinnou zástavbu a prodej pozemku 4:0:0 (5)

§ uhrazení faktur panu M. Křížovi ve výši 3 787,30 Kč, Z. Caltovi ve výši 36 300 Kč a firmě VODOSPOL ve výši 97 308 Kč 4:0:0 (11)

§ Rozpočtové změny č. 10 dle přílohy 4:0:0 (14)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse řešit se zhotovitelem kanalizace zasypání výtluků v prostorách pomníku v Milencích, upozornit na skutečnost umístění poklopů kanalizace nad úroveň komunikací s rizikem jejich poškození při zimní údržbě a řešit vyvezení zeminy z ploch za viaduktem 4:0:0 (3)

§ starostovi městyse zaznamenat umístění mostů na MK v rámci pasportu MK pro snazší orientaci 4:0:0 (12)

§ starostovi městyse informovat zájemce o rodinnou zástavbu, M. Pencovou a R. Opravila o postupu řešení jejich žádosti s tím, že záměr na prodej pozemku musí být vyvěšen na úřední desce v zákonné lhůtě 4:0:0 (13)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s navrhovanou cenou za svoz TKO ve výši 500 Kč na osobu/rok s 14 denním cyklem vývozu popelnic, s rozšířením OZV č. 1/2013, čl. 6 o písmena d –f řešící osvobození od poplatků další okruhy osob, s vypuštěním článku c, který osvobozoval od platby pátého a každého dalšího člena domácnosti s dětmi a potvrdila zachování úlev na platbách za vývoz popelnic, platných do současnosti, návrh předložit ZM k projednání a schválení dne 18. 12. 2013 3:1:0 (4)

§ s vypracováním ceníku za likvidaci odpadů pro podnikající právnické a fyzické osoby pro rok 2014, ceník připravit do 11. 12. členem rady R. Zachem a předložit je v e-mailové podobě s možností tabulku zaslat zastupitelům 4:0:0 (4)

§ s návrhem mandátní smlouvy ing. Konvalinkové se zaměřením na zpracování žádosti zaměřené na vybudování muzea pošumavského pivovarnictví 4:0:0 (6)

§ nezaměstnávat v případě vybudování muzea pošumavského pivovarnictví dalšího pracovníka (6)

§ se svoláním zastupitelů s cílem jejich seznámení se záměrem budování muzea pošumavského pivovarnictví dne 16. 12. od 15.00 v prostorách tvrze s tím, že starosta městyse pozvání zašle nejpozději 10. 12. 2013 4:0:0 (6)

§ s postupem řešení stížnosti ze strany pana J. Kovaříka, bytem U Radnice 816, 340 22 Nýrsko, jmenovaného dopisem na postup informovat (8)

§ s darovací smlouvou O. Jarošíka, bytem E. Krásnohorské 748/38, 323 00 Plzeň a městysem ve věci převodu pozemku p.č. 175, zpevněná ploch a nádvoří o výměře 21 m2 (kaplička), což je předmětem daru. Doporučila v souladu s § 85 písm. a) projednat a schválit ZM 4:0:0 (9)

§ s návrhem rozpočtu a jeho doplnění ve výdajové oblasti o částku 200 400 Kč za zpracování PD v rámci dvoustupňováho stavebního řízení na výstavbu chodníku a MK v prostorách tvrze 2:1:1 (10)

§ s řešením stížnosti pana Veckeho ve věci prodeje pozemku p.č. 1245 v k.ú. Mielence s navrhovanými možnostmi tak, jak jsou uvedeny v zápise (14j)

§ s poskytnutím údajů do konsolidační vyhlášky (14o)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 77. jednání RM (2)

§ sdělení starosty městyse, kterým byl požádán KÚ PK o podporu projektů v rámci 29. výzvy ROP na vybudování muzea pošumavského pivovarnictví a víceúčelového sportovního hřiště (6)

§ upozornění MMR na možností využití vyhlášené výzvy v souvislosti s otevřeným dotačním titulem na obnovu sakrálních staveb (6)

§ informaci starosty týkající se možnosti vybudování naučné stezky po stopách starých formanů dle předloženého záměru s využitím spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (6)

§ možnost pořízení kompostérů za účelem likvidace bioodpadů z OP ŽP s tím, že veřejnost bude o této možnosti informována cestou DZ 1/2014,kde bude zjištěn zájem o realizaci tohoto záměru, kdy občané by dostali kompostéry zdarma (7)

§ předložení zápisů z běžné kontroly mostů ve vlastnictví městyse panem J. Křížem. S ing. Svejkovským řešit ve spolupráci s Lesy ČR, s.p. vlastnictví mostu u pana Stuibera (12)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (14)

V Dešenicích 9. prosince 2013.

…………………………… ………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ